En psykiater er en lege med godkjent videreutdanning i psykiatri, det vil si i læren om psykiske lidelser og behandlingen av disse.

Norge rediger

Grunnutdanningen som lege rediger

Autorisasjon som lege oppnås i Norge etter seks års grunnutdanning ved et medisinsk fakultet på et universitet og påfølgende atten måneder praksistjeneste (turnus) – tilsammen syv og et halvt år. Den medisinske grunnutdanningen gir legestudenten kompetanse til å inneha en generalistrolle i helsevesenet. Legestudenten trenes under studiet til å ta ansvar for helhetlig utredning og behandling etter den s.k. biopsykososiale modellen. I denne grunnutdanningen inngår spesielt for psykiatrifaget blant annet følgende:

  • Opplæring om hjernen som biokjemisk og fysiologisk organ og om samspillet mellom hjernen de andre organsystemene i kroppen, både ved god helse og ved sykdom
  • Opplæring i medisinske adferdsfag om relasjonen og kommunikasjonen mellom pasient og lege
  • Opplæring i psykiatri og basal psykologi inkludert praksisperiode og teoretisk/praktisk eksamen (tilsvarende andre spesialiteter).

Spesialiseringen i psykiatri rediger

Spesialistutdanningen i psykiatri har et utdanningsløp på minimum fem år. Videreutdanningen skjer ved at spesialistkandidaten arbeider som lege i spesialisering på forskjellige institusjoner i helsevesenet og samtidig følger definert veilednings- og utdanningsprogram. Tjenesten må være variert og dekke alle sentrale psykiatriske arbeidssituasjoner, diagnostisk og behandlingsmessig. Tjenesten må foregå ved avdelinger godkjent for spesialistutdanning i psykiatri, ved 2 ulike avdelingsoverlegeavsnitt, må omfatte minst 2 år ved sengeavdelinger, minst 1 år ved poliklinikk og dekke følgende punkter:

  • Diagnostikk og behandling av akutte tilstander i døgnavdeling med stor sirkulasjon og plikt til å yte øyeblikkelig hjelp (akuttavdeling) – minst 12 måneder
  • Noe lengre tids behandling med variert pasientgruppe ved dag- eller døgnavdeling (intermediæravdeling) – minst 3 måneder
  • Aktiv behandling og rehabilitering av kronisk alvorlig sinnslidende over tid – minst 6 måneder sammenhengende ved sengeavdeling
  • Poliklinisk vurdering og behandling under tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk for et geografisk begrenset opptaksområde – minst 12 måneder
  • I tillegg kreves erfaring med oppfølging over tid av utskrevne pasienter med kroniske lidelser, erfaring med alderspsykiatri og erfaring med konsultasjon overfor primærhelsetjenesten, sosialtjenesten og somatiske avdelinger.

Spesialistkandidaten skal ha én times ukentlig klinisk veiledning ved overlege/spesialist i psykiatri som arbeider på samme enhet gjennom hele utdanningstiden. Det kreves videre ukentlig psykoterapiveiledning i minst 70 timer over minst 2 år på psykodynamisk grunnlag og 35 timer over minst et år på godkjente andre psykoterapiformer. Utdanningsprogrammet omfatter minimum 200 timer deltagelse på forhåndsgodkjente kurs, heri inkludert "det obligatoriske psykiatrikurset" med fast pensum. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Videreutdanningen for andre legespesialiteter skjer på tilsvarende måte (indremedisiner, nevrolog, kirurg, øyelege etc).

Arbeidsmuligheter i Norge rediger

Leger arbeider i psykiatriske behandlingsenheter/psykisk helsevern som assistentleger/LIS-leger eller som overleger/psykiatere sammen med mange andre andre profesjoner som sykepleiere (eventuelt spesialisert i psykiatri), psykologer (eventuelt spesialister i klinisk psykologi), kliniske sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og hjelpepleiere.

Lov om psykisk helsevern regulerer større deler av arbeidet som psykiater. Denne loven gir psykiatere ansvar for å fatte vedtak om tiltak og behandling med tvang. De fleste slike vedtak kan i dag også fattes av spesialister i klinisk psykologi. Behandlingsoppgavene til leger vil ellers ofte på flere områder være overlappende med psykologers oppgaver, bl.a. i forhold til en del utredningsarbeid og ved samtalebehandling/psykoterapi.

Flere psykiatere arbeider også som linjeledere i sykehus. Psykiaterkompetansen er etterspurt for fagrådgivere og saksbehandlere i forvaltningen eller ved tilsynsinstanser. En god del psykiatere arbeider også som privatpraktiserende spesialister.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger