Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang og opphold i Norge. Loven gir blant annet bestemmelser om visum (innreisetillatelse), bortvisning (utreisepålegg), utvisning (innreiseforbud), oppholdsgrunnlag (studier, arbeid, vern mot forfølgelse, med videre), arbeidstillatelse og bosettingstitllaelse.

Utlendingsloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
I kraft1. januar 2010
FormålInnvandring
Målformbokmål
Nettsidelovdata.no

Utlendingsloven av 1988 ble avløst av en ny utlendingslov fra 2008, i kraft fra 1. januar 2010. Loven har bestemmelser om utlendingers adgang til riket så vel som for opphold. Loven definerer enhver som ikke er norsk statsborger som utlending.

Lovens formål rediger

Loven har et tredelt formål:

  • Den skal gi grunnlag for regulering og kontroll med inn- og utreise, samt opphold i samsvar med innvandringspolitikk og internasjonale forpliktelser.
  • Den skal legge til rett for lovlig bevegelse over landegrenser og ivareta rettssikkerheten til utlendingers inn- og utreise, opphold og som søkere av tillatelser.
  • Den skal gi grunnlag for vern av utlendinger som har krav på beskyttelse etter folkerett eller internasjonale avtaler.

Viktige begrepsendringer i gjeldende lov (i kraft fra 1. januar 2010) rediger

Oppholdstillatelse rediger

Begrepet oppholdstillatelse erstatter oppholds- og arbeidstillatelse. I utgangspunktet skal oppholdstillatelse gi rett til å arbeide i Norge, men i noen tilfeller vil det bli presisert at oppholdstillatelsen ikke gir rett til arbeid eller inneholde visse begrensninger i forhold til arbeid. Begrepet arbeidstillatelse faller bort.

Permanent oppholdstillatelse rediger

Permanent oppholdstillatelse gir rett til varig opphold og arbeid i Norge og er et begrep som erstatter det tidligere bosettingstillatelse. Slik tillatelse kan gis etter minst tre års sammenhengende, tillatt opphold i Norge.

Fra asyl til beskyttelse rediger

I dagens lov er begrepet asyl erstattet med beskyttelse for å gjenspeile det internasjonale begrepet i flyktningretten; protection. Etter den nye loven vil flere av dem som for første gang får innvilget beskyttelse få status som flyktninger. Både personer som etter loven får asyl og personer som får vern mot retur, får beskyttelse når UDI har fattet vedtak etter 1. januar 2010. Gruppene som tidligere fikk ulik status vil begge få status som flyktninger, og dermed får de også de rettighetene dette innebærer.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger