Lov om tros- og livssynssamfunn av 24. april 2020, også kalt trossamfunnsloven, er en norsk lov som har til formål å understøtte tros- og livssynssamfunn.[1]

Trossamfunnsloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtatt24. april 2020 (lov nr. 31)
I kraft1. januar 2021
NettsideLov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven); lovteksten på Lovdata.no

Loven regulerer blant annet registrering av tros- og livssynssamfunn, vigselsrett og tilskudd til slike, innmelding og utmelding av slike, rett til fri ved religiøse høytidsdager samt en rekke regler for Den norske kirke. Loven trådte i kraft 1. januar 2021 og avløste da blant annet lov om trudomssamfunn og ymist anna. Loven er en sentral lov i statens gjennomføring av Norges Grunnlov § 16.

Bakgrunn for loven rediger

Bakgrunnen for den nye loven var blant annet at stortinget 11. desember 2015 fattet følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nytt finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn, sett i lys av endringer i Den norske kirke og prinsippet om likebehandling.»

I tillegg mente Kulturdepartementet at eksisterende lovgivning på tros- og livssynsfeltet ikke var godt nok tilpasset daværende virkelighet og utfordringer.

Utkast til ny trossamfunnslov utarbeidet av Kulturdepartementet ble sendt på høring høsten 2017. Det kom inn totalt 1 423 høringsinnspill, hvorav 123 innspill fra norske tros- og livssynssamfunn og 444 innspill fra privatpersoner.

Referanser rediger

  1. ^ «Ny lov og melding om tros- og livssynssamfunn». Regjeringen.no (norsk). Barne- og familiedepartementet. 21. juni 2019. Besøkt 12. januar 2023.