Hjelpdiskusjon:Land

Aktive diskusjoner

Offisiell mal?Rediger

Foreslår denne vedtas som offisiell mal. Ulf Larsen 10. feb 2008 kl. 22:29 (CET)

Til diskusjon om malenRediger

Synes den har gode elementer, men savner en noe mer finkornet avsnittsoppdeling. At orland har sett på Store Norske og retter seg etter hva de har ser jeg som en stor fordel, da det må ansees som en de facto standard for leksikalske artikler på norsk om dette.

Men altså, gjerne noe mer detaljer om underpunkter, og i tillegg så bør den jo følge de andre malene vi har, som hvordan skrive bedre artikler, hvor det f.eks er en standard for hvilken rekkefølge vedlegg skal ha, som at Eksterne lenker alltid kommer til sist. mvh - Ulf Larsen 2. mai 2008 kl. 18:50 (CEST)

Store Norskes malRediger

Her er de avsnittene som brukes av Store Norske i større artikler, hentet fra artiklene om Sveits og Sverige. Artiklene er i noen henseende ulike, og dette er markert der det gjelder. Noen avsnitt er slått sammen i noen artikler. Papirleksikon mangler vår evne til å trekke emner ut i hyperlenkede artikler, men bruker til gjengjeld en teknikk som vi ikke er vant med: å trekke emner ut av den løpende teksten og sette den i rammetekster, se fylkeslisten i Bhutan#Samfunn for et forsøk/eksempel.

Det kan være greit å minne om at det vil være copyvio å imitere Store Norskes disposisjon. Men det vil være dumt å helt overse hvordan de gjør det. Mitt inntrykk er at (no:)wps landartikler særlig har et forbedringspotensiale på natur og næringsliv, sammenlignet med Store Norske. --MHaugen 5. mai 2008 kl. 00:10 (CEST)

Jeg har samme inntrykk når det gjelder sistnevnte. Dette med næringsliv gjelder kanskje i enda større grad artikler om byer, selv på småperifere byer i Russland der SNL bare har fire setninger prioriterer de alltid å ha med en setning om næringsliv. --Kjetil_r 6. mai 2008 kl. 01:02 (CEST)
 • Kort intro
 • Stat og styresett
  • Forfatning og politisk system
  • Rettsvesen
  • Flagg og våpen
  • Nasjonalsang
  • Mynt, mål og vekt
  • Internasjonale forbindelser
  • Forsvar
 • Natur
  • Beliggenhet
  • Geologi og landformer (delt i 2 avsn for Sverige)
  • Klima
  • Planteliv
  • Dyreliv

 • Befolkning
  • Religion
  • Språk
 • Næringsliv
  • Jord- og Skogbruk (delt i 2 avsn for Sverige)
  • Fiske
  • Bergverk og energi (delt i 2 avsn for Sverige)
  • Industri
  • Turisme (Sveits, ikke Sverige)
  • Utenrikshandel
  • Samferdsel

 • Samfunn og kultur
  • Familie- og likestillingsspørsmål (Sverige, ikke Sveits)
  • Skole og utdanning
  • Massemedia
  • Idrett (Sverige, ikke Sveits)
  • Litteratur
  • Kunst
  • Arkitektur
  • Musikk
  • Teater
  • Dans (Sverige, ikke Sveits)
  • Film
 • Historie

Om valg av oppbygning av stilmanualenRediger

Jeg synes ikke vi skal kopiere oppsett fra etablerte norske leksikon for bruk som stilmanual. En av grunnene for det er at vi skriver artikler. Oppsettet er forholdsvis rigid. Taler litt min egen sak her, men har oversatt/jobbet med artikler om land med begrenset omtale i litteratur og media. Enkelte land er også totalitære, og gjør beskrivelse etter oppsett ganske meningsløst på enkelte av punktene.

