Helgåga er en elv i Rana kommune som munner ut i fjordarmen Nordsjona innerst i fjorden Sjona. Navnet har uviss opprinnelse, men mange tolker det som avledet fra hellig.

GeografiRediger

Vassdraget har flere store innsjøer. De største, Helgåvatnet og Gråvatnet er begge typiske fjordsjøer. Høgtuvbreen i nordøst tilfører sedimenter til vassdraget. Dette har ført til biologisk og geologisk interessante fenomener som en dalsandur i dalen oppafor Øvre Helgåvatn og et delta ved utløpet i Helgåvatnet av elven fra Øvre Helgåvatn.

VernRediger

Vassdraget ble i 1993 vernet mot kraftutbygging gjennom Verneplan IV for vassdrag.[1][2] Ved vernet ble det lagt vekt på vassdragets egnethet som type- og referansevassdrag og på de store kulturfaglige verdiene, kulturminnene og friluftsliv. I vassdragets område er også Kvannlia-Sølvjodalen Naturreservat vernet. Nedbørfeltet, på 98 km², er svært lite påvirket av menneskelig virksomhet med bare spredt bebyggelse i nedre del, samt ca. 10 fritidshytter ved Litlevatnet, Gråvatnet, Helgåvatnet og Øvre Helgåvatn. I tillegg har Helgelandskraft en hytte til bruk som base ved arbeid med kraftlinjen som går gjennom dalen ved Stortjønna lengst nord i vassdraget, helt ved vannskillet og grensen mot Gjervalvassdraget i Rødøy kommune.

Bosetting og næringRediger

Der elva renner ut i sjøen ligger tre småbruk, øvre og nedre Helgå og Langstrand. På Langstrand ble vann fra elva frem til 1920-tallet brukt i hermetikkproduksjon.

1980-tallet forelå det planer for etablering av et landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved elva, men disse ble skrinlagt etter krakket i oppdrettsnæringa.

UtbyggingsplanerRediger

I 2007 sendte Helgeland Småkraft AS en søknad til NVE om konsesjon til å bygge et vannkraftverk på 1 MW i Helgåga, med en årlig produksjon av 5,7 GWh.[3] Konsesjonssøknaden har møtt motbør grunnet vassdragets verdi som referansevassdrag, men politisk behandling ga et positivt vedtak fra Miljø-, plan og ressursutvalget (MPR) i Rana kommune den 15. august 2007.[4] Søknaden skal nå behandles av Nordland fylke før NVE fatter endelig vedtak.

Fra før er vassdraget så vidt berørt av vannkraftutbygging gjennom at Sjuniogfemtivatnet er overført til Holmvassdraget for å gi økt vannmengde til Sjona kraftverk.

ReferanserRediger

  1. ^ «157/1 Helgåga». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 10. juli 2017. Besøkt 23. juli 2017. 
  2. ^ St.prp. nr. 118 (1991–92): Verneplan IV for vassdrag
  3. ^ Søknad om utbygging av kraftverk (Sakstype C-41), Registreringsnr 4955, Saksnr 200702621, Vassdragnr 157.4Z HELGÅGA
  4. ^ Rana Blad, Gunnar Moe: Vil bygge ut vernet vassdrag, 4. september 2007

Eksterne lenkerRediger