Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969 som i dagligtale omtales som statsstøtte til religiøse organisasjoner. Ordningen er hjemlet i lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) og administreres av Statsforvalteren. Fra januar 2021 er det kun Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder som behandler saker etter trossamfunnsloven for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Trossamfunnsloven stiller blant annet krav om at tros- eller livssynssamfunnet skal ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å få støtte. I 2022 var satsen for å beregne statstilskuddet 1 353 kroner per medlem.[1]

Historie rediger

Gjennom mange århundrer ble kirkeskatt innkrevd i Norge, og frem til Dissenterloven kom i 1845 var det ikke tillatt å danne trossamfunn utenfor Den norske kirke. I 1891 ble det så innført en ordning om at borgere med medlemskap i andre trossamfunn kunne slippe å betale kirkeskatten, og dette ble praktisert ved skattefradrag.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 1969 rediger

I 1969 ble Lov om trudomssamfunn og ymist anna vedtatt av Stortinget.[2] En av endringene var at konseptet med fratrekk av kirkeskatt ble snudd. Kirkeskatten ble igjen innført som obligatorisk for alle borgere, men ethvert trossamfunn kunne i stedet søke om tilskudd basert på innbetalt kirkeskatt fra sine egne medlemmer. Samtidig ble det mulig for ikke-religiøse livssynsorganisasjoner å søke om tilskudd.

 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke, ved at disse får en tilsvarende bevilgning pr. medlem som statskirken. 

Beløpet som gis i tilskudd regnes ut ifra de midler det offentlige bevilger til Den norske kirke pr. medlem. Dette beregnes ut ifra alle registrerte medlemmer uavhengig av alder eller skatteevne. Etter tusenårsskiftet lå dette beløpet på ca. 600 kr.

Da loven ble innført var det for å gjeninnføre likhetsprinsippet i skattelovgivningen. I praksis var det fortsatt en gruppe som fortsatt måtte betale skatt for å "subsidiere andres tro", nemlig dem som verken var registrert som medlem i Den norske kirke eller andre trossamfunn. Denne gruppen ble antatt å være så liten at den ikke ble burde vies spesielle hensyn i lovgivningen, og siden statskirken heller ikke opererte med noe medlemsregister den gangen var det også umulig å fastslå hvor stor denne gruppen var.

Et av kravene for å kunne søke tilskudd var å kunne vise til et oppdatert medlemsregister. Dette førte til at flere trossamfunn med uformelle organisasjoner måtte formalisere sin medlemsmasse for å kunne få statsstøtte.

Lov om tros- og livssynssamfunn av 2020 rediger

I 2020 ble lov om tros- og livssynssamfunn vedtatt av Stortinget.[3] Den erstattet Lov om trudomssamfunn og ymist anna fra 1969. Den nye trossamfunnsloven trådte i kraft 1. januar 2021. Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn og forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett i tros- eller livssynssamfunn ble også innført og gjaldt fra samme dato.[4]

Misbruk av ordningen rediger

Den Katolske Kirke i Norge brukte i perioden 2010 til 2014 telefonkatalogen for å velge ut navn som virker "katolske", for eksempel ved at de så ut til å være polske eller spanske [trenger referanse]. Så slo de opp personnummer for disse personene, førte dem opp i medlemsregisteret, og krevde statsstøtte for disse påståtte medlemmene [trenger referanse]. I en e-post går det fram at "i overkant av 67 000 personer er blitt lagt inn i registeret vårt av fem personer som vi vet alle i større eller mindre grad har benyttet telefonkatalogen som en av kildene" [trenger referanse]. Oslo Katolske Bispedømme er dømt til å måtte betale tilbake urettmessig tilskudd, og lignende saker finnes for de andre bispedømmene [trenger referanse]. Den Katolske Kirke i Norge kan totalt måtte betale tilbake over 100 millioner kroner av mottatt støtte.[5][6]

Liste over tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd rediger

Regjeringen publiserer årlig en liste over antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn. Nedenfor er en liste over de samfunnene utenom Den norske kirke som mottok tilskudd i 2023. Det kan allikevel hende at samfunnet ikke fikk utbetalt tilskudd, for eksempel fordi samfunnet ikke hadde sendt inn regnskap for foregående år.[7]

Bokstaven i kolonnen trosretning betyr at samfunnet tilhører følgende retning:

K (kristendom)

I (islam)

J (jødedom)

A (humanistisk/agnostisk/ateistisk)

H (hinduisme)

B (buddhisme)

Å (åsatro)

N (New Age-lignende)

S (sikhisme)

T (annet teistisk)

