Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy
Født16. februar 1955Rediger på Wikidata (65 år)
TromsøRediger på Wikidata
Utdannet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Dommer, professor, juristRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Medlem av Det Norske Videnskaps-AkademiRediger på Wikidata

Jens Edvin Andreassen Skoghøy (født 16. februar 1955 i Tromsø) er en norsk jurist og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Han tok juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1980. Skoghøy har vært privatpraktiserende advokat fra 1983 til 1987 og fikk møterett for Høyesterett fra 1988. Han var utdanningsstipendiat ved Universitetet i Tromsø 1988-90 og ble i 1990 kreert dr. juris ved Universitetet i Tromsø på avhandlingen «Factoringpant». Han var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 1990-98. Han ble gjeninnsatt som professor ved samme institusjon etter 19 år som dommer i Høyesterett.[1] Våren 2020 ble han igjen utnevnt til dommer i Høyesterett, og vil tiltre stillingen 1. november 2020.[2]

Skoghøy har skrevet en rekke bøker i blant annet tvisteløsning, panterett og sivilprosess.

HøyesterettRediger

Jens Edvin A. Skoghøy ble utnevnt til Høyesterettsdommer av Kongen i statsråd 30. januar 1998. Han tiltrådte som dommer ved Norges Høyesterett 15. august 1998.

BibliografiRediger

BøkerRediger

 • Skoghøy, Jens Edvin A., Tvisteløsning, 3. utgave, 2017.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Panteloven med kommentarer, 3. utgave, 2016.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Panterett, 3. utgave, 2014.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Tvisteløsning, 2. utgave, 2014.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Tvisteløsning, 2010.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Panterett, 2. utgave, 2008.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Nytt i ny tvistelov, 2008.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Panterett, 2004.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Panteloven med kommentarer, 2. utgave, 2003.
 • Hauge, Christian og Jens Edvin A. Skoghøy, Avgjørelser i sivilprosess, 2001.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Tvistemål, 2. utgave, 2001.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Tvistemål, 1998.
 • Andreassen, Jens Edvin, Kompendium i sivilprosess I, 1991.
 • Andreassen, Jens Edvin, Konge, rikskirke og lokalmenighet, 1989.
 • Andreassen, Jens Edvin, Rettergangsstraff, 1987.
 • Andreassen, Jens Edvin, Innføring i mannskapsrett, 1983.

