Tilbud og etterspørsel

prismodell som hensyntar hvor mye som tilbys og etterspørres av et gode

Tilbud og etterspørsel beskriver innen økonomifaget forholdet mellom potensielle selgere og kjøpere av et økonomisk gode i et marked med fullkommen konkurranse. Teorien om prisdannelsen i markeder er en sentral del av mikroøkonomisk teori.

Klassiske økonomer som Adam Smith beskriver tilbud og etterspørsel som avgjørende for markedsprisen til en vare, mens varens reelle verdi (naturlige pris) er bestemt av produksjonskostnadene.

Marginalistiske økonomer som Stanley Jevons så på nytteverdien som avgjørende for varens verdi, og mente at denne lot seg fastslå gjennom å finne likevektsprisen når tilbud og etterspørsel var i balanse.

Alfred Marshall forente disse perspektivene i nyklassisk økonomi, som et forsøk på å forklare og forutse forandringer i prisdannelsen i markedsøkonomien. Her bestemmer tilbud og etterspørsel den kortsiktige prisdannelsen, mens produksjonskostnaden bestemmer den langsiktige prisdannelsen.

Se også rediger