Liste over tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd (2022)
Tros- eller livssynssamfunnets navn Trosretning Medlemmer[8] Stiftet[9] Org.nr.
Human-Etisk Forbund A 113054 1956 943762236
Den katolske kirke i Norge K 165700 2017 820140362
Svenska kyrkan i Norge K 12809 1970 871436142
Den Evangelisk Lutherske Frikirke K 19388 1877 963558406
Buddhistforbundet B 14457 1979 985702314
Jehovas vitner T 12645 1900 879492742
Metodistkirken i Norge K 9537 1995 974230887
Misjonskirken Norge K 11252 1884 960474708
Det Norske Baptistsamfunn K 10511 1877 870262272
Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina I 8880 1994 976182251
BCC Norge K 8860 1898 979961073
Tawfiiq Islamsk Senter I 6634 1989 979752121
Islandske kirken i Norge K 5552 1997 979706596
Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat Norway Regd. I 6356 1995 938835969
Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union K 4477 1972 944671102
Central Jam-E-Mosque World Islamic Mission Norway I 4537 1989 971490896
Den finske menigheten i Norge K 2558 1994 871245762
Albansk Islamsk Kultursenter I 4712 1992 975611515
Islamic Cultural Centre Norway I 5213 1995 956708923
Det Serbiske Ortodokse Kirkesamfund i Norge Hl Vasilije Ostroski Menighet K 6101 1992 981928989
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn K 3101 1872 970540903
Marokkansk Trossamfunn I 3383 1991 988226491
Den Tyrkisk Islamske Union I 3793 1989 971279990
Det Islamske Forbundet I 3607 1992 983228364
Minhaj Ul Quran International Norway I 2530 1995 971280301
Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke K 3696 1996 977365325
Islamske Opplærings Senter I 3683 1995 983652506
OKS K 2380 1985 954087808
Kristensamfunnet i Norge K 2330 1995 871271712
Salahaddin Senter I 2388 1993 983424570
Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge I 2358 2004 987436441
Imam Bediuzzeman Camii I 3078 1999 984196067
Bergen Moské I 2404 1995 971573910
Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji S 2834 1983 984525206
Norges Hindu Kultur Senter H 3368 1993 880563602
Menigheten i Filadelfia K 2036 1995 970551964
Albansk Trossamfunn og Kultursenter i Norge I 2166 2009 994592742
Det Albanske Kultur- og Trossamfunn i Østfold I 2017 2004 988012203
Humanistene A 3853 1997 985345619
Det Muslimske Samfunnet i Trondheim The Muslim Society In Trondheim I 2418 1990 971376678
The Anglican Chaplaincy In Norway K 1356 1881 975940608
Søndre Norstrand Muslimske Senter I 2280 2004 987627824
Filadelfia K 1666 1965 971428287
Ahmadiyya Muslim Jama'at I 1687 1974 978668968
Dar El Eman Islamic Center I 1616 2010 995721228
Center Rahma I 1877 1992 974444216
Menigheten Samfundet Kristiansand K 1368 1890 871427402
Filadelfiamenigheten Vennesla K 1298 1941 971492015
Sanatan Mandir Sabha H 2010 1988 881525992
Det Islamske Kultursenter i Drammen I 1203 1995 971307323
Trondheim Mevlana Kultur Forening I 1505 2002 885286372
Pinsekirken Tabernaklet Bergen K 1036 1989 971491280
Ghousia Muslim Society I 1291 1995 971279354
Islamic Center og Aktivitetshus Oslo I 1429 1989 971490888
Det Islamske Kultursenter i Oslo I 1015 1995 871276072
Islamsk Kultursenter Nordland I 1069 2002 985637865
Buskerud og Vestfold Muslimske Trossamfunn I 1293 2002 985663882
Daru Salaam Islamic Centre I 1182 1989 976388429
Peshawa Tro- og Kultursenter I 1620 2007 991648372
Baha'i-Samfunnet i Norge T 1067 1995 960531256
Credokirken K 1042 1995 970969632
Shri Guru Nanak Niwas S 1080 1990 984890753
Den ortodokse kirke i Norge − Hellige Nikolai menighet K 909 1983 971278315
Pinsemenigheten Betel, Trondheim K 1042 1988 971475234
Islamsk Senter for Nord-Norge I 875 1992 985515158
Det Islamske Samarbeidssenteret i Norge (Dissn) I 827 2006 889587172
Det Vietnamesiske Buddhist & Kultur Senter i Østfold B 1217 2003 986028471
Badar Islamsk Kultur Senter I 899 2005 988369810
Muslim Senter Furuset Oslo Norway I 1509 2002 984694407
Filadelfiakirken Drammen K 987 1995 971491124
Telemark Islamsk Trossamfunn I 873 1995 987407174
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn I 1227 1989 987751142
Muslim Forum Sandnes I 1526 2004 985695318
Den Greske Orthodokse Menighet Evangelismos Tis Theotokou K 2251 1965 984221568
Den Afghanske Moskeen I 925 2008 992556803
Hellige Demetrios Av Thessaloniki K 1478 2006 990078351
Islamsk Kulturforening I 1032 1994 983928048
Al-Rahma Islamic Senter I 885 1995 880172042
Masjid Bilal I 727 1995 980059057
Guds Menighet Vegårshei K 891 1889 971083697
Tauheed Islamic Centre I 998 1994 974459299
Oslos Saied Alsjohada Hosseinie I 1243 2007 992526637
Al-Redha Islamisk Senter I 682 2002 987299266
Holistisk forbund N 888 2002 985662509
Pinsekirken Tabernaklet Skien K 763 1908 971491205
Al-Huda Islamisk Senter I 1209 2007 992063068
Frelsesarmeen K 1154 1888 938498318
Al-Noor Islamic Centre I 845 1995 971258470
Bergen Hindu Sabha H 656 1991 982931592
Den Eritreiske Koptiske Kirke i Norge K 2429 2005 987807709
Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold I 667 2002 888792732
Hellige Anna Menighet − Den russiske ortodokse kirke K 1114 2014 914236797
Pinsemenigheten Klippen K 778 1932 971491272
Anjuman-E-Islahul Muslimeen Oslo I 506 1989 975797015
Pinsemenigheten Evangeliehuset K 654 1989 971491191
Qubehan kultur senter I 517 2007 991934561
ISMG Oslo - Mevlana moské I 768 1991 979655673
Det Islamske Forbundet i Drammen I 1268 2009 994989197
Rogaland Muslim Forening I 787 1981 971490942
Anjuman Falah Ul Muslimeen I 771 1991 971249544
Anjuman-E-Hussaini Norway I 771 1979 871490872
Filadelfiakirken Sarpsborg K 669 1924 871491062