Jeg er litt mere tilhenger av oppsettet i artikler om land fra enwiki. A la noe slik:

 • Infoboks
 • Innledning. Skal sammenfatte viktige punkter om landet.
 • (Etymologi) Valgfri, kan evt flettes inn i innledningen.
 • Historie. Enten en lang bolk eller helst inndelt i mindre bolker. Skal fortelle om alle epoker i historien, men kan være mer utfyllende om viktige epoker og selvsagt nyere tid. Egne avsnitt for kriger og internasjonalle kriser.
 • Politikk og styre. Må inneholde hvilken statsform, og noe om hvordan evt regjering er valgt og/eller satt sammen. Bør fortelle om politiske medlemskap og om relasjoner internasjonalt. Bør fortelle om rettssystemet og menneskerettigheter.
 • (Forsvar) Er dette viktig for beskrivelsen av alle land? Jeg tror det er viktigere for beskrivelsen av USA og Israel enn for beskrivelsen av Sverige, Island og Sveits.
 • (Administrativ inndeling) Kan legges inn under geografi/demografi? Forteller raskt om hvordan landet er inndelt (fylker, kommuner osv).
 • Geografi. I denne sammenhengen en beskrivelse av geologi, meterologi ol, ikke av byer og gårder. Bør inneholde land som grenser mot landet som beskrives, og naturlige klimatiske soner og områder.
 • Økonomi og infrastruktur. Disse hører vel sammen.
 • Demografi. Kan sikkert diskuteres hva som må være med. Herunder hører religion, utdanning, helse, befolkningssammensetning ol.
 • Kultur. Herunder hører massemedia, litteratur, idrett, dans osv. Jeg mener det er meningsløst å skal stille like krav til beskrivelsen av land fra ulike kulturer, og med ulik grad av frihet til å "utøve" sin kultur.
 • Referanser
 • Kilder
 • Bokser for landet i gruppe av land (f.eks medlem av EU, eller land i Europa).

Jeg er usikker på om man kanskje burde kreve utdypende artikler om enkelte av emnene, evt senke kravene til hva som er nevnt i hovedartikkelen dersom det er nevnt i en utdypende artikkel. Grrahnbahr 6. mai 2008 kl. 17:42 (CEST)

Jeg ser til min glede at vi er enige om hva som skal med (jeg hadde glemt etymylogi, men det skal inn), og at vi bare er uenige om organiseringen av stoffet. Hvorvidt samferdsel/infrastruktur best hører hjemme under Samfunn eller under Økonomi er ikke så godt å si.
Noen kommentarer: Ja, jeg er enig i at malen bør inneholde et forbehold av typen Ikke alt er relevant for omtalen av alle land. Men samtidig kommer jeg ikke på så mange eksempler på hva som kan utelates.. De vestlige kategoriene for kunstuttrykk er selvsagt ikke relevante for alle land, men alle land har ulike former for musikk, bygninger og fortellinger.
Jo, jeg tror det er viktig med stoff om forsvar for alle land. For Bhutans del er det et viktig poeng at styrkene utdannes i indisk regi. For Island er det vel et viktig poeng at landet nå har en avtale med det norske Luftforsvaret, og avsnittet Sveits#Militærvesen er et viktig perspektiv på dét landet. Sveriges nøytralitet har også gitt landet militære løsninger som er unike for dem. Mvh --MHaugen 6. mai 2008 kl. 21:18 (CEST)

Wikipedia:Stilmanual land 2Rediger

Siden utkastet til MHaugen er svært radikalt og bryter med etablert praksis har jeg laget en kladd på Wikipedia:Stilmanual land 2. Denne følger disposisjonen i de fleste landartiklene vi har (selv om disse selvsagt spriker mye, men mitt forslag er langt mindre radikalt enn Mortens). Den har også mye til felles med stilmanualen på engelsk Wikipedia.

