Åpne hovedmenyen

Hunn (Overhalla)

Tettsted i Overhalla
(Omdirigert fra Skage)

Hunn er et tettsted i Overhalla kommune i Namdalen, Trøndelag.[1] Hunn er det største tettstedet i Overhalla og ligger ved fylkesvei 17, 15 km øst for Namsos og 12 km vest for kommunesenteret Ranemsletta.[2]

Kirka og kirkesognet het opprinnelig Hunnar Det fremgår av erkebiskop Aslak Bolts jordebok (se egen omtale) for Nidaros erkebispedømme. Kirka og sognets navn er fra daværende gård med samme navn - i dag skrives navnet Hunn. Det var/er gårder med samme navn i Fredrikstad (tidl. Borge kommune) og i Gjøvik (tidl. Vardal kommune). Navnet er antatt å bety jakt/fangst slik som hunt (jakt) på engelsk. Tilsvarende ord finnes både på tysk og hollandsk ved Hunte og Honte (kilde - Norsk stadnamnleksikon, Samlaget - Jørn Sandnes og Ola Stemshaug s. 227-228). Ordet kan være det eldste vi har for jakt/fangst. Det passer godt for Namdalen. Her betyr nok ordet fiskefangst i daværende fjord hvor Namsen nå renner. Navnet er antatt å komme fra ei sidearm hvor Myrelva renner.

I 1507 hadde kirka skiftet navn til Skagi. Årsaken til navneskiftet var sannsynligvis at gården Hunnar var blitt delt i to i tida mellom 1432-33 da jordeboka ble nedtegnet og året 1507.

I 1507 var Skage gård (lokal uttale Skagga) etablert som prestegård/-bol eller Mensalgods i den katolske kirka. Navneskiftet på kirka skyldes antakelig den nære forbindelsen mellom gården og kirka. Gården var på 1700-tallet tilholdssted for Det Overhaldske Compagnie og kvarter for tre generasjoner av offiserfamilien Sommerschield.

Den andre halvdelen beholdt navnet Hunn. Denne gården ble delt i 1620, mens gården var krongods. Navna på disse gårdene er fortsatt Hunn Vestre og Hunn Østre - gnr 13 - bnr 1 og 2. Det er sannsynlig at også denne gården i likhet med mange andre, ble krongods som følge av reformasjonen i 1537. Jordeboka viser at i så fall var gården Hunnar lokalt kirkegods før det dvs Mensalgods og/eller Fabricagods.

Hunn ligger ved en gammel ferdselsvei.[3] Arkeologisk rapport viser bosetting fra før 1.000 f.Kr. Det er flere kulturminner fra forhistoriske tid her, bl.a. et felt med gravhauger. Det mest kjente arkeologiske funnet er sverdet fra Hunn, som antas å være fra folkevandringstida. Det befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Rapporten tyder også på at det var et norrønt hov rett øst for kirkegården (i ettertid kalt Kjerkåkeren).

Kaptein (senere oberst) Henrich Sommerschield utarbeidet et kart over Hunnaområdet som professor Gerhard Schøning (egen omtale) fikk med seg da han reiste gjennom Overhalla i 1774. Kartet viser ca 50 gravhauger, flere bautasteiner og ferdselsveger. Haugene, bautasteinene og sverdet tyder på at Hunnagården var sentral i tidligere tider og antakelig et høvdingesete. Rett vest for kirka og Skage gård ligger Vattan som var en del av varslingssystemet med vardebrenning i ufredstider.

Tiendeburet var på Hunn Vestre. På Hunn Østre var det landhandel og bakeri. Begge gårder var skysstasjoner og poståpneri. Før det var både militær og sivil post på Skage gård.

Skage kirke fra 1903 ligger her. Det samme er tilfelle for Hunn skole som er en 1-7-skole, og den ene av tre barneskoler i kommunen. Elever kommer fra tettstedet og fra grendene rundt dvs Nordgårdene, Sørgårdene og Vestergårdene/Kvatninga.[4] Tidligere tilhørte også sørsida av Namsen Hunn og Sellæg skolekrets. Ungene måtte derfor krysse elva og tidvis bo på Hunn når elva ikke var farbar. Skolekretsene Aunet, Kvalstad og Hunn ble slått sammen i 1946. I 1956 ble det bygd ny skole på Hunn, og også Sellæg skolekrets ble overført til Hunn.[5] De første skolene på Hunn og Sellæg sto ferdige i 1897.[6][7]

Det ble bygd jekter nede ved Namsen. Under 2.verdenskrig var det en større forlegning av soldater her. Stallen (kalt Brakka) står fortsatt og ble i mange år brukt til skyteskivefabrikk. I tillegg ble Overhalla Sparebank, Skage Dampmeieri og Overhalla Aldersheim etablert på Hunn. Virksomhetene er nedlagt, men alle bygg står fortsatt. Skage industrifelt ligger like øst for tettstedet hvor det tidligere var torvstrøfabrikk.

Det var en navnediskusjon om stedet i perioden 2013-2015, som endte med at Klagenemnda for stednavnsaker vedtok at korrekt navn på tettstedet er Hunn (ikke Skage sentrum), mens bygda heter Skage.[8][9] Nye vegskilt ble satt opp på Hunn den 6.2.2018 etter vedtak av Samferdselsdepartementet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Hunn; yr.no
  2. ^ Folke- og boligtelling 1990. Overhalla. Oslo: Statistisk sentralbyrå. 1992. s. 42-43; grunnkretsgrenser og avgrensning av tettsteder. ISBN 8253733496. 
  3. ^ Groven, Gunnar (1999). Det eldste Overhalla: gravhauger, røyser og gamle vegleier. [Overhalla]: Overhalla kommune. ISBN 8299153832. 
  4. ^ Hunn skole; overhalla.kommune.no
  5. ^ Flotten, Olav (1990). Overhalla bygdebok. 6 : Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig. Namsos: Kommunen. s. 601-602. 
  6. ^ Balstad, Erling (1990). Skolen og bygda: skolen i Overhalla i lokalhistorisk sammenheng fra ca 1740 - ca 1900 : med hovedvekt på perioden 1860-1890. Overhalla. s. 104. 
  7. ^ Fra pontoppidan til prosjekt: skolen i Overhalla gjennom 250 år. Pedagogisk psykologisk forlag. 1989. s. 18. ISBN 8290562454. 
  8. ^ Hunn; statkart.no
  9. ^ Stedet heter Hunn – ikke Skage sentrum; Namdalsavisa, 22.10.2013


Koordinater: 64°27′48″N 11°45′45″Ø