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn N 984 2009 993788635
Kristi Åpenbaringsmenighet Den Russisk-Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) K 852 2004 987227370
Pinsemenigheten Salen K 620 1971 971433116
Muslimsk Kultur Senter I 816 2001 983999263
Det Islamske Samband i Bergen I 538 2000 988138258
The Muslem Cultural Center Lillehammer I 691 2005 988588660
Muslimsk Union i Agder I 784 1993 974900505
Filadelfiakirken Hamar K 489 1988 971482478
Thai Buddhistforeningen Trondheim B 748 1990 988027596
Filadelfiamenigheten K 528 1970 971431466
Pinsemenigheten Salem K 606 1989 971491159
Rogaland Muslim Society I 696 1996 876763362
Pinsekirka Filadelfia Ålesund K 555 1916 971491310
Islamic Education Center I 316 2012 999163416
Rogaland Islamske Fellesforening I 689 2001 984175841
Den Vietnamesiske Buddhistiske & Kulturelle Foreningen i Trøndelag B 768 1982 988360104
Det mosaiske trossamfunn J 626 1965 941069991
Masjid Darussalam Norge I 594 2000 982754690
Bazim Naqushband muslimer - Spiritual center I 629 1995 971279621
Hedmark Islamiske Kultur Senter I 614 2004 888028382
Den Eritreisk Koptisk Amanuel Kirke i Kristiansand K 1195 2007 991975160
Anjuman Falah Ul-Muslimeen I 714 1997 980002837
Østfold Tyrkiske Muslimers Trossamfunn I 573 1991 989584766
Abu Al-Fadel Islamisk Kultursenter I 458 1997 987978473
Islamske Kurdiske Forening i Drammen I 689 2005 989631896
Norges Saivite Hindu Kultur Senter H 847 2008 892447772
Telemark Islamsk Forening i Skien I 838 1996 986584447
Puls Norge K 1474 1989 971338946
Kristent Fellesskap i Bergen K 457 1995 971348186
Wat Buddhapas Samfunn i Haugesund B 657 2011 997266374
Pinsemenigheten Betania K 544 1989 971491248
Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa K 417 1970 971433833
Pinsekirken i Bærum K 581 1990 971492775
Islamisk Kultursenter i Gjøvik I 660 2003 988214140
Den Rumenske Ortodokse Menighet Kristi Himmelfart og De Hellige Martirene Filofteia Fra Arges K 1077 2010 996368491
Kawther Al-Nabi I 855 2008 993850381
Den Rumenske Ortodokse Menighet i Oslo De Hellige Martyrer Ioan Romanul og Hallvard K 1296 2008 993310751
Det Islamske Kultursenter i Stavanger I 468 1988 979485891
Wat Bodhi-Dhamm Buddhistforening i Norge B 868 2006 989601520
Kristkirken i Bergen K 507 1994 971353503
Tønsberg Pinsekirke Betania K 416 1978 871454612
Masjid Al-Huda I 542 2010 997406419
Oasenkirka K 351 1992 971513217
Afghaneres Kulturelle og Islamske Forening i Buskerud I 354 2007 990889880
Den Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kirke Debre Iyesus i Bergen K 702 2011 997038827
Pinsekirken Tabernaklet Haugesund K 549 1919 971491256
Hindu Sanatan Mandir H 775 2002 986464824
Oromisk Muslimsk Samfunn i Norge I 468 2002 987979933
Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (Riks) I 516 2011 997689151
Ålesund Jamii Islamsk Senter I 1042 2000 985255482
Sandefjord Islamske Senter I 589 2005 989138952
Alhidaya Islamic Center I 797 2006 990946957
Uigursk Islamsk Kultursenter I 647 2008 992432322
Åsatrufellesskapet Bifrost Å 472 1996 988060321
Guds Menighet Ørsnes K 490 1927 985569061
Devalayam i Rogaland H 923 2011 997451864
Det Norske Imam Ali Senter I 600 2004 987558075
Moss Islamik Senter I 569 2007 991846530
Karismakirken K 454 1916 871339902
Menigheten Samfundet Egersund K 376 1891 971337028
Albansk Kultur og Trossamfunn Kristiansand I 731 2010 996332683
Lørenskog Muslim Senter I 729 2005 987864516
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache In Norwegen K 404 1908 841166272
Jesus is Lord Worldwide Ministry - Norway chapter K 632 1995 971260440
Florø Islamisk Kultursenter I 820 2007 991634967
Alnor I 774 2006 889761032
Stjørdal islamske kultursenter (SIK) I 494 2002 985715327
Drammen Tyrkiske Islamske Menighet I 550 2009 993813303
Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge K 1261 1995 983901867
Eelam Tamilar Sangam H 477 1981 987461349
Det Muslimske Kultursenteret i Aust-Agder I 719 1999 985977852
Det Islamske Kultursenter i N E I 433 1999 980764249
Zoé kirken K 362 1992 971250852
Romsdal Islamisk Kultur Senter I 648 2012 998943728
DFEF Betania Kristiansand K 320 1908 974965887
Strand Pinsemenighet Klippen K 392 1989 971491264
Islams Kurdiske Tro Senter I 986 2013 911872382
Jamaacata Ahlisuluuk Walcishqi i Norge I 369 2007 991916814
Nor Kultursenter I 571 2010 995361485
Masjid-E Quba Ahl-E Sunnat Asker Norway I 403 2002 987988827
ImF Trossamfunn K 1119 2009 995346141
Hamwatan Islamsk og Kulturell Forening I 493 2012 998870593
Bergen Muslimske Forening I 546 2007 991807888
Anjuman Islahul Muslemeen of Rogaland I 395 1989 971339101
Den Islamske Forening I 542 2001 984500068
Horten Islamisk Senter I 574 2005 988597988
Salt K 968 2003 986356991
Taqwa Senter I 706 2004 986954023
Elverum Islamic Center I 464 1993 988189707
Muslim Culture Center I 349 1993 980325652
Shri Vaishnav Mandir Oslo H 527 1999 987993871
Al Tawba Islamisk Senter I 322 2008 993609838
Halden Islamsk Forening I 399 1995 987946148
Afghansk Forente Samfunnet i Trondheim I 427 2013 999608175
Ahlebait Senter i Trondheim I 339 2002 988221996
Stord Islamisk Kultursenter I 463 2006 990734968
Sørlandskirken K 326 1989 971329068
Islamic Solidarity Society ISS I 412 1999 982131502
Imam Mehdi Senter I 492 2002 988322296
Falah-Ul-Muslimeen I 494 1998 883224582
Familiekirken Mandal K 290 2013 812466852
Lyngdal Pinsemenighet K 320 1969 871492042
Pinsekirken Mjøndalen K 251 1925 971313471
Pinsemenigheten Sion Molde og Omegn K 413 1938 976222253
Den Eritreiske Ortodokse Saint Michael Kirke i Trondheim K 510 2010 911626500
