Åpne hovedmenyen
Norges forskningsråd
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1993[1]
Org.nummer970 141 669
Adm.dir.John-Arne Røttingen
HovedkontorDrammensvn. 288
EierKunnskapsdepartementet
FokusForskning
Nettsideforskningsradet.no

Koordinater: 59°54′48″N 10°38′42″Ø Norges forskningsråd er et regjeringsopprettet råd som er ansvarlig for å finansiere, fremme og markedsføre norsk forskning. Rådet forvalter forskningsmidler og gir myndighetene råd i forskingspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbudsjett[2] i statsbudsjettet. Andre oppgaver er å fungere som møteplass mellom forskere, næringsliv, brukere av forskning og de som finansierer forskning. Forskningsrådet har også en viktig oppgave i å gjøre norsk forskning mye mer internasjonalt orientert, ved at forskere og bedrifter søker forskningsmidler internasjonalt og samarbeider med andre forskere internasjonalt.

Forskingsrådet skal identifisere behov for forsking og foreslå prioriteringer. Rådet har som mål å sette i verk forskingspolitiske vedtak og har et ansvar for å følge opp Forskningsmeldingen.[3] Norges forskningsråd ble opprettet i 1993 ved sammenslåing av fem ulike tidligere opprettede forskningsråd.

ForskningsfinansieringRediger

Det er forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige enheter som søker, ofte i samarbeid med andre tilsvarende enheter. Prosjekter finansieres gjennom forskningsprogrammer og andre ordninger som retter seg mot alt fra grunnforskning til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Det omfatter både ordninger som er tematisk uavhengige og tar i mot søknader på tvers av fag og temaer, og programmer som er innrettet mot å løse samfunnsutfordringer.

Omkring 50 forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering, som Forskningsrådet har det strategiske og administrative ansvaret for. Finansieringen er ikke rettighetsbasert. Institutter som ikke er med i ordningen, kan be Forskningsrådet vurdere om de oppfyller kravene for basisfinansiering.[4]

Forskningsrådet finansierer senterordninger, som er elitesatsinger. De omfatter Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Forskningssenter for klinisk behandling (FKB). De første sentrene (SFF) ble utpekt i 2002.

I tillegg finansierer Forskningsrådet ordningen Norwegian Centres of Expertise (NCE) i samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA

Forskningsrådet finansierer nasjonale investeringer i forskningsinfrastruktur[5]. Det omfatter vitenskapelig utstyr, laboratorier, databaser og vitenskapelige samlinger. Forskningsinfrastrukturen skal være av nasjonal interesse og bare finnes på ett eller få steder i landet. Den skal være tilgjengelig for relevante brukere og legge grunnlaget for forskning av høy kvalitet. I tillegg deltar Forskningsrådet i en rekke internasjonale forskningsinfrastrukturer, som norske institusjoner og forskere har adgang til å benytte seg av.

Fri prosjektstøtteRediger

Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er fire programmer i Norges forskningsråd, som finansierer «de aller beste forskningsprosjektene».[6] Programmene er de mest kompetitive programmene i Forskningsrådet, og svært få søknader innvilges. I 2011 fordelte FRIPRO-programmene 515 millioner kroner.

Programmene er

 • Fri prosjektstøtte for samfunnsvitenskap (FRISAM)
 • Fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM)
 • Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
 • Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)

Det har eksistert flere andre programmer innen fri prosjektstøtte som er slått sammen til disse fire programmene.

Havet og kystenRediger

Havet og kysten var et program i Forskningsrådet (2006–2015)[7] med formål å fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine ressurser. Programmet skulle bidra til å styrke Norges posisjon blant de ledende i marin økosystemrelatert forskning, økt kunnskap om det marine miljø og bidra med grunnlag for langsiktig og helhetlig forvaltning og grunnlag for verdiskaping knyttet til marine ressurser.

OrganisasjonRediger

Forskningsrådet har ca. 460 ansatte, og i tillegg fem lærlinger. Administrerende direktør siden 1. mars 2017 er John-Arne Røttingen. Forskningsrådet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Sammen med Nærings- og handelsdepartementet står de to departementene bak halvparten av rådets midler. Totalt forvalter Norges forskningsråd et budsjett på vel 9,8 milliarder kroner (2017).[8] Siden departementene kommer med tilleggsbevilgninger gjennom året, er det siste hele års budsjett som refereres.