Idéen om en «premiss-basert oppbygning» høre artig ut, men bør forbi på idéstadiet. Nå har vi kjørt en annen stil i lang tid uten spesielt mange reaksjoner på det, det viser at stilen vi har fungerer. Når noe fungerer utmerket er det liten eller ingen grunn til å sette i gang med voldsomme endringer. --Kjetil_r 6. mai 2008 kl. 19:10 (CEST)

Jeg synes den så bra ut. Et ønske: Politikk og forsvar henger ofte sammen. Flytt forsvarsbiten, om ikke inn i politikkbiten, så rett under. Bruken av ordet bør, åpner for rimelighet hvis det viser seg vanskelig eller ikke hensiktsmessig å utdype et bestemt område i beskrivelsen av landet. Forøvrig manglet sport under kultur, men det er kanskje ikke like viktig for alle land? Grrahnbahr 6. mai 2008 kl. 20:39 (CEST)
Dette med sport hadde jeg rett og slett glemt, det er lagt til under kultur nå. Jeg er enig i at det er en god idé å flytte forsvar til like under politikk, slik det er i f.eks. USA nå. Jeg skal fikse opp dette. --Kjetil_r 6. mai 2008 kl. 20:57 (CEST)
Jeg tror det er lurt å akseptere to ulike disposisjoner, og la disse eksistere i fred med hverandre. (Jeg har lurt på om jeg burde utelate argumentasjonen rundt min modell, den er litt polemisk i tonen.). Det bør bety at de(n) som tar første initiativ til å videreutvikle en landartikkel fram til anbef/utm også får privilegiet å velge modell. Jeg er ikke helt enig i Kjetils resonnement om at vi «har kjørt en annen stil i lang tid uten spesielt mange reaksjoner på det», ettersom jeg i lang tid har kommentert den vage strukturen som har vært brukt, og har fått mange oppfordringer om å utvikle et helhetlig/bedre alternativ. En opptelling viser at vi har 12 landartikler som er anbef/utm, det betyr at det er mye ugjort fremdeles. Av de 12 er Bhutan laget etter premiss-modellen, og hovedkapittelstrukturen derfra er brukt i Israel.
Jeg synes at stikkordene i Modell 2 bør settes opp punktvis, det gjør det lettere å bruke stilmanualen som sjekkliste; og jeg tror også at det er lurt, kanskje endog nødvendig, at begge modellene har de samme stikkordene. Det betyr at vi må sammenholde de to og tilføye punkt som mangler og evt foreslå punkt som bør ut. Mvh --MHaugen 6. mai 2008 kl. 21:36 (CEST)
Kan de to forenes til én?? Jeg har tenkt litt mer, siden i går. De to vesentligste forskjellene mellom modellene er at premiss-modellen setter historie lenger ut/ned i artikkelen, og er strammere strukturert i hoedkapitler enn en:wp-modellen. Dessuten har en:wp forfatnings- og politikk-stoffet høyere i artikkelen. Ingen flere forskjeller? Eller har jeg oversett noe?
Er dette forskjeller som trenger å være så uoverskridelige at det er nødt til å være to modeller? Kan det tenkes at vi kan bevege oss noe hver for oss? Kan det hende at vi, med videre konstruktive innspill fra flere enn oss tre som har ytret oss hittil, kan bevege oss vekk fra de opprinnelige utkastene og fram til en syntese, hvor begge må yte litt!? Jeg er innstilt på det, ihvertfall. Mvh --MHaugen 7. mai 2008 kl. 18:27 (CEST)
Noe av poenget med en standard er jo at man har én og bare én, to konkurrerende standarder er svært uvanlig. Jeg synes at vi i utgangspunktet bør jobbe mot å få én stilmanual for land, og at det å ha to blir en nødløsning om man absolutt ikke klarer å bli enig om ett alternativ. Det er synd at flere ikke har engasjert seg i diskusjonen, så man kunne ha fått flere innspill.
Det var i utgangspunktet en bevisst handling ikke å skrive utkastet i sjekklisteform. Jeg har imidlertid ikke så sterke meninger om dette, så det er greit for meg å skrive den om til en liste med punkter. --Kjetil_r 8. mai 2008 kl. 15:23 (CEST)
Jeg tror vi lar det stå til modning litt, og så får vi evt etterlyse flere innspill via tinget. Mvh --MHaugen 8. mai 2008 kl. 21:39 (CEST)

KompromissforslagRediger

Prøver en tredje variant her. For meg er det logisk at Geografi og Demografi kommer foran historie (jeg har kalt det «sceneanvisninger» og «rolleliste» til «historisk drama»); men jeg forstår at andre vil ha Historie oppover i disposisjonen, og har forsøkt å imøtekomme det ønsket. Navn/etymologi er uansett et kort avsnitt som vi er enige om at bør stå øverst. Hva tycks? Mvh --MHaugen 20. mai 2008 kl. 23:04 (CEST)

Premissmodellen

 • Etymologi
 • Geografi
 • Demografi
 • Samfunn / økonomi
 • Stat og styring
 • Historie
 • Kultur

En:wp-modellen

 • Etymologi
 • Historie
 • Politikk (= Stat og styring)
 • Geografi
 • Økonomi
 • Demografi
 • Media (= Samfunn?)
 • Kultur

«Kompromissmodellen

 • Etymologi
 • Geografi
 • Demografi
 • Historie
 • Stat og styring Politikk og administrasjon
 • Økonomi og samfunn
 • Kultur


En slags supplerende argumentasjon rundt dette med geografi, som jeg er opptatt av å trekke opp og fram. Jeg synes jevnt over at de fleste av oss (meg selv inkl) bare er halvgode med å skrive om naturgeografi. Case én: det er lite i artikkelen Jordskjelvet i Wenchuan 2008, og bare en halvsetning i artikkelen Sìchuān som forteller at dette jordskjelvet rammet et område som i avisene kalles «Kinas kornkammer», noe som utdyper tragedien i saken. Og case to: da jeg i forrige uke besøkte Finland ble jeg slått til forbløffelse over hvor flatt det sørlige Finland er, det var bare tretopper i horisonten nesten alle steder. I vår artikkel om landet står det i én setning at «det meste av Finland ligger under 200 m.o.h.», men dette er bare en beskjeden omtale av et grunndrag ved landet. mvh MHaugen 1. jul 2008 kl. 22:49 (CEST)

For min del er det viktigste ved dette at vi kommer frem til en mal. Etterhvert som vi høyner kvaliteten på artiklene og får flere lesere så vil jeg anta (ut fra meg selv) at de forventer å finne samme disposisjon innen et område, se f.eks CIA factbook som har en mal for hva som kommer hvor av de ulike punktene om et land. En slik mal bør selvfølgelig også være såpass vid at den fanger opp ulikheter i næringsliv, geografi osv. (Norge har olje, Sverige har ikke men bilindustri, Japan har jordskjelv, Danmark er flatt og ligger ved havet mens Sveits har fjell og ikke har tilgang til hav). Jeg tror dette arbeidet har en viss betydning, om vi får en bra mal her som følges så kan vi få en rekke gode og veldisponerte artikler, som igjen vil gi flere lesere, altså enda en positiv spiral. mvh - Ulf Larsen 2. jul 2008 kl. 17:32 (CEST)
Først av alt: Helt enig i at vi alle kan/bør bli bedre på naturgeografi.
«Kompromissmodellen» virker som et godt kompromiss (som navnet antyder). Siden det ikke er spesielt mange som engasjerer seg i diskusjonen synes jeg vi kan gi den en «offisiell» status (det går jo også an å forandre malen på et senere tidspunkt om vi får mange nye brukere med sterke meninger).
En ting til: Burde denne stilmanualen benyttes om historiske land, for eksempel i artikkelen om Sovjetunionen? --Kjetil_r 16. jul 2008 kl. 00:35 (CEST)

KategorierRediger

Stilmanualen sier at kategoriene skal være «[[Kategori:Land i <verdensdel>]] og [[Kategori:<landets navn>| ]]», mens (i alle fall de fleste) land i dag kun ligger i [[Kategori:<landets navn>]], jf. f.eks. Kategori:Land i Asia. Bør kanskje endres? Mvh. Mewasul (d) 8. okt 2008 kl. 15:21 (CEST)