Pinsemenigheten Sion K 315 1995 971430230
Pinsekyrkja i Volda K 283 1925 971371129
Pinsemenigheten Betel K 332 1990 971337435
ISKCON Norge H 1648 2008 992730129
The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold I 361 1994 979341598
Al Huda Kultursenter I 276 1997 988077216
Buddhist Watpahbodhidhamm Drammen B 575 2013 912028410
D.F.E.F. Klippen K 455 1937 975846962
Muhiban-E-Ahlil Bait Centre Oslo I 345 2001 983644201
Al Ghadir Islamske Kultur Forening I 363 1999 988024201
Asselam Center I 215 2008 992195401
Filadelfia Menigheten K 442 1930 971491043
Hellige Irina Menighet K 626 1999 984039867
Den Eritreiske Ortodokse Menighet i Rogaland K 778 1997 987523026
Prakas Puththadhum B 314 2010 996119947
The American Lutheran Congregation K 298 1958 971525614
Betesda Pinsemenighet K 295 1945 971491183
Masjid Elssalam i Nord Rogaland I 467 2003 986685944
Jesus Church K 232 2003 986344942
Pinsemenigheten Betania K 239 1908 971491140
Tsjetsjensk Islamsk Kultursenter Bart I 856 2012 999219845
Pinsekirken Betania K 226 1989 971491175
Skedsmo Muslimkultur Senter I 732 2011 996932869
Al-Rahma Islamic Center Bærum I 746 2010 996373576
Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Buskerud K 758 2011 997772725
Ålesund Hindu Kultur Senter H 243 1993 992007559
Det Afganske Trosamfunn i Vestfold I 446 2011 998020581
Oslo Vineyard Kristne Fellesskap K 216 1995 971285516
Living Word Bible Center K 333 1995 979346336
Norges Hindu Religious Service Senter H 255 2008 992324155
Elihumenigheten Vestfold K 232 1990 971316454
Islamik Kultursenter Kongsvinger I 139 2009 994039512
Evangelikirken Østerbo K 345 1996 981519515
Hadeland Islamiske Kultursenteret I 493 2014 913326628
Sentrum kirken K 276 1925 971491035
Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokses Kirken i Grenland K 487 2012 912683931
Yari Trossamfunn ? 292 2002 990958335
Betelkirken K 306 1920 871484872
Filadelfia Askim K 268 1922 875478982
Church of Pentecost International Norway K 390 1993 997275209
Drammen Hindu Kultursenter H 201 2004 987791578
Pinsemenigheten Betania Stathelle K 256 1915 971322136
Filadelfiamenigheten Eydehavn K 202 1934 971328614
Pinsekirka Filadelfia Alta K 210 1995 971406801
Det Almindelige Samfund K 269 1901 971490934
Kongsberg Islamsk Kultursenter I 332 2006 889941332
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge St. Kiril og St. Metodij K 281 1993 986251030
Islamsk Kultursenter Grimstad I 390 2012 998630088
Pinsekirken Håpet K 227 1989 971490861
Steinkjer Liv og Trossamfunn I 395 2014 913272552
Den Frie Evangeliske Forsamling Sion Mosterhamn K 192 1897 975444481
Bykirken K 265 2005 988525898
Anjuman-E-Islahul Muslimeen I 354 1983 974256258
Waqf Nordmøre I 296 2003 988272396
Den Frie Evangeliske Forsamling Betania K 230 1990 971493135
Pinsemenigheten Evangeliehuset K 193 1989 871491232
Al-Rawdah Kultur Senter I 448 2007 993249025
Oppdal Kristne Senter K 242 1989 971381779
Kirken i Dalen K 239 1962 970919805
Almuntadar Sjiamuslimske Senter I 142 2008 999300405
Porsgrunn Trossamfunn Khalid Moske I 593 2014 914735440
Asker Somaliske Muslimske Samfunn I 407 1995 975947017
Khadija Senter I 225 2021 999136605
Troens Liv Bibelsenter K 208 1990 960276965
Pinsekirken Filadelfia Tromsø K 158 1934 971402016
Pinsekirken Betel, Mosjøen K 209 1970 971491345
Nor Muslim Society Sandnes I 262 2009 994521705
Rakkestad Muslim Kultur Forening I 180 2009 994551299
Østfoldkirken K 185 1989 954673502
Irakisk Trossamfunn I.T.S. I 224 2002 988150711
Den Rumenske Ortodokse Menighet i Stavanger De Hellige Maria Bebudelse og De Helliger Hierarsker K 367 2009 993530123
Somalisk Trossamfunnet i Notodden I 177 2011 997343506
Buddhist Bodhiyan Forening B 356 2011 996684407
Ringsaker Islamiske Kultursenter I 257 2011 999306551
Bilal Moske Islamsk Kulturforening I 168 2005 988217670
Stiftelsen Kristen Tjeneste K 224 1990 971339012
Filadelfia Hønefoss K 178 1970 871432562
Den Etiopisk Ortodoks Tewahedo Medhanealem Kirke K 301 1994 987546646
Pinsemenigheten Salem K 185 1970 875593102
Menbere Leul St. Michael Ethiopiske Ortodokse Tewahedo Menighet i Bergen K 327 2004 988036633
Hallingdal Islamsk Senter I 172 2012 998659485
Det Islamske Kultursenter i Grenland I 356 2014 914578418
Hindu Mamanram Rogaland H 212 1986 987845732
Det Norske Dhammakaya Samfunn B 364 2006 989853333
Islamsk Senter Vestfold I 211 1992 884321972
Nor Senter I 471 2006 989844261
Pinsemenigheten Elim K 138 1989 971491167
Menigheten Arena K 219 2002 985279586
Grenland Kristne Senter K 215 2005 988403601
Pinsekirken Filadelfia K 148 1989 971491213
Fjellregionen Islamsk Kultursenter I 348 2013 913155505
Bergen Singh Sabha Gurdwara S 304 2008 992951257
Det Muslimske Trossamfunnet i Agder Fylkene I 161 1988 880876392
Troens Ord Karmøy K 280 2000 983548482
Bø Pinsemenighet K 185 1919 971325844
Menigheten Betania K 152 1995 971252774
Pinsemenigheten Betania Knarvik K 133 1995 971361085
Pinsekirken Nesodden K 151 1929 971491000
Filadelfia Mysen K 177 1944 975479668
Pinsemenigheten Sion Sellebakk K 133 1965 974233568
Kristi Menighet K 140 1989 871490902
Lillehammer Pinsemenighet K 140 1920 970889078
Familiekirken Skiptvet K 152 1965 971428074
Kristi Menighet Betel K 116 1970 971433108
Pinsekirken Kolbotn K 143 1933 971491027
Pinsekirken Betel Nøtterøy K 152 1989 971491132
Vesteralen Islamske Senter I 170 2010 996290468
Sentrumkirken, Ringerike K 167 1996 976578546
Det Armenske Apostoliske Kirkesamfunn K 293 2012 998725852
Elihu-Menigheten K 196 1982 971387378
Betania Den Frie Evangeliske Forsamling K 172 1911 971431458
Kultur og Trosamfunn Menhec I 156 2005 989507206
Pinsemenigheten Nordvestkirka K 169 1994 975421694
Hindu Cultural Forum H 159 2007 992368241
Det Muslimske Trossamfunnet i Lindesnes I 339 1988 888181482
Den Rumenske Ortodokse Menigheten i Haugesund Den Hellige Macarie Den Stor K 246 2014 914474914
Oromo Evangeliske Kirke i Oslo K 209 1999 986046445
Pinsekirka Sion Gurskøy K 123 1976 971370017
D.F.E.F. Betania Vigeland K 174 1985 975653145
Den Norske Sotozen Buddhistorden B 277 2001 984361270
Yewongel Brehan Church K 259 1995 876224062
Elvebyen Familiekirke - Den Frie Evangeliske Forsamling Drammen K 212 1990 971493127
International Mission The Grace of God K 140 2007 992010606
Wat Thai Gardermoen Buddhistforening B 354 2011 997021827
Filadelfia Moss K 131 1972 971430915
Kristent Fellesskap Vesterålen K 111 1996 975515834
Stiftelsen Sentermenigheten K 127 1986 870131682
Russisk Ortodokse Hellige Trifon Menighet i Sør-Varanger K 235 1999 886611072
Pinsekirka Flekkefjord K 164 1996 975487652
Molde Hinduistiske Trossamfunn H 186 2006 989524259
Salemkirken Lørenskog K 165 1949 971266244
Pinsemenigheten Zion K 166 1936 971344016
All Nations Full Gospel Church Norway K 80 2002 985815062
Forn Sed Norge Å 145 1998 983227562
Pinsekirken Elverum K 126 1927 975617092
Lista Pinsemenighet K 98 1935 971430877
Familiekirken K 142 2002 984070454
Ebeneser Skudeneshavn K 136 1904 988209147
St. George Den Etiopisk Ortodoks Tewahedo Kirke i Trondheim K 176 2010 995344505
Ebenezer Evangeliske Kirke K 140 2008 991872043
Muslimsk Kultursenter Askim I 98 2002 987979313
Somali Trossamfunn i Tønsberg I 296 2012 998824494
Kvekersamfunnet, The Religious Society Of Friends (Quakers) In Norway K 140 1818 975937380
Trossamfunnet Jamia Islamia I 151 1984 988147508
Pinsemenigheten Betel, Nærbø K 131 1972 871343152
Sunndal Muslimisk Trossamfunn (Smt) I 267 2009 895385212
Nordhordland Bibelsenter K 207 2008 992041366
Sion Pinsekirke K 131 1930 971394617
Senterkirken Eiker K 101 2000 982957818
Hønefoss Islamsk Senter I 313 2007 991883908
Anatolian Alevi-Bektashi Trossamfunn I 124 2002 988088943
Familiekirka Mo i Rana K 171 1995 971394021
Menigheten Vintreet K 87 1999 983143261
Den Frie Evangeliske Forsamling Misjonshuset Moss K 124 2000 982247764
Det Norske Zarathushthriske Trossamfunn (DNZT) T 131 2003 985817669
Full Gospel Church i Norge K 103 1988 977246636
Det Alevitiske Trosamfunn i Norge I 156 2012 998918987
Sjamanistisk Forbund N 402 2012 998100747
Pinsekirken K 122 1992 971378719
Den nordisk katolske kirke i Norge K 90 1999 984241933
Ålesund Kristne Senter K 166 1991 874260142
Den alevitiske kultur senter i Norge I 126 2002 885307612
Evangeliehuset K 159 1995 971270691
På Rett Vei I 115 1999 987967668
Familiekirka Lindesnes K 223 1918 984083963
Medhanie-Alem Ortodokse Kristne Kirke K 166 2010 996295109
Pinsemenigheten Klippen K 102 1986 975413292
Vallset Pinsemenighet K 107 1922 974237652
Nesbyen Pinsemenighet K 98 1933 975583171
Pinsemenigheten Betesda Tverrelvdalen K 102 2000 982554071
Kristent Fellesskap Bømlo K 131 1998 983238882
Menigheten Filadelfia, Lillesand K 111 1957 989926403
Menigheten Sion Blomsterdalen K 103 1973 971352272
DFEF Ebeneser Verdalen K 107 1968 975439054
Masjid Nuur I 70 2006 990780781
Gjøvik Pinsemenighet K 72 1933 974238616
Pinsekyrkja Filadelfia Ulsteinvik K 149 1978 975469948
Filadelfiakirken Vestby K 112 1911 976479300
Tinn Muslimskeforening I 162 2012 997460545
Kristkyrkja På Stord K 100 2003 971243953
Grace Believer Church K 119 2010 995345870
Sentrumkirken K 133 1995 969977397
Pinsekirka Sion Ellingsøy K 74 1988 971368810
Vikna Pinsemenighet K 92 1932 974964732
Kristent Fellesskap K 112 1996 979307861
The Redeemed Christian Church of God K 225 2001 984998988
Stavanger International Church K 107 1989 971554770
Pinsekirken Betania Kongsberg K 125 1911 975578461
Pinsemenigheten Zion K 82 1919 975652807
Nordic Chinese Christian Church In Oslo K 142 1991 976019725
Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kirke Abune Teklehaymanot i Sogndal K 137 2013 913173791
Pinsemenigheten Betel K 87 1985 871322112
Øyer Pinsemenighet K 98 1996 975566056
Menigheten Norge For Kristus K 132 1995 975885216
Filadelfiamenigheten Lena K 84 1932 974924552
Pinsemenigheten Filadelfia Tonstad K 72 1966 981034155
Filadelfia Fosser K 90 1933 971264322
Pinsekirken Betania Nannestad K 104 1930 975501744
Pinsekirken Håp i Hallingdal K 90 1996 975585255
Familieforbundet For Verdensfred og Enhet T 119 1996 977371848
Debre Tsion St. Maria Etiopisk Ortodoks Tewahedo Menighet Kristiansand K 183 2008 893911332
Betania Klavestadhaugen K 92 1951 974964376
Kristent Fellesskap Sotra/Øygarden K 87 1995 880928082
Betania Eidskog K 81 1933 971294434
Pinsemenigheten Klippen K 77 1985 876908972
Den eritreiske ortodoks Twahdo i Molde K 382 2013 912993264
Sion Ingedal K 123 1997 979572247
Pinsekyrkja Sion K 84 1974 988636509
Modum Pinsemenighet K 77 1895 971312459
Den Frie Evangeliske Forsamling Betel K 73 1914 975483940
Kristkirken Ålgård K 81 1994 982720745
Pinsemenigheten Sion K 62 1996 865221282
Farshuset K 132 1997 977534755
Vest-Telemark Muslimske Trudomssamfunn I 243 1996 888563482
Den Levende Vann Menigheten K 100 2004 987482273
Kviteseid Pinsemenighet K 122 1965 971432829
Filadelfiamenigheten Trysil K 70 1909 987941448
Den Apostoliske Kirke Elim K 81 2002 988212458
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke i Norge K 97 2005 989512420
Drammen Kristne Senter K 83 1987 974803216
Betania, Veggli og Uvdal K 63 1999 980564010
Det Etiopiske Muslimske Trossamfunn I 130 2002 989481509
