Forsvarets høgskole

Institusjon for høyere utdannelse i Norges forsvar

Koordinater: 59°54′23,440″N 10°44′10,345″Ø

Forsvarets høgskole.png
Typehøyskole
SjefHenning-André Frantzen
Beliggenhet Norge
Nettstedforsvaret.no/fhs

Forsvarets høgskole
59°54′23″N 10°44′10″Ø
Forsvarets høgskoles logo

Forsvarets høgskole (FHS) er en fellesinstitusjon i Forsvaret som består av avdelingene Institutt for forsvarsstudier, Befalsskolen, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Stabsskolen.[1]

FHS er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å fremme forskning og utvikling som skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.[2]

UtdanningerRediger

Høgskolen har som hovedoppgave å utdanne alt befal og alle offiserer.

Primært tilbyr høgskolen stabs- og masterutdanning for offiserer og sivilt forsvarsansatte med sivil bachelorgrad eller krigsskoleutdanning. Utdanningen er erfaringsbasert og profesjonsnær. Fagmiljøene er konsentrert om forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening.

BefalsutdanningRediger

Forsvarets høgskole leverer den nivådannende utdanningen for alt befal i Forsvaret. Dette er en ny type befalsutdanning fra 2019. Den er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær erfaring fra førstegangstjeneste, eventuell tid som vervet, samt diverse kurs i forsvarsgrenene. Etter Befalsskolen består utdanningen av en rekke kurs gjennom hele yrkeskarrieren. I tillegg har Forsvarets høgskole en utdanning som kombinerer befalsutdanning med en bachelor i telematikk[3].

OffisersutdanningRediger

Offisersutdanningen er på bachelor- og mastergradsnivå, samt senere sjefskurs. Bachelorutdanningen gis i en kombinasjon av felles undervisning på tvers av forsvarsgrenene, samt gjennom spesialisering innen forsvarsgren og troppeart/tilsvarende. Høgskolen har også en ettårig offiserspåbygning for de som har bestått enkelte typer sivile bachelorutdanninger.

Mastergradsutdanningen gis i fellesskap for alle offiserer i Forsvaret. Dette studiet bygger videre på studentenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Mastergraden i militære studier er også tilgjengelig for sivilt ansatte i Forsvaret og for Politiet.

Andre kurs og studierRediger

Foruten akkrediterte studier og befalsutdanning, utvikler og gjennomfører Forsvarets høgskole kompetansehevende kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som gir kunnskap om norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.

Forsvarets høgskole tilbyr blant annet Sjefskurs for sivile og militære kursdeltakere om Forsvarets virksomhet og aspekter ved norsk og internasjonal forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Flertallet av deltakerne på kursene kommer fra sivil sektor.[4]

OrganisasjonRediger

Forsvarets høgskole (FHS) har et høgskolestyre, en ledergruppe, fem utdanningsavdelinger, to institutter, en fag- og en driftsstab.

HøgskolestyretRediger

Høgskolestyret er FHS´øverste organ og består av styreleder, styrkesjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, tre ansattrepresentanter, en ekstern representant og en studentrepresentant.

Styret er ansvarlig for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, samt at høgskolen drives effektivt, i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler og innenfor de rammer og mål som gis av forsvarssjefen. Styret er mål- og resultatansvarlig og ansvarlig for at FHS oppfyller kravene som en akkreditert høgskole.

Sjef FHS og ledergruppenRediger

Forsvarets høgskole ledes av sjef FHS (rektor). Med i ledergruppen er stabssjef, dekan, de tre krigsskolesjefene, sjef Cyberingeniørskolen, sjef Befalsskolen, de to instituttlederne og sjefssersjant.

Driftsstab og fagstabRediger

Driftsstaben støtter sjef FHS og ledergruppen i all forvaltning og ledelse av virksomheten. Fagstabens oppgaver er å lede den faglige utviklingen, bistå i studieadministrasjon samt støtte høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid. De to stabene er lokalisert på Akershus festning.[5]

HistorieRediger

Forsvarets skolesenter (FSS) ble opprettet 1. januar 2002 og dannet grunnlaget for dagens organisasjon og navn. Før den tid var Forsvarets skolesenter Akershus festning (FSAF) overbygningen til skolevirksomheten med utspring fra festningen.

FHS fikk akkreditering i 2005. Da kunne skolen for første gang tilby masterutdanning til Forsvarets ansatte. Forsvarets krigsskoler ble også akkreditert omtrent på samme tid.

Akkreditert utdanning ved FSS (2005)Rediger

Et nytt FSS ble etablert 1. august 2005 med en stillingsramme på 170, i tillegg til åtte hjemler ved Rustningskontrollgruppen (RKG). Dessuten hadde FSS 100 student- og stipendiathjemler. Mastergrad i militære studier ble akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 18. mai 2005, og FSS ble delvis innlemmet under Universitets- og høyskoleloven gjennom Kgl. res. 16. desember 2005.

Endring av Forsvarets skolesenter (2009)Rediger

I perioden 2003 til 2009 gjennomfører FSS flere omstillinger, som resulterer i at flere avdelinger blir lagt ned, eller overført til andre avdelinger. I tillegg medfører akkrediteringen og innlemmingen i Høgskoleloven at nåværende Forsvarets høgskole må skifte navn, da dette ikke er en høgskole i lovens forstand. Det blir derfor besluttet at FSS skifter navn til Forsvarets høgskole (FHS) slik at navnet gjenspeiler virksomheten. Forsvarets høgskole eksisterte før den tid som en avdeling som tilbød det som i dag er kjent som sjefskurs. Avdelingen endret navn til sjefskursene i Forsvaret.

FN- og NATO-kursRediger

Norwegian Defence International Center (NODEFIC) er et utdannings- og kompetansesenter ved FHS/Stabsskolen. NODEFIC tilbyr kurs innen FN- og NATO-operasjoner. Utdanningen på NODEFIC er en del av et nordisk samarbeid.[6]

Høgskolens mediegruppeRediger

Forsvarets høgskoles mediegruppe består av offiserer som bistår media og andre med militærfaglige analyser, kommentarer og vurderinger rundt bruk av militærmakt, militære operasjoner og internasjonale konflikter ved internasjonale kriser, konflikter og kriger.[7]

PublikasjonerRediger

Høgskolen utgir tidsskriftene IFS Insights[8], Necesse, Concept Paper Series og Luftkrigsskolens tidsskrift.

Sjefer ved FHS fra 2000Rediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger