Solbergtjern

Naturreservat i Ringerike kommune
Solbergtjern naturreservat
Solbergtjern naturreservat
Solbergtjern sette fra Pjåkavien
LandNorge Norge
Områdeet tjern ved Tyristrand i Ringerike kommune, Buskerud
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

0,048 km²
0,011 km²
0,037 km²
Opprettet22. juni 2018

Solbergtjern (51 daa) er et tjern som ligger en snau kilometer vest for Tyristrand i Ringerike kommune, Buskerud, og på vestsiden av Tyrifjorden, i skråningen opp mot Holleia. Tjernet er tett omkranset av jordbruksarealer på alle kanter, og er kun skjermet av en smal kantsone.[1]

Solbergtjern naturreservatRediger

Solbergtjern naturreservat (48 daa, hvorav cirka 11 daa landareal)[2] ble fastsatt ved kgl. res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[3] Solbergtjern naturreservat inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.

Tjernet har en rik fauna av vann- og våtmarksfugler, blant annet andefugler. I tillegg finnes fiskeartne suter, abbor og gjedde der. Tjernet har også rik vegetasjon. Floraen domineres av vassrørkvein, flaskestarr, sjøsivaks, myrkongle, selsnepe, myrhatt, kjempepiggknopp, gul nøkkerose og vanlig tjønnaks. I tillegg forekommer blant annet skogsivaks, andemat, myrmaure, slyngsøtvier, elvesnelle, fredløs, myrtistel, pors, stortranebær, myrmjølke, sumpkarse, bukkeblad, mjølkerot, trådstarr, myrrapp, stor myrfiol, bekkeblom og kvasstarr.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Olsen, K. M (2009) Solbergtjern Arkivert 13. august 2018 hos Wayback Machine.. Naturbase, ID BN00007367. Miljødirektoratet, 07.09.2009. Besøkt 2018-08-12
  2. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Solbergtjern naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
  3. ^ Klima- og miljødepartementet (2018-06-22) Forskrift om vern av Solbergtjern naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Klima- og miljødepartementet, 22. juni 2018

Eksterne lenkerRediger