Den Vietnamesiske Evangelist-menigheten i Oslo-Norge K 55 1994 976696476
Pinsemenigheten Betel K 78 1981 977376068
Vineyard Kristne Fellesskap Ålesund K 85 1998 979785682
Det Islamske Senter I 77 1998 988497150
Menigheten 3:16 K 151 2003 993217646
Pinsemenigheten Salem K 83 1996 875720392
Evangeliekirken Filadelfia Grua K 74 1934 980154181
Pinsemenigheten Salem K 67 1934 971345934
Kristent Fellesskap Nordhordland K 162 2003 986831320
Bykirka K 195 2004 989976303
Bergen International Ministries K 75 2007 991558071
Filadelfia Ørje K 66 1935 971251077
Menigheten Filadelfia Bodø K 73 1989 971491337
Pinsekyrkja Filadelfia Auklandshamn K 59 1996 975686353
Fellesskapskirken i Åsane Bergen K 75 2002 984941110
Filadelfiakirken Nord-Odal K 63 1929 875543342
Familiekirken K 75 1995 971242035
Pinsekirka Saron Vatne K 74 1957 975516946
Diamantveibuddhisme Karma Kagyu-linjen, DKKL B 123 2001 983357024
Vanylven Pinsemenighet K 82 1947 987927925
Den Iranske Evangelisk Lutherske Kirke − Nådens Kirke i Oslo K 64 2008 992527935
Pinsekirken Salen Ski K 46 1928 974920263
Betel Pinsemenighet Åmotsdal K 74 1931 975415473
Pinsemenigheten Eben Eser Fammestad K 63 1974 975697975
Evangeliehuset Den Frie Evangeliske Forsamling Stavanger K 61 1906 971084588
Pinsemenigheten Saron Sotra K 76 1967 971359862
Jesus Power Ministry International K 62 2007 993340790
Pinsemenigheten Filadelfia K 106 1964 975601463
Pinsemenigheten Håpet K 91 1995 874245992
Lofoten Islamsk Kultursenter I 113 2014 913213491
C3 Church Fredrikstad K 82 2013 912202984
Islamsk Anatolia Bektashi Trossamfunn I 64 2001 984573413
Kosmologisk Livstro N 79 1994 988053732
Foursquare Norge K 65 1983 971245379
Pinsemenigheten Arken Løten K 110 1998 979565194
Unitarforbundet K 269 2005 990111413
Ihyaussunna Center I 699 2010 996515664
Saron Groruddalen Pinsemenighet K 72 1933 971437308
Presbyterian-Methodist Church K 87 2007 891388322
Pinsemenigheten Betel K 54 1972 971439203
Gujarati Cultural Club H 64 1986 988007927
Overcomers Chapel K 102 2008 992641363
Pinsemenigheten Gilgal Kristiansand K 104 2008 993254738
Kristent Fellesskap Stord K 79 2005 989228919
Vineyard Kristne Fellesskap Larvik K 64 1997 979578350
Nytt Livs Senter K 121 2000 988125946
Kristi Menighet Betel Nærsnes K 50 1888 989391038
Kidist Mariam Koptisk Ortodokse Menighet Narvik K 98 2008 996606643
Betania Åseral K 68 1963 975422100
Filadelfia Trøgstad K 52 1928 975478270
Pinsemenigheten Klippen K 60 1996 975772985
Eritrean Orthodox Tewahdo K 174 2012 914831180
Kristent Fellesskap Trondheim K 64 2005 988069531
Lier Moské I 120 2005 889585692
Pinsekirken Kløfta K 56 1930 982972965
Den Etiopiske Ortodokse Tewahedokirken i Tromsø K 63 2007 892115842
Pinsemenigheten Salen Ullerøy K 50 1953 975476987
Den Frie Evangeliske Forsamling Betesda Eiken K 94 1955 988008672
Menigheten 24/7 K 64 2009 995294559
Pinsemenigheten Saron, Hokksund K 49 1995 971313013
Ulsteinvik Bibelsenter K 54 1989 980431363
Voss Islamske Kultursenter I 143 2014 913408780
Pinsemenigheten Betania K 51 1969 975686469
Maran Ata Norge K 62 1959 970343296
Misjonkirken Den Evangeliske Forsamling K 122 1910 971526491
Masjidelsalam I 115 2012 812086332
Oromo Evangelical Christian Congregation in Trøndelag (OECCT) K 54 2010 995525615
Ås Evangeliekirke K 77 1935 975450929
Pinsemenigheten Betel - Hjartdal K 64 1931 975621502
Den lutherske kirke i Norge K 139 2006 990475415
Dna Oslo K 72 2010 995153963
Familiekirka K 51 1944 975754197
Orkanger Islamske Senter I 288 2014 913304896
Pinsemenigheten Betania K 68 1938 971492171
Sentrum K 86 2011 997356802
St. Urael Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Hedmark K 64 2013 913191641
Pinsekirken K 59 2000 982935318
Filadelfia Rælingen K 78 1919 975494454
Victorious Faith Ministries International K 52 2006 990883092
Waqeffanna Oromo Religion K 59 2008 993543225
Vinje Pinsemenighet K 52 1929 975624951
Zen Fredrikstad B 57 2005 988813672
Pinsemenigheten Salem Jaren K 53 1962 988234125
Kristent Fellesskap Oslo K 105 2009 994022105
Shalom Covenant Evangelical Church (SCEC) K 51 2013 914130530
Kidane Mihret Eritreisk Ortodoks Kirke K 76 2014 914222605
Nur Ul Quran International I 58 2010 994958844
International Evangelisering Ministry av Mount Zion K 91 2011 998472407
Mahber Sillasie Voss K 82 2010 913282892
Betel K 67 2008 998069602
Agape Bibelkirke K 52 2012 998788110
Smyrna Menigheten K 62 1995 883418352
Wat Buddha Parami Stavanger Foreningen B 168 2011 997250362
Connection Gospel Outreach K 54 2008 992548312
Salt Voss K 55 1995 974256215
Kristent Fellesskap K 91 1998 980492699
Evangelical Oromo Church in Bergen K 59 2010 996496082
Mo i Rana Islamisk Kultursenter I 202 2013 911967871
Pinsebevegelsen i Norge K 1694 1999 983409555
Frihetsforbundet A 1106 2018 921686242
Drammen moské I 529 1987 971307315
Førde Islamske Senter I 527 2002 988247812
Innlandskirken Livets Senter K 687 2021 928419827
NLM Trossamfunn K 1352 2015 915920616
Norsk vegansamfunn N 555 2020 925797650
Safa Senter I 1966 2016 916810911
Salam Islamsk Senter I 1312 2016 917512116
Ullensaker Muslimske Senter I 805 2017 819645922
Al-Amir Senter I 373 2015 915387063
Al-Noor Islamsk Kultursenter i Sogn I 346 2020 925539619
Almustafa Kultursenter I 458 2017 919094079
Den latviske evangeliske-lutherske kirke i Norge K 370 2019 922277540
Forum Nizam I 457 2019 922250820
Islamsk Kultursenter i Melhus I 384 2020 926311646
Kurdistan Trossamfunn I 358 2019 924270527
Oslo Islamic Center I 363 2017 919623268
Romerike Islamsk Kultursenter I 361 2019 922985499
Muslimsk Trossamfunn Lyngdal (MTL) I 396 2016 917280134
