Nummerkonto

En nummerkonto er en bankkonto der informasjon om eierens identitet oppbevares adskilt fra annen kontoinformasjon. Kontoinnehavers identitet er som regel kun kjent for noen få betrodde ansatte i finansinstitusjonen som forvalter kontoen. Etter at kontoinnehaveren har legitimert seg i forbindelse med opprettelsen av en nummerkonto, kan det foretas transaksjoner der kontoinnehaver identifiserer seg kun ved å bruke et på forhånd avtalt nummer eller pseudonym.

Som regel sendes det ikke med opplysninger om kontoinnehaver ved overføringer fra en nummerkonto til andre finansinstitusjoner.

Det er mulig å opprette nummerkonti i blant annet:

I noen land, slik som Tyskland, eksisterer det generelle forbud mot å opprette nummerkonti, i andre land er opprettelsen avhengig av særskilte tillatelser fra myndighetene (f.eks. i Singapore).

Gebyrer knyttet til nummerkonti er som regel høyere enn for vanlige konti.

Nummerkonti vil ofte gjøre det vanskelig å kreve tilbake eventuell kildeskatt på renteinntekter (f.eks. i Sveits trekkes det som hovedregel 35% kildeskatt av renteinntekter på bankkonti; dessuten har bl.a. Liechtenstein og Østerrike innført en slik kildeskatt for personer bosatt i EU etter press fra EU).