Rasjonalitet brukes også innenfor matematikken, se Rasjonal funksjon

Det som er rasjonelt er i samsvar med fornuften. En handling er rasjonell dersom den gir det ønskede resultatet på en ikke-tilfeldig måte.

Den kjente tyske sosiologen Max Weber skiller mellom 4 typer handling:

  • Formålsrasjonell: Velger det mest effektive middelet for å realisere målet med handlingen.
  • Verdirasjonell: Handler ut fra oppfatningen om at en bestemt handlemåte har ubetinget egenverdi, som kan være etisk, estetisk eller religiøs
  • Affektfull handling: Handlingen styrt av følelsene.
  • Tradisjonell handling (inkl. normer): Handler utfra vane.

Han skiller altså mellom to typer rasjonalitet:

  • Formålsrasjonalitet
  • Verdirasjonalitet

Man kan også skille mellom subjektiv og objektiv rasjonalitet. En aktør er:

  • Subjektiv rasjonell hvis aktøren handler ut fra det han tror er best.
  • Objektiv rasjonell hvis handlingen faktisk er best.

Sentralt om temaet rasjonalitet står teorien om rasjonelle valg og rasjonelle aktører, blant annet innenfor spillteorien.