Helsevesen er alle offentlige og private tilgjengelige helsetjenester til innbyggerne, som sykehus, sykehjem, ambulanser, fastleger, poliklinikker, helsesykepleier, helsevern for psykisk utviklingshemmede og lignende som har til oppgave å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og yte omsorg overfor syke mennesker.

Ambulanse

Det største helsevesenet i Europa er den britiske National Health Service med 1,3 millioner ansatte.

Helsevesenet i Norge rediger

Utdypende artikkel: Norges helsevesen

Helsevesenet deles inn i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det er kommunene som har ansvaret for primærhelsetjenesten i sitt geografiske område.

Ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge er inndelt i fire regioner, som hver har et regionalt helseforetak:

Utgiftene til helsevesenet har over lang tid steget mere enn andre offentlige utgifter. Små enheter, høyt lønnsnivå og høy tilgjengelighet til helsetjeneser er kostbart. Det er omtrent 300 000 ansatte i det norske helsevesenet.

Kvaliteten på det norske helsevesenet regnes som god, men det er vanskelig å finne målemetoder som viser den totale kvaliteten på et lands helsevesen. En indikator er spedbarnsdødelighet; her skårer Norge godt.

Historisk utvikling rediger

Det offentlige helsevesenet i Norge har røtter tilbake til 1600-tallet, da kong Christian IV utnevnte embetsleger (offentlige leger). I 1750 fantes det 5 slike, og i 1834 det dobbelte.

Litteratur rediger