Oslo Sanatan Mandir (Oslo Mandir) H 290 2020 925401978
Ateistene A 111 1974 986404732
Gruppen for spiritistiske studier Allan Kardec N 54 1995 977224454
Meditasjon & Yoga Norge H 58 2013 912503364
Nordens Paganister A 89 2016 918076921
Den islamske moskéen i Namsos I 256 2015 915275117
Islamsk Senter - Islaman Kherch I 227 2016 916667469
Pinsemenigheten Betel Lofoten K 268 1995 971491353
Qudus Petros & Paulos Ortodokse Kirke i Asker og Bærum K 246 2022 928914429
Al Hudda Sortland I 242 2016 918363866
Danai Trossamfunn og Kultursenter i Rogaland I 230 2018 921988893
Islamsk Kultursenter Vennesla I 258 2016 917213577
Norsk Muslimsk Forening I 287 2018 921796862
Volda Eritreisk - ortodokse Kyrkje K 251 2015 916905300
Afaq Islamsk Kultursenteret i Grimstad (AFAQ) I 249 2020 924740175
Alta Islamisk Forening I 314 2008 893893202
Innherred Islam Senter I 226 2017 919996331
Islamsk Mojammaa I 270 2019 923169865
Masjid Towba I 267 2015 916232209
Minhaj Ul Quran Buskerud I 268 2016 917343977
Normisjon Region Agder K 233 1939 970177914
St. Georgs Ortodokse, Kristne Kirke K 250 2013 911633647
Al-Ihsan Islamske Kultrusenter, Lillehammer I 199 2015 916132875
Det Uigurske Samfunn I 277 2020 925865990
Aceh Islamisk Opplæringssenter I 215 2004 997002601
Al Hidaya Kultursenter I 209 2015 916014619
Chechen Muslim Center I 151 2020 925977241
Finnsnes Muslim Community I 197 2003 988035629
Hosainie Chahardah Masom (A) I 204 2009 996086461
Orthodox Tewahdo Debre Kdusan Hawaryat K 221 2021 926955993
St. Rufael Eritreisk Ortodokse Tewadho Kirke Hamar K 206 2014 813364972
Jamiah Baab Ul Ilm I 197 2010 996074234
Thai Tempel Hadeland Buddhistforening B 178 2016 917749957
Altanwir Kultur Senter I 191 2016 918060464
Den etiopiske Ortodokse Tewahedo Mahidere Sibeat Kidist Lideta Le-Mariam Kirke i Oslo K 147 2015 915237118
Den Rumenske Ortodokse Menighet i Kristiansand Æren til Guds Mor Ikonet av Tegnet fra Kristiansand K 215 2019 922385963
Islamsk Kultursenter Stange I 174 2015 813918102
Kidanemhret Kirke i Fjellregionen K 214 2016 917805393
Marefat Kunnskapssenter I 204 2016 916751699
Medhanealem Kanoniske Eritreisk Ortodoks Kirke i Oslo K 220 2017 919390085
Muslimsk Fellesskap Kristiansand I 250 2021 926791702
Norway Hindu Maha Sabai H 242 2019 923621482
Tabassum Kulturell og Sosial Forening i Østfold I 177 2013 911789817
Wat Pa Sukjai Harstad B 169 2016 917474702
Albansk Kultur og Trossamfunn i Agder I 160 2019 922285772
Den eritreiske ortodokse Saint Kidane Mhret Kirke i Steinkjer K 181 2010 918575103
Den eritreiske ortodokse Tewahdo Kidist Dingel Mariam Menighet i Stavanger K 184 2015 916316623
Det Islamske Forbundet i Kongsvinger I 257 2017 819871272
Hikmah Norway I 204 2014 914419247
Filadelfiakirken Holmestrand K 161 1935 975596559
Jodi Kurdisk Trossamfunn og Kulturforening I 271 2018 920406777
Kudus Rufael Eritrean Orthodox Tewahdo Church Hamar K 172 2020 925924768
Kulturhuset Yezidiene i Norge I 241 2014 914003881
Romerike Muslimsk Kultur Senter I 166 2020 924629754
Al-Zahra Islamsk Senter I 152 2019 924580410
Furqan Kultur Senter I 158 2014 913730453
Hossainia Imam Ali I 173 2019 922567670
St. Maria's Menighet, Fredrikstad K 141 2019 924287349
Bodhibhumivana Buddhistsamfunn B 133 2018 920427596
Den Eritrea Orthodoks Tewahedo Kirke St.Maria i Viken Drammen K 150 2020 925527815
Den eritreiske Tewahedo Ortodokse Krike i Larvik K 130 2013 917835004
Det Jødiske Samfunn i Trondheim J 129 1905 975729338
Eritreisk Koptisk Orthodox Menighet (Haugesund) K 132 2013 915475833
Eritreisk Ortodoks Tewahedo Medhani Alem Kirke i Harstad K 127 2008 912395014
Hussainie Senter Arendal I 128 2013 918632123
Alsiddik Senter I 196 2020 825981152
Muslimsk samfunn Mysen I 143 2015 915718221
Uyghurske Kulturforening I 130 2018 921153945
Volda Ørsta Islamsk Senter I 163 2016 917623961
Alsrat Al-Mustakim I 126 2019 923480781
Den Eritreiske Ortodokse Tewahedo Abune Aregawi Menighet på Jørpeland K 114 2014 917114749
Elsalam Forening i Inderøy I 128 2015 916166141
Farsund Islamsk Kultursenter I 123 2017 919844620
Hope Kultursenter I 170 2010 995318083
Ortodoks Kirke Debre Selam Kdus Michael Kongsvinger og omegn K 122 2016 917888698
The Redeemed Christian Church of God Dayspring Stavanger K 110 2016 816629802
Al Marifah I 270 2019 922253544
Asker Islamic Center I 182 2021 927505274
Det Muslimske Kultursenteret i Risør I 199 2019 926652443
Grong Islamiske Trossamfunn og Kultursenter I 105 2015 915987729
Hareidlandet Islamsk Senter I 93 2019 923219420
Kavkaz Cultural Center of Norway I 107 2012 998937515
Kingdom of God-Light of Christ Church K 137 2012 999096247
Den Eritreiske Ortodokse St. Gabriel Kirke i Stjørdal K 112 2015 917686726
Dhamma Buddhist Trossamfunn Agder B 100 2017 919226412
Eid Islamske Kultur Senter I 136 2016 920442013
Eritreisk Ortodokse Tewahedo Kudus Mikael K 98 2018 921629028
Fatema Senter I 108 2015 916081162
Fred Kultursenter I 115 2021 927621878
Glåmdal Islamic Culture Center I 154 2018 821187982
Islamsk Senter Oslo I 103 2004 988035939
Kingdom Culture International Church (KCIC) K 82 2013 911567075
Kvinesdal Islamske Kulturforening I 104 2017 919029897
Madina Senter I 150 2017 919674431
Norges Hindu Forum H 58 2018 921010249
Peniel Evangeliske Kirke Trondheim K 112 2016 917719772
Den Orthodokse Tewahedo Menighet i Levanger K 136 2011 813346052
Det Eritreisk og Etiopisk Ortodoks Kirke Samfunn i Elverum Regionen (DEEOKSIER) K 87 2016 919285273
Det Islamske Kultursenter i Moss I 132 2018 921846266
Kristelig Freds Forening K 112 2020 926708007
Markaz-Ul-Muslimeen I 112 2012 913492625