På tide å gjøre til offisiell retningslinje?Rediger

Denne stilmanualen har nå vært stabil i over ett år, men landartiklene våre har i liten grad blitt omdisponert til å følge den. Er det på tide å føre på {{retningslinje}} og begynne prosessen med å standardisere alle artiklene? Jeg kan gjerne bidra med dette, men jeg ser for meg at det kan bli protester – blant annet fordi vi har AA/UA-artikler der ting gjøres på forskjellig måte. —Kjetil_r 24. sep 2009 kl. 00:38 (CEST)

Slik at vi kan se hvordan endringene blir og finne eventuelle problemer: jeg forsøker meg nå på å omstrukturere artiklene Japan, Mosambik, Tsjad og Sveits slik at de følger stilmanualens oppsett. —Kjetil_r 25. sep 2009 kl. 01:46 (CEST)

Jeg synes omstruktureringen av disse fire artiklene stort sett gikk bra. Et par tanker jeg gjør meg: Japan er litt tynn til å ha AA-merke, en standardiseringsprosess kan hjelpe til med å avsløre hull i artikler. Mosambik har en imponerende samling av godt strukturerte og relevante eksterne lenker - er det noe vi bør oppmuntre til i stilmanualen? For Tsjad var jeg litt usikker på hvilke overskrifter jeg burde velge av «Befolkningssammensetning» og/eller «Folkegrupper» - bør stilmanualen gjøre det klarere hva som er hva og komme med eksempler? I Sveits ble «Statsborgerskap» og «Arkitektur» til overs, dvs. ikke nevnt i stilmanualen. Hvor er det naturlig å plassere disse? I tillegg synes jeg Sveits-avsnittene om «Samferdsel» ble for detaljerte og tok for mye plass, slik at jeg vurderer å skille ut til underartikkel (men det blir litt på siden av en diskusjon om stilmanualen). —Kjetil_r 25. sep 2009 kl. 02:46 (CEST)

Flott! Det er en ting jeg har hatt lyst til å gjøre selv, men aldri kommet meg rundt til å begynne. Jeg har vurdert å titte på seksjonene om administrativ inndeling og standardisere denne på alle landsartikkelene. Profoss 25. sep 2009 kl. 03:49 (CEST)
Så fort vi har blitt enig om å gjøre denne til offisiell retningslinje og begynne omstruktureringsprosessen kan vi jo lage en underside på Wikipedia:Dugnadskontor (hvis det forsatt er noe liv i den), så vi kan koordinere arbeidet, diskutere problemer vi støter på og invitere andre til å delta. Jeg er alle fall veldig motivert til å bruke tid på dette. —Kjetil_r 25. sep 2009 kl. 03:58 (CEST)
Ypperlig, jeg begynte på en liste over gjøremål på Wikipedia:Dugnadskontor/Standardisering av artikler om land, har hittil bare tatt for meg Afghanistan (som er utvalgt og burde være et godt eksempel). Jeg tror dette er et felt som lett kan engasjere mange og skape liv i dugnaden. Profoss 25. sep 2009 kl. 04:20 (CEST)
Dette er et fint initiativ. For min egen del er jeg tilbakeholden med å gå inn i andres artikler på denne måten - med mindre jeg blir invitert eller det er en kandidatvurdering, men det er godt at det er noen som våger å «be bold». Jeg hadde nok være beskjeden og tenkt at stilmanualen skulle brukes på kommende artikler; men det er helt klart noen fordeler ved å også gjøre det på allerede kandidatvurderte artikler; ikke minst betyr det at vi vil oppdage eventuelt svake eller manglende avsnitt i artiklene, og om mulig kan utbedre det i samme slengen. Mvvh MHaugen 25. sep 2009 kl. 07:43 (CEST)

Som noen sikkert har sett i spesial:siste endringer har jeg begynt omdisponeringen av land-artikler i større skala. Jeg fører også på {{retningslinje}} på denne stilmanualen, da det ikke har kommet noen protester av noe slag.

