Gjertsens skole

skole i Oslo

Gjertsens skole for den høiere almendannelse var en norsk privatskole som ble grunnlagt av cand.philol. Fredrik Gjertsen i 1869 ved St. Olavs plass i Kristiania. I 1899 ble skolen flyttet til Frogner, hvor den siden ble drevet under navnet Frogner Høiere Almenskole/Frogner Realskole og Gymnas, ofte bare kalt Frogner skole.

Gjertsens skole ved St Olavs plass i Oslo, mellom Universitetsgata til venstre og St. Olavs gate til høyre

HistorieRediger

Gjertsens skole var i utgangspunktet fortsettelsen av en skole som ble opprettet i 1855 av overlærer Harald Wilhelm Ottosen (1830–99) og den senere høyesterettsadvokat Anton Vilhelm Heiberg (1831–85), da med navnet Latinskolen for ældre elever.[1]

Den ble overtatt av Emil Schreiner og Fredrik Gjertsen i 1862. Skolen var opprinnelig tenkt for elever som først i konfirmasjonsalderen hadde bestemt seg for å gå veien mot examen artium. På grunn av økende etterspørsel besluttet imidlertid Gjertsen å opprette en fullstendig skole ved siden av latinskolen for eldre elever. I 1868 kjøpte han tomten på Meyerløkka mellom St. Olavs plass, Universitetsgaten, Pilestredet og St. Olavs gate. Her ble skolebygningen oppført etter tegninger av arkitekt Wilhelm von Hanno, som selv bodde i St. Olavs gate og var arkitekt for mange av gatens leiegårder. Innflyttingen skjedde sommeren 1869, og bygningen ble i de neste årene utvidet med nye klasserom og en gymnastikkbygning.

Ved åpningen 19. august 1869 besto Gjertsens skole altså av to avdelinger: den allerede bestående latinskolen for eldre elever, og en helt ny skole organisert etter den nye skoleloven av 1869. Til denne skolen ville Gjertsen oppta elever fra seksårsalderen, som senere kunne velge om de ville gå latinlinjen eller reallinjen. Nytt var det også at undervisningen i de laveste klassene ble besørget av lærerinner. Ved starten hadde skolen 91 elever i den gamle latinskolen og 30 elever i den nye småskolen. I de neste årene kom man i gang med middelskolen, og i skoleåret 1873–1874 hadde skolen i alt 337 elever. Året etter mottok skolen 183 elever fra den nedlagte Nissens Latin- og Realskole. Etterhvert som elevene vokste opp, ble det nye latingymnaset og realgymnaset opprettet i 1876, samtidig som den gamle latinskolen for eldre elever ble nedlagt. De første kandidatene til examen artium ble dimittert i 1878. Etter lov av 16. juni 1883 fikk skolen fra 1884 rett til å avholde examen artium på linje med offentlige skoler.

Skolebestyrer Gjertsen gikk av i 1889, og skolen ble samtidig overdratt til et interessentskap, hvor den nye skolebestyreren, M. Gjør, ble formann. I 1899 flyttet skolen fra St. Olavs plass til Niels Juels gate 52 på Frogner. Året etter ble den omdøpt til Frogner Høiere Almenskole.[2]

Skolebygningen på St. Olavs plassRediger

Etter at Gjertsens skole flyttet til Frogner i 1899, ble bygningen brukt av Krigsskolen til 1910 og av Sjømannsskolen fra 1910 til 1917. Kristiania kommunes Sundhedskommission (fra 1924 Oslo Helseråd) overtok hele bygningen i 1917 etter å ha leid lokaler der fra 1887. Skolebygningen ble revet i 1960-årene og erstattet av Helserådets nybygg, tegnet av arkitekt Erling Viksjø.

Kjente lærereRediger

Kjente eleverRediger

ReferanserRediger

KilderRediger

LitteraturRediger

  • Solbakken, Tove: "Dueliggjort til det frie Arbeide paa Videnskabens Mark" - privatskoletiden i Kristiania. I Byminner nr.2-2012, s.12-27