Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 gir regler om rettergangsmåten i sivile saker (tvistemål). Loven erstattet tvistemålsloven fra 1915 og trådte i kraft 1. januar 2008.

Loven vektlegger en mer effektiv rettsprosess i domstolene[trenger referanse] og den har blant annet egne bestemmelser om saksbehandlingen av krav under kr. 125 000, såkalt småkravsprosess. Målet er at omfanget av og kostnadene med prosessen skal tilpasses verdien av tvistegjenstanden. Andre viktige hensyn er at prosessen skal være effektiv slik at partene raskt kan få en avgjørelse av saken og at dommeren i større grad enn før skal ha en aktiv styring i saksforberedelsene.

Loven bygger på en utredning fra Tvistelovutvalget (NOU 2001:32) som ble ledet av høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger