Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy
Født16. februar 1955Rediger på Wikidata (65 år)
Tromsø kommuneRediger på Wikidata
Utdannet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Dommer, professor, juristRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Medlem av Det Norske Videnskaps-AkademiRediger på Wikidata

Jens Edvin Andreassen Skoghøy (født 16. februar 1955 i Tromsø) er en norsk høyesterettsdommer og tidligere professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Skoghøy tok juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1980. Han var privatpraktiserende advokat fra 1983 til 1987 og fikk møterett for Høyesterett fra 1988. Skoghøy var utdanningsstipendiat ved Universitetet i Tromsø 1988-90 og ble i 1990 kreert dr. juris ved Universitetet i Tromsø på avhandlingen «Factoringpant». Han var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 1990-98. Skoghøy ble utnevnt til Høyesterettsdommer av Kongen i statsråd 30. januar 1998. Han tiltrådte som dommer ved Norges Høyesterett 15. august 1998. Han sluttet som dommer i Høyesterett i januar 2017 og ble gjeninnsatt som professor ved Universitetet i Tromsø etter 19 år som dommer i Høyesterett.[1] Våren 2020 ble han igjen utnevnt til dommer i Høyesterett, og tiltrådte stillingen 12. oktober 2020.

Skoghøy har skrevet en rekke bøker om blant annet tvisteløsning, panterett og sivilprosess.

BibliografiRediger

BøkerRediger

 • 2016 Panteloven med kommentarer, 3. utgave
 • 2010 Tvisteløsning (2. utgave utgitt i 2014, 3. utgave i 2017)
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Nytt i ny tvistelov, 2008.
 • 2004 Panterett (2. utgave utgitt i 2008, 3. utgave i 2014)
 • 2003 Panteloven med kommentarer, 2. utgave
 • 2001 Avgjørelser i sivilprosess, medforfatter: Christian Hauge
 • 1998 Tvistemål (2. utgave utgitt i 2001)
 • 1991 Kompendium i sivilprosess I (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1989 Konge, rikskirke og lokalmenighet (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1987 Rettergangsstraff (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1983 Innføring i mannskapsrett (som Jens Edvin Andreassen)

ArtiklerRediger

 • 2016 «Domstolsskapt prosessrett» i Rettsavklaring og rettsutvikling : Festskrift til Tore Schei, s. 60
 • 2016 «Høyesteretts rolle og arbeidsmåte» i Lov og rett, nr. 5, 2016, s. 302
 • 2016 «Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og ansvar overfor private i og utenfor kontrakt» i Jussens venner, nr. 4, 2016, s. 189
 • 2015 «I hvilken utstrekning bør rettsoppfatninger av Høyesterett kunne fravikes?» i Lov sannhet rett : Norges Høyesterett 200 år, 2015, s. 254
 • 2015 «Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven» i Lov og rett, nr. 4, 2015, s. 195.
 • 2015 «Dommeren og loven - betydningen av dommerens egne vurderinger («reelle hensyn»)» i Jussens venner, nr. 6, 2015, s. 287
 • 2014 «À konto-avdrag, foreldelse og rettskraft» i Lov og rett, nr. 4, 2014, s. 187
 • 2014 «Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven» i Jussens venner, nr. 5, 2014, s. 297
 • 2014 «Den nødvendige dissens» i Jussens venner, nr. 3, 2014, s. 162
 • 2013 «Reelle hensyn som rettskilde» i Lov og rett, nr. 4, 2013, s. 257
 • 2013 «Advokaters taushetsplikt og de korresponderende bevisforbud i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119» i Tidsskrift for strafferett, nr. 2, 2013, s. 166
 • 2012 «Tvisteloven og Lugano-konvensjonen – duplikk til Frantzen» i Lov og rett, nr. 7, 2012, s. 438
 • 2012 «Tvisteloven og Lugano-konvensjonen» i Lov og rett, nr. 4, 2012, s. 193
 • 2012 «Nasjonal EMK-prøving – svar til Bjørnar Borvik» i Lov og rett, nr. 3, 2012, s. 170
 • 2011 «Dynamisk tolking i internasjonale domstoler som fenomen, problem og effektivitetsgaranti» i Lov og rett, nr. 9, 2011, s. 511
 • 2011 «Forbud mot tilbakevirkende lovgivning» i Lov og rett, nr. 5, 2011, s. 255
 • 2011 «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK» i Lov og rett, nr. 4, 2011, s. 189
 • 2011 «Ansvar for saksomkostninger i sivile saker» i Lov og rett, nr. 3, 2011, s. 111
 • 2011 «Dommerrollen gjennom de siste 50 år – noen utviklingstrekk» i Lov og rett, nr. 1–2, 2011, s. 4
 • 2010 «Dommeratferd og dommerbakgrunn. Særlig om yrkesbakgrunnens betydning for utfallet av tvister mellom private og det offentlige», i Festskrift till Torgny Håstad, 2010, s. 711–726
 • 2010 «Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover» i Lov og rett, nr. 9, 2010, s. 564
 • 2009 «Fravær og oppfriskning etter ny tvistelov» i Lov og rett, nr. 10, 2009, s. 579
 • 2009 «Fra jury til meddomsrett» i Lov og rett, nr. 7, 2009, s. 385
 • 2009 «Praktiseringen av krav til dommerhabilitet i Norges Høyesterett» i Lov og rett, nr. 6, 2009, s. 324
 • 2009 «Ankesiling og begrunnelse» i Lov og rett, nr. 3, 2009, s. 129
 • 2009 «Allmennhetens rettigheter i strandsonen» i Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 2, 2009, s. 103
 • 2008 «Tvungent prosessfellesskap i offentligrettslige trepartsforhold» i Lov og rett, nr. 4, 2008, s. 220
 • 2008 «Ekspropriasjonsrett på avveier» i Lov og rett, nr. 4, 2008, s. 193.
 • 2007 «Endringer i sivilprosessen som følge av ny tvistelov og betydningen av disse for jordskifteprosessen» i Areal og eiendomsrett, 2007, s. 547
 • 2007 «Ny tvistelov – noen hovedpunkter» i Lov og rett, nr. 4, 2007, s. 195.
 • 2007 «Menneskerettsdomstolens straffebegrep» i Lov og rett, nr. 4, 2007, s. 193.
 • 2006 «Kravene til søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjonen etter tvisteloven – noen grunnleggende spørsmål» i Lov og rett, nr. 7, 2006, s. 407.
 • 2006 «Ny norsk sivilprosesslov – tvisteloven av 2005» i Jussens venner, nr. 5, 2006, s. 269.
 • 2005 «I hvilken utstrekning kan vitneforklaringer som er avgitt under etterforskningen, leses opp under hovedforhandlingen i straffesaker?» i Lov og rett, nr. 5–6, 2005, s. 283; medforfatter: Tonje Vang
 • 2003 «Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr 1 ("ne bis in idem")» i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1, 2003, s. 1.
 • 2003 «Konkurskarantene, EMK og Høyesterett» i Lov og rett, nr. 8, 2003, s. 449.
 • 2003 «Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis – replikk til Per Danielsen» i Lov og rett, nr. 3, 2003, s. 174.
 • 2002 «Norske domstolers lovkontroll i forhold til inkorporerte menneskerettskonvensjoner» i Lov og rett, nr. 6, 2002, s. 337.
 • 2002 «Passiv søksmålskompetanse i saker om andres offentligrettslige rettigheter eller plikter og i saker om rettsgoder som flere konkurrerer om («trepartsforhold»)» i Jussens venner, nr. 6, 2002, s. 345
 • 2002 «Domstolenes kompetanse til å prøve ligningsvedtak som bygger på skjønn» i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1–2, 2002, s. 109
 • 2001 «Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis» i Lov og rett, nr. 10, 2001, s. 577
 • 2001 «Lovreformer og nye avgjørelser innenfor panterett» i Lov og rett, nr. 9, 2001, s. 515
 • 1997 «Kvalitetskrav til doktoravhandlinger» i Fra institutt til fakultet, 1997, s. 9
 • 1990 «Relativ inhabilitet for dommere» i ...den urett som ikke rammer deg selv : Festskrift til Anders Bratholm, s. 163 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1987 «Om forvaltningspraksis i omdisponerings- og delingssaker etter jordlovens §§ 54 og 55» i Lov og rett, 1987, s. 538 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1981 «Arealreguleringers betydning for ekspropriasjonserstatning» i Lov og rett, 1981, s. 515 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1979 «Om boplikten etter odelslovens § 27 og konsesjonslovens § 6 nr. 1» i Lov og rett, 1979, s. 470 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1978 «Bo- og driveplikt som betingelse for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom» i Lov og rett, 1978, s. 355 (som Jens Edvin Andreassen)

ReferanserRediger

 1. ^ Strandmo, John (29. august 2016). «Dommer Jens Edvin A. Skoghøy forlater Høyesterett». itromso.no. Besøkt 17. januar 2017. 

Eksterne lenkerRediger