Jeg fører fortløpende opp mangler og eventuelt min uformelle vurdering av artiklene på Wikipedia:Dugnadskontor/Standardisering av artikler om land, da flere brukere forhåpentligvis kan ha nytte av en slik liste. —Kjetil_r 27. sep 2009 kl. 01:48 (CEST)

Liste over byerRediger

Jeg liker å se en liste over et lands 10-15 største byer i landartikler (eksempel: USA#Største_byer). Jeg tror ikke helt jeg forstår hva «Liste over ...»-boksen anbefaler – er slike bylister ønskelige, og hvor skal de i såfall plasseres? —Kjetil_r 24. sep 2009 kl. 00:42 (CEST)

Ingen innspill? Jeg ser at SNL plasserer en tilsvarende liste på ~12 byer nederst i «Befolkning» - det tilsvarer vel «Demografi» hos oss. Jeg fører på dette i stilmanualen nå. —Kjetil_r 26. sep 2009 kl. 18:10 (CEST)
Når jeg leser stilmanualen om igjen, er jeg også i tvil om det faktisk finnes en konkret tilråding. Den må i så fall være Brukes med forsiktighet og i moderat omfang. Plasseringen av de enkelte boksene er heller ikke entydig lett å gi et fasitsvar på. Eksempelet med Største byer ville jeg plassert i hovedavsnittet #Samfunn, det er vel der det er mest naturlig å skildre «kulturgeografiske emner»? Mvh MHaugen 27. sep 2009 kl. 11:32 (CEST)
Ok, da flyttet jeg «Største byer» til bunnen av «Samfunn». —Kjetil_r 27. sep 2009 kl. 15:39 (CEST)

Liten kommentar, for sent: Jeg ville plassert største byer under Samfunnsgeografi. Men Geografi-seksjonene på wiki er stort sett naturgeografi, og av de valgene som da er igjen er jeg enig i Samfunn. Hvis stilmanualen skulle revideres, kunne Samfunnsgeografi være en aktuell ny seksjon, med et innhold som er en del smalere enn dagens Samfunn. Helge Høifødt 27. sep 2009 kl. 22:27 (CEST)

Vel, når jeg har omdisponert artikler nå har jeg konsekvent erstattet overskriften «Geografi» med «Naturgeografi» og flyttet samfunnsgeografiske temaer andre steder – stort sett under overskriften «Samfunn». Da slipper vi alle fall at leserne oppfatter «Geografi» tvetydig. Og når vi ført har valgt å bruke en «Samfunn»-overskrift blir det litt rart å også introdusere «Samfunnsgeografi» som en hovedoverskrift. Jeg synes dagens hovedinndeling bør bestå, og at «Største byer» dermed passer bra under «Samfunn». —Kjetil_r 28. sep 2009 kl. 01:46 (CEST)

Nytt forslag: Se Russland#Største_byer. Dette er en løsning jeg synes er god, her settes oversikten over byer i sammenheng med hvilke deler av landet som er mest urbanisert, og det forklares hvorfor folk bor der de gjør (pga. permafrost og ørken). Hva med om vi slår sammen «Urbanitet» og «Største byer» i stilmanualen (under førstnevnte overskrift), f.eks. med formuleringen «Urbanitet, dvs befolkningens fordeling mellom by og land, og hvorfor befolkningen er bosatt slik den er. Avsnittet kan også inneholde en oversikt over større byer – her holder det med maksimalt de ti største byene, med unntak for virkelig store land, der 15-20 er greit (resten går i egen liste).» —Kjetil_r 5. okt 2009 kl. 01:05 (CEST)

Ingen motforestillinger? Da endrer jeg stilmanualen nå. —Kjetil_r 20. okt 2009 kl. 20:50 (CEST)
Godt grep! MHaugen 20. okt 2009 kl. 21:28 (CEST)

VerdensarvRediger

Noen landartikler har gallerier / lister over verdensarvsteder, se f.eks. Sverige#Verdensarvsteder og Norge#UNESCOs_verdensarvliste. Jeg regner med at det er naturlig å plassere disse under «Kultur», men med hvilken underoverskrift, og hvor i forhold til den andre kultur-underavsnittene? —Kjetil_r 27. sep 2009 kl. 03:32 (CEST)

Jo, jeg tenker også at det bør være under kultur. Og så tenker jeg at lista over underavsnitt ikke bør oppfattes som uttømmende. Det bør være rom for å tilføye et moderat antall andre avsnitt ved behov - enten fordi det er særskilte forhold ved det aktuelle landet, eller fordi stoffet allerede ligger der. (Det svenske verdensarvgalleriet tok forresten svært stor plass i artikkelen...) Mvh MHaugen 27. sep 2009 kl. 11:16 (CEST)
Ved ettertanke: Verdensarven hører hjemme i underavsnittet Billedkunst, byggekunst og museer. MHaugen 27. sep 2009 kl. 11:38 (CEST)
Høres greit ut, jeg nevnte det her. —Kjetil_r 28. sep 2009 kl. 01:54 (CEST)

Noen flere spørsmålRediger

En del artikler har egne avsnitt om «Miljø», «Miljøproblematikk» og lignende. Under hvilken hovedoverskrift passer dette stoffet best inn, og eventuelt med hvilken underoverskrift?

Noen artikler har også stoff om forskning, for eksempel under overskriften «Forskning og utdanning». Selv har jeg konsekvent brukt overskriften «Utdanning» under «Samfunn». Hvordan gjør vi dette: Bør vi gå over til å fast bruke «Forskning og utdanning», kun bruke «Utdanning» som overskrift men likevel nevne forskning, eller eventuelt organisere stoff om forskning på annet vis? —Kjetil_r 28. sep 2009 kl. 01:51 (CEST)

Forskning falt pent på plass som eget avsnitt under samfunn. Kanskje "Miljø" bør dit også? MHaugen 28. sep 2009 kl. 07:31 (CEST)
Jeg ser at mange artikler har stoff om miljø under «Naturgeografi». Kanskje det er et passende sted? —Kjetil_r 1. okt 2009 kl. 15:22 (CEST)
Jo, det er det mest naturlige alternativet. Kan vel kanskje variere med vinklingen på stoffet. Jeg tenker at miljøproblem-stoff vanligvis handler om hva som truer hvilke interesser. Det betyr at stoffet kan passe under både #Naturgeografi, #Næringsliv, #Samferdsel og #Samfunn - litt avhengig av utvalget av stoff. Eller kanskje vi kan si det slik at miljøproblemer, økologi og bærekraftig utvikling bør være en dimensjon ved alle disse avsnittene, ideelt sett!? Mvh MHaugen 1. okt 2009 kl. 17:40 (CEST)
Høres ut som en flott løsning. Skriver du noen ord om det i stilmanualen? —Kjetil_r 1. okt 2009 kl. 17:46 (CEST)

90-95% av stikkordene dekket for en utmerkede artikkel?Rediger

Stilmanualen sier følgende: «Som veiledende regel bør 90-95% av stikkordene være dekket for en utmerket artikkel, mens 55-60% av stikkordene bør være dekket for en anbefalt artikkel.»

Jeg har mine tvil til at denne setningen gjenspeiler praksis, spesielt dette med 90-95% til «utmerket artikkel». Se for eksempel på Wikipedia:Kandidatsider/Man, der det jevnt over er enighet om at artikkelen er god nok til UA-status, selv om artikkelen antagelig er et godt stykke unna 90-95% (og det selv om man justerer for at en del av punktene i Stilmanualen egentlig ikke er relevante for biland).

Hva om vi gjør følgende: Teller opp hvilke prosentandeler som er dekket i UA-artiklene vi har, og justerer setningen tilsvarende? Mvh. Kjetil_r 18. apr 2010 kl. 12:32 (CEST)

Greit nok for meg at målet justeres noe ned. Min intensjon med å sette inn setningen var først og fremst å få fram det åpenbare i at ingen artikkel, selv ikke de utmerkede, kan innfri ethvert krav i enhver retning. Mvh MHaugen 18. apr 2010 kl. 13:20 (CEST)

LANDRediger

kan ikke wikipedia gjøre slik for eksempel: Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk, osv.) er et land i Nord-Europa... ----- istedefor: Norge, offisielt Kongerike Norge (nynorsk, Kongeriket Noreg..osv.... MVH TVNorge (Paul Kevin)

Det er brukt mange tusen timer på å lage Wikipedia allerede, noe av det vi har blitt enige om før du kom hit ganske nylig er standard innledning på artikler, hva land kalles og mye annet. Det er nok ikke aktuelt å forandre på det. Så svaret er ganske enkelt nei. mvh, --Apple farmer 31. aug 2010 kl. 22:43 (CEST)

Byggeskikk/arkitekturRediger

Er dette bare avglemt under kultur? NAPkjersti 20. okt 2010 kl. 19:39 (CEST)

Det står et kulepunkt om «Billedkunst, byggekunst og museer» under #Kultur. Så klart vi aldri glemmer noe :-) Mvh MHaugen 20. okt 2010 kl. 23:10 (CEST)

Lite informative tall i boks under NæringslivRediger

I de fleste landartiklene er det en boks med tall fra FN- og CIA-kilder som bl.a. gir tall for prisstigning (Konsumpriser, uten at det sies om tallet uttrykker endring), handelsbalanse og betalingsbalanse, i noen tilfeller for et kvartal. Dette er i seg selv lite opplysende tall uten tidsserier og kommentarer, men når tallet gjelder ett kvartal i 2006 eller 2007 blir det ille og gir inntrykk av at wikipedia er på vei mot å bli en rusten kjempe. Kan vi rydde den boksen slik at bare BNP og BNP/innbygger står fast, og at de andre bare tas med når man har tall for mer enn ett år og gir kommentarer om utviklingen i løpende tekst i tillegg? Og at vi er enige om at hvis tallen blir mer enn f.eks. tre år gamle og kilden til oppdatering ikke ligger for hånden tas tallet bort? For ordens skyld: Boksen er antakelig helt norsk, har ikke funnet den på andre språk. Helge Høifødt 22. mai 2011 kl. 14:26 (CEST)

Dette er en tabell og ikke en boks. Gå inn på boksen under f.eks Spania, det er vel litt drøyt å si at informasjonen er verdiløs? Tallene er utdatert ja, men ikke verdiløse. De var oppdaterte da tabellene ble laget, og det er vel da bedre å oppdatere de enn å fjerne dem. Konsumpriser er naturligvis endring, det er vanlig å skrive det slik i øknomiske oversikter (se f.eks Economist) men man kan selvsagt gjerne endre det til "Konsumpriser (endring)" eller liknende. Etter mitt syn er det mest naturlig å ha en tabell med det makroøkonomske parameteret nedover, og så ha suksessive årstall bortover horisontalt. Da kan man bare føye inn nye tall løpende.
Etter mitt syn er ikke hovedprobleemet vårt disse tabellene, men det faktum at våre landartikler er tildels svært miserable. Vi klarer ikke å holde dem vedlike, selv på store land. Det er synd, og bør etter mitt syn prioriteres på et vis. Jeg synes vi skal kjøre land-konkurranser på Ukens konkurranse igjen, tror det vil hjelpe. Mvh, Bjoertvedt 22. mai 2011 kl. 21:39 (CEST)

Norsk vinkelRediger

Hva er bakgrunnen for det som står om norsk vinkel? Jeg har egentlig ikke noe imot at det står noe om relasjonene mellom land, og da er det naturlig med tanke på brukermassen at relasjonene mellom Norge og et annet land kommer frem. Jeg mener likevel at det som står i stilmanualen er i strid med noe av det grunnleggende som står her om at dette er Wikipedia på norsk, ikke Norges Wikipedia. Generelt sett vil jeg si at mange av stilmanualene har et voldsomt «norgesfokus». Floyd (diskusjon) 29. feb. 2016 kl. 03:42 (CET)

Tilbake til siden «Land».