Prosjektledelse er en disiplin som dreier seg om å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier.[1] Et prosjekt er avgrenset i tid, og vil vanligvis ha begrensninger av økonomisk og personellmessig art.[trenger referanse] Prosjektstyring og prosjektorganisering er to sentrale aktiviteter i prosjektledelse.[2]

Prosjektarbeid skiller seg fra normal drift, som handler om å produsere de varer eller tjenester som organisasjonen er etablert for å produsere. Fordi prosjektarbeid er så forskjellig fra normal drift er det også særskilte krav til ledelsen av prosjekter.[3]

Prosjekter brukes ofte for å innføre nye systemløsninger og arbeidsformer, utvikle nye produkter, osv. Slike oppgaver er ikke innenfor rammen av den vanlige driften i virksomheten, men kan brukes til å etablere det som blir den nye hverdagen for virksomheten og de ansatte.[3]

Flerprosjektledelse Rediger

 

Flerprosjektledelse betyr samordnet planlegging, organisering, styring og lederskap av flere prosjekter samtidig.

Uttrykket flerprosjektledelse (og flerprosjektstyring) blir blant annet benyttet i videreutdanningstilbud ved Høgskolen i Østfold fra 2003.

Flerprosjektledelse omfatter tre atskilte funksjoner:

  1. Ledelse av hovedprosjekter, det vil si prosjekter som er så store/omfattende at de deles i mindre enheter kalt arbeidspakker eller delprosjekter. Dette er operativ ledelse som krever koordinering og oppfølging, og er mer krevende enn ledelse av enkeltprosjekter.
  2. Ledelse av programmer. Et program er en samling prosjekter som har en felles og tydelig strategisk forankring, en langsiktig tidshorisont, gjerne 3 – 5 år, og der prosjektene er gjensidig avhengige av hverandre.[4] Å lede programmer har fremdeles en operativ dimensjon, men har også et element av strategisk ledelse.
  3. Ledelse av prosjektporteføljer. En prosjektportefølje er en samling uavhengige prosjekter med individuelle mål, men som har et koordineringsbehov. Prosjektporteføljen skal, ideelt sett, bidra til å realisere virksomhetens overordnede må. Porteføljestyring er derfor strategisk ledelse, og vi kan si at ledelse av prosjektporteføljer er synonymt med strategisk flerprosjektledelse.[5] Prosjektporteføljen kan bestå av prosjekter, programmer, del-porteføljer og andre aktiviteter.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ «What is Project Management? | Project Management Institute». www.pmi.org. Besøkt 18. april 2016. 
  2. ^ prosjektledelse – Store norske leksikon
  3. ^ a b «research and development - The management of research and development activities». Encyclopædia Britannica. Besøkt 18. april 2016. 
  4. ^ Project Management Institute (PMI) definerer program slik: A program is a group of related projects managed in a coordinated manner to obtain benefits not available from managing them individually. Program management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to meet program requirements. Digitaliseringsdirektoratet definerer program slik: Eit program er ei samling av prosjekt med eit felles overordna mål, som saman skal bidra til forandringar og gevinstar i ein eller fleire verksemder eller sektorar.
  5. ^ Ingri Bukkestein, Gro Holst Volden og Bjørn S. Andersen - Styring av prosjektporteføljer i offentlig sektor - Concept-rapport nr. 65 sier: «Det finnes en egen ISO-standard for prosjekt-, program- og porteføljestyring. Her defineres en portefølje som: Portfolio: a collection of portfolio components grouped together to facilitate their management to meet, in whole or in part, an organization’s strategic objectives. The components could be projects, programmes, (sub) portfolios and other related work. (ISO 21504:2015)».