ArtiklerRediger

 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Domstolsskapt prosessrett» i Rettsavklaring og rettsutvikling : Festskrift til Tore Schei, 2016, s. 60.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Høyesteretts rolle og arbeidsmåte» i Lov og rett, nr. 5, 2016, s. 302.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og ansvar overfor private i og utenfor kontrakt» i Jussens venner, nr. 4, 2016, s. 189.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «I hvilken utstrekning bør rettsoppfatninger av Høyesterett kunne fravikes?» i Lov sannhet rett : Norges Høyesterett 200 år, 2015, s. 254.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven» i Lov og rett, nr. 4, 2015, s. 195.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Dommeren og loven - betydningen av dommerens egne vurderinger («reelle hensyn»)» i Jussens venner, nr. 6, 2015, s. 287
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «À konto-avdrag, foreldelse og rettskraft» i Lov og rett, nr. 4, 2014, s. 187.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven» i Jussens venner, nr. 5, 2014, s. 297.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Den nødvendige dissens» i Jussens venner, nr. 3, 2014, s. 162.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Reelle hensyn som rettskilde» i Lov og rett, nr. 4, 2013, s. 257.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Advokaters taushetsplikt og de korresponderende bevisforbud i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119» i Tidsskrift for strafferett, nr. 2, 2013, s. 166.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Tvisteloven og Lugano-konvensjonen – duplikk til Frantzen» i Lov og rett, nr. 7, 2012, s. 438.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Tvisteloven og Lugano-konvensjonen» i Lov og rett, nr. 4, 2012, s. 193.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Nasjonal EMK-prøving – svar til Bjørnar Borvik» i Lov og rett, nr. 3, 2012, s. 170.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Dynamisk tolking i internasjonale domstoler som fenomen, problem og effektivitetsgaranti» i Lov og rett, nr. 9, 2011, s. 511.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Forbud mot tilbakevirkende lovgivning» i Lov og rett, nr. 5, 2011, s. 255.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK» i Lov og rett, nr. 4, 2011, s. 189.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Ansvar for saksomkostninger i sivile saker» i Lov og rett, nr. 3, 2011, s. 111.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Dommerrollen gjennom de siste 50 år – noen utviklingstrekk» i Lov og rett, nr. 1–2, 2011, s. 4.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Dommeratferd og dommerbakgrunn. Særlig om yrkesbakgrunnens betydning for utfallet av tvister mellom private og det offentlige», i Festskrift till Torgny Håstad, 2010, s. 711–726.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover» i Lov og rett, nr. 9, 2010, s. 564.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Fravær og oppfriskning etter ny tvistelov» i Lov og rett, nr. 10, 2009, s. 579.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Fra jury til meddomsrett» i Lov og rett, nr. 7, 2009, s. 385.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Praktiseringen av krav til dommerhabilitet i Norges Høyesterett» i Lov og rett, nr. 6, 2009, s. 324.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Ankesiling og begrunnelse» i Lov og rett, nr. 3, 2009, s. 129.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Allmennhetens rettigheter i strandsonen» i Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 2, 2009, s. 103.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Tvungent prosessfellesskap i offentligrettslige trepartsforhold» i Lov og rett, nr. 4, 2008, s. 220.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Ekspropriasjonsrett på avveier» i Lov og rett, nr. 4, 2008, s. 193.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Endringer i sivilprosessen som følge av ny tvistelov og betydningen av disse for jordskifteprosessen» i Areal og eiendomsrett, 2007, s. 547.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Ny tvistelov – noen hovedpunkter» i Lov og rett, nr. 4, 2007, s. 195.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Menneskerettsdomstolens straffebegrep» i Lov og rett, nr. 4, 2007, s. 193.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Kravene til søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjonen etter tvisteloven – noen grunnleggende spørsmål» i Lov og rett, nr. 7, 2006, s. 407.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Ny norsk sivilprosesslov – tvisteloven av 2005» i Jussens venner, nr. 5, 2006, s. 269.
 • Vang, Tonje og Jens Edvin A. Skoghøy, «I hvilken utstrekning kan vitneforklaringer som er avgitt under etterforskningen, leses opp under hovedforhandlingen i straffesaker?» i Lov og rett, nr. 5–6, 2005, s. 283.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr 1 ("ne bis in idem")» i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1, 2003, s. 1.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Konkurskarantene, EMK og Høyesterett» i Lov og rett, nr. 8, 2003, s. 449.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis – replikk til Per Danielsen» i Lov og rett, nr. 3, 2003, s. 174.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Norske domstolers lovkontroll i forhold til inkorporerte menneskerettskonvensjoner» i Lov og rett, nr. 6, 2002, s. 337.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Passiv søksmålskompetanse i saker om andres offentligrettslige rettigheter eller plikter og i saker om rettsgoder som flere konkurrerer om («trepartsforhold»)» i Jussens venner, nr. 6, 2002, s. 345.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Domstolenes kompetanse til å prøve ligningsvedtak som bygger på skjønn» i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1–2, 2002, s. 109.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis» i Lov og rett, nr. 10, 2001, s. 577.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Lovreformer og nye avgjørelser innenfor panterett» i Lov og rett, nr. 9, 2001, s. 515.
 • Skoghøy, Jens Edvin A., «Kvalitetskrav til doktoravhandlinger» i Fra institutt til fakultet, 1997, s. 9.
 • Andreassen, Jens Edvin, «Relativ inhabilitet for dommere» i ...den urett som ikke rammer deg selv : Festskrift til Anders Bratholm, 1990, s. 163.
 • Andreassen, Jens Edvin, «Om forvaltningspraksis i omdisponerings- og delingssaker etter jordlovens §§ 54 og 55» i Lov og rett, 1987, s. 538.
 • Andreassen, Jens Edvin, «Arealreguleringers betydning for ekspropriasjonserstatning» i Lov og rett, 1981, s. 515.
 • Andreassen, Jens Edvin, «Om boplikten etter odelslovens § 27 og konsesjonslovens § 6 nr. 1» i Lov og rett, 1979, s. 470.
 • Andreassen, Jens Edvin, «Bo- og driveplikt som betingelse for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom» i Lov og rett, 1978, s. 355.

ReferanserRediger

 1. ^ Strandmo, John (29. august 2016). «Dommer Jens Edvin A. Skoghøy forlater Høyesterett». itromso.no. Besøkt 17. januar 2017. 
 2. ^ beredskapsdepartementet, Justis-og (17. april 2020). «Utnevnelse av dommer ved Høyesterett». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. juni 2020. 

Eksterne lenkerRediger