Idealtype er innen samfunnsvitenskapen en begrepsmessig rendyrkning og logisk understrekning av trekk ved et fenomen som gir det dets karakteristika. Hensikten med idealtyper er å forenkle flere aspekter ved virkeligheten slik at særtrekk blir mulig å fange i et begrep. Dermed blir det lettere å foreta komparasjoner og måle empiri opp mot idealtypen.

Metoden ble utviklet av og er særlig knyttet til sosiologen Max Weber. Idealtyper er verken en (normativ) beskrivelse av en ønsket tilstand, eller en (empirisk) beskrivelse av hvordan verden faktisk er. En idealtype anvender ordet ideal i betydningen rendyrket, ikke ideal i betydning av ønsket. For eksempel, da Weber utviklet sin Byråkrati-idealtype, var det ikke for å vise at byråkrati var ønsket, men for å vise hvordan et «rent» byråkrati ideelt sett fungerte.

Se også rediger

Kilder rediger

  • Sosialt Arbeid: En Grunnbok. Ingunn T. Ellingsen med flere. Utgitt 2015. 3. opplag 2019.

Kjente idealtyper rediger