Forskningsrådet er organisert i sju områder:

 1. Vitenskap og forskningssystemet har ansvar for grunnforskning og tverrfaglig forskning. Den er inndelt i fem avdelinger: Avdeling for instituttpolitikk; strategi og analyse; medisin, naturvitenskap og teknologi; humaniora og samfunnsvitenskap, samt forskningsinfrastruktur.
 2. Ressursnæringer og miljø skal stimulere og gi retning til forskning, utvikling og innovasjon innenfor temaene miljø, marine ressurser, klima- og polarforskning, petroleum og energi.
 3. Samfunn og helse forvalter en stor andel av finansieringen til anvendt samfunnsforskning – innenfor forskningsfelt som helse, arbeidsliv, velferd, utdanning, migrasjon og utviklingssamarbeid. Har også ansvar for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor. Divisjonen koordinerer bilateralt forskningssamarbeid med enkeltland.
 4. Næringsliv og teknologi har som oppgave å være en pådriver for innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn. Divisjonen har sju avdelinger med ansvar for utvikling av innovativt næringsliv, regional innovasjon og FoU, bionæringer, teknologinæringer, analyse og utvikling, SkatteFUNN[9] og Forskningsrådets regionale representanter.[10]
 5. Internasjonalisering ansvar for å utvikle og koordinere internasjonal aktivitet både i og utenfor Europa, relatert til det europeiske forskningsområdet, EUs rammeprogram, EØS-samarbeidet og øvrig bi- og multilateralt samarbeid.
 6. Organisasjon og digitalisering har blant annet ansvar for økonomi, IT, HR, og andre driftsfunksjoner.
 7. Kommunikasjon har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon og huser sekretariater for nasjonale forskningskommunikasjonstiltak som Forskningsdagene og Nysgjerrigper.

LedelseRediger

Forskningsrådet ledes av Hovedstyret, som oppnevnes av regjeringen med virkeperiode på fire år.

Hovedstyret 1. januar 2015 til 31. desember 2018[11]

Forskningsrådet ble evaluert av konsulentselskapet Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2012.[12]

ForskningsformidlingRediger

Forskningsrådet initierte i 2002 den uavhengige nettavisen Forskning.no. Denne nettavisen syndikerer artikler fra norske universiteters og forskningsinstitusjoners formidlingsmagasiner, i tillegg til egenproduserte artikler fra redaksjonen.

Rådet opprettet også Forskningsdagene, som er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner viser fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter, hovedsakelig en kombinasjon av pedagogisk og underholdende.

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge. Proscientia[13] er Forskningsrådets tiltak for å øke interessen for forskning og vitenskap blant ungdom. Proscientia organiserer blant annet Konkurransen Unge Forskere. Forskningsrådet utga Bladet Forskning fram til 2014.

HistorieRediger

De norske forskningsrådene ble oppnevnt i denne rekkefølge

I 1993 ble disse fem rådene slått sammen til ett nasjonalt overordnet forskningsråd: Norges forskningsråd.

Forskningsrådets priserRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Norges forskningsråds endringshistorie
 2. ^ Innspill til forskningsbudsjett for 2018 Arkivert 23. november 2016 hos Wayback Machine. Norges forskningsråd
 3. ^ St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forsking.
 4. ^ Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene Arkivert 2. april 2017 hos Wayback Machine. Norges forskningsråd
 5. ^ Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur Norges forskningsråd
 6. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 29. juni 2018. Besøkt 15. september 2018. 
 7. ^ «HAVKYST-programmet». Arkivert fra originalen 8. september 2007. Besøkt 15. september 2018. 
 8. ^ Forskningsrådet i tall Arkivert 4. mai 2018 hos Wayback Machine. Norges forskningsråd
 9. ^ SkatteFUNN Arkivert 24. april 2017 hos Wayback Machine. Offisiell nettside
 10. ^ «Regionansvarlige, Forskningsrådets kontaktpersoner i regionene». Arkivert fra originalen 24. april 2017. Besøkt 24. april 2017. 
 11. ^ Nytt hovedstyre i Norges forskningsråd 19. desember 2014 - regjeringen.no
 12. ^ «A Good Council?» Technopolis Group 31. august 2012.
 13. ^ Proscientia
 14. ^ «Vedtekter for prisen, som ble opprettet i 2016». Arkivert fra originalen 5. april 2016. Besøkt 31. mars 2016. 

Eksterne lenkerRediger