Shri Guru Ram Das Sikh Sangat Vestfold S 98 2015 916457057
Tana og Varanger Pinsemenighet K 96 2020 926313118
Afghansk Sosial-kulturelle Senter i Agder I 82 2009 995108143
Buddhist Thaikultur Larvik B 94 2015 916135831
Darul Uloom Oslo I 74 2005 988961175
Det islamske fellesskapet i Lindesnes I 81 2020 926294490
Guds Moders Hensovnelse Menighet K 83 2016 918279350
Imi-kirken Kollektivet K 119 2018 921035489
United Oslo K 82 2011 998418771
Vestland Senter K 140 2020 926043447
Wat Luang Phor Sodh-samfunnet i Norge B 94 2016 916870418
Al-Tawhid Islamic Cultural Center I 95 2021 928165175
Betlehem Eritreiske Pinse Menighet K 76 2011 916020481
Eritreisk Ortodoks Kirke Medhine Alem i Fredrikstad K 68 2015 917793344
Eritreiske Ortodokse Tewahedo St. Gebriel Kirke i Flora K 77 2017 920544665
Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kristne Abune Teklehaimanot Kirke K 86 2014 919728485
Hverdagskirka K 83 2018 920936253
Menigheten Moria K 101 2019 923725288
Norges Bibelkirke K 74 2016 917942307
Ny Begynnelse K 71 2012 913820444
Redeemed Christian Church of God Bergen K 105 2013 919079460
Stallenkirka K 75 1989 960883462
Stiftelsen Sentrumkirken K 98 2004 986943315
The Way of Life K 86 2018 921623429
Ukhuwah Muslim Indonesia Norwegia I 91 2019 924523956
Den Rumenske Menigheten Speranta K 85 2013 912583333
Aqsa Trosamfunn I 73 2014 915650937
Berea Church K 71 2019 922359687
Evangelisk Nettverk K 67 2020 926172069
Good News Grenland K 66 2016 915904858
Eritreiske Kidane Mhret Ortodokse Kirke i Ålesund K 63 2015 923260722
Eidsvoll Islamske Kultursenter I 82 2017 920174361
Det Islamske Fellesskap Sande I 55 2019 922318646
Hope Haugesund Kristne Menighet K 60 2015 916324812
Nord Gudbrandal Islamske Kultursenter I 70 2014 914303303
Ortodokse Menigheter i Norge under Erkestiftet i Paris K 72 2020 925805475
Ørje Islamsk Kultursenter I 66 2019 923206310
Eritreiske Orthodox Tewahedo St. Gabriel Kirke Nr. 1 K 60 2017 918833234
Klippen Lofoten K 56 1943 985821593
Medhanialem Kirke i Vikna K 60 2017 918620532
Norway International Fellowship K 58 2008 993139270
Rock International Church K 57 2012 911913461
Word International Ministries, Norway K 60 2013 913301609
Engelen Mikael Ortodokse Kristen Kirke K 54 2013 911968754
Den Eritreisk Ortodokse Saint Gabriel Menighet i Grimstad K 52 2015 915848419
Den Koptiske-Ortodoks Kirke i Norge K 52 2009 995671697
Nasjonalt Åndelig Råd for Sabean Mandeere i Norge T 92 2016 918776265
St. Micheal K 60 2014 817797792
Abune Aregawi Orthodokse Tewahedo Menighet Nærøy K 59 2016 918348891
Kadampa Meditasjonssenter Oslo B 55 2010 995250160
Muslim Senter Drammen I 58 2021 927895412
Aremark Pinsemenighet K 50 1998 987829273
Vineyard Kristne Fellesskap Kristiansand K 53 2004 986891706
Abune Teklehaimnot Eritreisk Ortodoks Kirke Lillehammer K 45 2020 926092146
Norsk Ifa Forening N 54 2015 915338852
Eritreisk Ortodoks Kirke i Brattvåg og Skodje K 58 2016 922718237
Nawayi Kultur Forening I 54 2008 993342114
Maulana Kulturell og Islamsk Forening I 65 2018 921419899
Santa Gaber Oppdal K 59 2017 919556668
Østfold Aktivitets- og Kultursenter I 78 2021 928107795
Deqi Antonios Qdus Michael Kanoniske Eritreiske Ortodokse Kirke K 24 2019 925783722
Tawba Islamsk Senter I 22 2020 926130897
Afghansk Ahl Al-Bayt Kultursenter I 185 2022 929851021
Afghansk Trossamfunn Vestlandet I 133 2022 929711823
Amnearegawi-ortodokse Kirke i Notodden K 37 2015 915070442
Arken Davanger Menighet K 44 2004 986479155
Betel Evangeliske Kirke i Bodø K 51 2016 916855184
Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Vestfold K 241 2014 915220118
Den Etiopiske Ortodokse Tewahdo Kirke i Telemark og Vestfold K 34 2021 928108953
Den Islamske Forening i Lillesand I 167 2017 819943532
Den Tigrayiske Ortodokse Tewahedo Dagmawit Axum Tsion Qidisti Mariam Kirke i Oslo K 77 2022 929084667
Deqi Antonios Qdus Rufael Kanoniske Eritreisk Ortodoks Kirke K 57 2018 921999852
Eckankar Norge T 72 1970 970545212
Eritreisk Ortodoks Kudus Giorgis Kirka, Kristiansund K 115 2015 916168217
Eritreisk Ortodoks Tewahedo Medhani Alem Kirke i Vestfold K 144 2022 930541648
Håpet K 48 1996 976600630
Iman Islamsk Kultursenter Rogaland I 307 2022 929690354
International Christian Fellowship (ICF) K 62 1988 996801012
International Church of Glory K 47 2017 919426276
Jamia Masjid Alkousar I 31 2022 929470729
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge K 450 1988 975423352
Lillesand Baptistmenighet K 93 1926 971494689
Lokalkirken K 558 2022 930360333
Muslimsk Samfunn Hitra-Frøya I 64 2017 818583222
Oromo Kristen Fellesskap i Stavanger K 27 2000 926271660
Somalisksamfunn i Vestfold I 63 2019 923453954
Stiftelsen Anjuman-e-Burhani (Norge) I 45 2012 996101398
Timoteusnettverket K 56 2022 929672240
Tsjetsjensk Islamsk Kultursenter I 455 2018 921621809
Østfold Vali-e Asr Senter I 109 2021 928593169

Referanser rediger

  1. ^ «Tros- og livssynssamfunn». Statsforvalteren.no. Besøkt 11. mars 2023. 
  2. ^ Forskrift om tilskot til livssynssamfunn Lovdata
  3. ^ «Vedtak til lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)». Stortinget (norsk). 15. april 2020. Besøkt 11. mars 2023. 
  4. ^ «Brukerveiledning for tros- og livssynssamfunn». Statsforvalteren.no. Besøkt 11. mars 2023. 
  5. ^ NRK: Den katolske kirke i Norge granskes for medlemsrot
  6. ^ NRK: Krever tilbake millioner fra kirke
  7. ^ «Tilskudd til tros- og livssynssamfunn». Regjeringen.no (norsk). Kulturdepartementet. Besøkt 3. oktober 2023. 
  8. ^ Medlemstall
  9. ^ Stiftelsesdato som oppført i Enhetsregisteret

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata