Politisk system

Et politisk system er et samfunnssystem hvor ulike politiske grunnsyn blir satt i senter for styremåten [1] Et politisk system består av politiske institusjoner. Systemet inndeles i undergrupper. I Danmark er det politiske systemet inndelt i stat, region og kommune. Dimensjonene i det politiske systemet opdeles ofte med utgangspunkt i de engelske begreber policy, polity og politics.

Model over det politiske system efter Goul Andersen

KjennetegnRediger

Overordnet kan begrepet politisk system forstås som et uttrykk for en idealtype, hvis grunnleggende struktur utgjør et funksjonelt nettverk som skal bemannes. Generelt handler analyser av politiske systemer om å kartlegge hvorledes det politiske innholdet former seg, hvis de politiske handlinger alene avspeiler rasjonell saksbehandling. Begrepet politisk system er imidlertid komplekst, og det er blant forskere i politiske systemer ikke en entydig avgrensning av dets omfang. I litteraturen om politikk finnes forskjellige modeller, som søker å innfange de vesentligste trekk ved politiske systemer.

ReferanserRediger

  1. ^ Jacobsen, Hans (07.06.2018). «Politikk i verdensynet». Vi menn. s. 31.