Vegarbeid

Må ikke forveksles med trafikkarbeid. For yrket, se vegarbeider

Vegarbeid er arbeid med konstruksjon, reparasjon eller utbedringer av veger. Det kan være alt fra arbeid med skogsveier til bygging av motorveier.

Bygging av sykkelveg i Finland.

I eldre tider ble veiarbeid utført manuelt, og hester ble benyttet til transport. I dag blir det benyttet anleggsmaskiner til det meste, men det er fremdeles bruk for manuell arbeidskraft til ymse monteringsarbeid.

Fjerning av masseRediger

 
Boring med fjellborerigg.

I forbindelse med vegbygging er det som oftest nødvendig å grave ut og transportere bort masser. Dersom det er fjell som må transporteres bort blir massen ofte benyttet som fyllmasse på andre deler av vegen. Om det er løsmasser blir dette arbeidet utført med gravemaskiner og dumpere eller lastebiler, mens om det er fast fjell må man først bore ned en passelig dybde og sprenge ut fjellet. Til boringen blir det benyttet fjellborerigger.

TunneldrivingRediger

I land med mye fjell, som for eksempel Norge og Sveits, blir veger ofte lagt i tunnel. Noen ganger er dette den eneste praktiske løsningen for å få anlagt veg, mens andre ganger blir det gjort av hensyn til rasfare. Tunneldriving var tidligere et tungt og farefullt arbeid, men i dag blir det benyttet avanserte maskiner og teknologi for å drive nye tuneller raskere og tryggere. I løst fjell kan man benytte tunellboremaskiner, men i hardt fjell må man sprenge ut tunneler og det blir da benyttet fjellborerigger. Etter sprenging blir den skutte steinen fraktet ut av tunnelen med dumpare.

BrobyggingRediger

 
Bro som krysser en veg.

I forbindelse med vegbygging blir det ofte bygd broer over elver, dype daler og fjorder. Et av de vanligste byggematerialene er armert betong, men stål blir også benyttet. Små og mellomstore broer blir ofte bygget av samme entreprenør som er ansvarlig for vegen, mens større broer kan blir utsatt på egne anbud.

RassikringRediger

I bratte fjellsider er det ofte fare for ras på grunn av stein som løsnar når det kommer frost i fjellet eller på grunn av at rennende vann graver bort løsmasser som holder fast steiner. Det er derfor ofte nødvendig å sprenge bort stein fra fjellsider over vegen. Mindre steiner kan også fanges opp med kraftige stålnett.

Se ogsåRediger