Grenseloven

Grenseloven
Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer
Grenseloven
Typelov
VirkeområdeNorge
Vedtatt8. mars 2018
FormålNorges riksgrense
Nettsidelovdata.no

Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (korttittel grenseloven) er en norsk lov vedtatt av Stortinget 8. mars 2018.[1] Loven har til formål å sikre at grensetilsyn og grensekontroll av personer utføres i samsvar med nasjonale behov og internasjonale forpliktelser, herunder tydeliggjøre ansvar og styring og fremme samarbeid mellom berørte myndigheter. Loven skal også legge til rette for lovlig bevegelse over Norges riksgrense og bidra til å bekjempe grensekryssende kriminalitet og ulovlig innvandring. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 20. april 2018.[2]

Loven gjelder ikke militære oppgaver, herunder for å hevde suverenitet og suverene rettigheter, men fastslår at Forsvaret på vegne av Politi- og lensmannsetaten kan utøve grenseovervåkning på den norsk-russiske grense. Ved utøvelse av slik grenseovervåkning kan Forsvaret utøve makt innenfor rammene av politiloven § 6. Bistand fra Forsvaret til andre grensekontrolloppgaver gjennomføres etter reglene om bistand fra Forsvaret i og i medhold av politiloven § 27a.

Loven gjelder heller ikke for kontroll av varetransport etter tolloven, men bestemmer at Tolletaten skal bistå politiet med gjennomføring av inn- og utreisekontroll i samsvar med loven, og at Tolletaten ved har de samme rettighetene og pliktene som politiet når den gir slik bistand. Utlendingskontroll er regulert av utlendingsloven.[3]

Loven forbyr skyting over riksgrensen og annen truende eller skremmende adferd ved grensen. Det er også forbudt å skade, flytte eller tilsøle norske eller nabostaters grensegater eller grensemerking, og å fjerne gjenstander fra dem.

Etter lovens § 8 kan grensekontrollteam fra Den europeiske grense- og kystvakt bistå politiet med gjennomføring av grensekontroll.[4]

GrensepasseringRediger

Siden Norge også er part i Schengen-samarbeidet, regulerer grenseloven passering av riksgrensen i samsvar med dette avtaleverket. Indre Schengen-grenser kan passeres hvor som helst, mens ytre Schengen-grenser må passeres over fastsatte grenseoverganger innenfor fastsatte åpningstider.

Dersom det foreligger en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet kan myndighetene beslutte å innføre grensekontroll midlertidig på hele eller deler av de indre Schengen-grensene. I så tilfelle må indre Schengen-grenser passeres over fastsatte grenseoverganger.

ReferanserRediger

  1. ^ «Vedtak til lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)». Stortinget. 9. mars 2018. Besøkt 24. april 2018. 
  2. ^ «Offisielt fra statsråd 20. april 2018». Regjeringen.no (norsk). Statsministerens kontor. 20. april 2018. Besøkt 24. april 2018. 
  3. ^ «Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) - Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 24. april 2018. 
  4. ^ «Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) - Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 24. april 2018.