Forskningsinstituttenes fellesarena

Forskningsinstituttenes fellesarena, forkortet FFA, er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som får basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Dette omfatter totalt 42 institutter med ca. 6 500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 10 mrd. FFA omfatter de teknisk-industrielle instituttene, miljøinstituttene, samfunnsinstituttene, de regionale instituttene og primærinstituttene.

En tilsvarende organisasjon er Universitets- og høgskolerådet som arbeider for universitetene og høgskolene sine interesser.

MålsettingRediger

FFA er en interesseorganisajon for instituttsektoren i Norge med målsetting:

  • arbeide for en helhetlig norsk instituttpolitikk.
  • ivareta medlemmenes interesser og være et samarbeids- og kompetanseorgan for medlemmene.
  • arbeide for økt forståelse for betydningen av forskning,
  • økt bruk av forskning og forskningsbasert innovasjon.
  • arbeide for gode rammebetingelser for sine medlemmer nasjonalt og internasjonalt og
  • bistå myndigheter og forvaltning i saker som angår forskning og forskningsbasert innovasjon.

FFA skal etablere og ivareta et overordnet syn på den norske instituttsektorens plass i det nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonssystem.

OrganisasjonRediger

Organisasjonen har fire organer; sekretariat, styre, valgkomité og årsmøte. Sekretariat er et samarbeid med Abelia. Styret består av inntil syv personer. Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av inntil fem medlemmer. Årsmøtet består av lederne i medlemsinstituttene eller den som bemyndiges av vedkommende instituttleder.

Organisasjonen startet på en to års interimsperiode i mai 2007 og ble etablert med vedtekter og valgt styre 11. juni 2009.

Styreledere:

FFA har følgende permanente underutvalg:

MedlemsinstitutterRediger

Organisasjon Type Nettadresse
CICERO Senter for klimaforsking Miljøinstitutt cicero.uio.no
Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) Miljøinstitutt nibr.no
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Miljøinstitutt niku.no
Norsk institutt for luftforsking (NILU) Miljøinstitutt nilu.no
Norsk institutt for naturforskning (NINA) Miljøinstitutt nina.no
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Miljøinstitutt niva.no
Transportøkonomisk institutt (TØI) Miljøinstitutt toi.no
Nansen senter for miljø og fjernmåling Miljøinstitutt nersc.no
NIBIO Primærnæringsinstitutt NIBIO.no
Nofima Primærnæringsinstitutt nofima.no
Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforsk) Primærnæringsinstitutt bygdeforskning.no Arkivert 9. februar 2007 hos Wayback Machine.
SINTEF Ocean AS Primærnæringsinstitutt sintef.no
Veterinærinstituttet (VI) Primærnæringsinstitutt vetinst.no
Christian Michelsen Research AS (CMR) Teknisk-industrielle institutt cmr.no
Forskningsstiftelsen Fafo Nasjonale samfunnsinstitutt fafo.no
Fridtjof Nansens institutt (FNI) Nasjonale samfunnsinstitutt fni.no
Institutt for fredsforskning (PRIO) Nasjonale samfunnsinstitutt prio.no
Institutt for samfunnsforskning (ISF) Nasjonale samfunnsinstitutt samfunnsforskning.no
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Nasjonale samfunnsinstitutt nifu.no
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Nasjonale samfunnsinstitutt nupi.no
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Nasjonale samfunnsinstitutt snf.no
SINTEF AS Nasjonale samfunnsinstitutt sintef.no
Chr. Michelsens Institutt (CMI) Nasjonale samfunnsinstitutt cmi.no
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Nasjonale samfunnsinstitutt frisch.uio.no
NTNU Samfunnsforskning AS Nasjonale samfunnsinstitutt ntnusamfunnsforskning.no
NORCE Nasjonale samfunnsinstitutt norceresearch.no
Møreforsking Regionale samfunnsinstitutt moreforsk.no
Nordlandsforskning Regionale samfunnsinstitutt nordlandsforskning.no
Telemarksforskning Bø Regionale samfunnsinstitutt tmforsk.no
Vestlandsforsking Regionale samfunnsinstitutt vestforsk.no
Østfoldforskning AS Regionale samfunnsinstitutt ostfoldforskning.no Arkivert 13. mai 2020 hos Wayback Machine.
Institutt for energiteknikk (IFE) Teknisk-industrielle institutt ife.no
Norges Geotekniske Institutt (NGI) Teknisk-industrielle institutt ngi.no
NORSAR (tidligere Norwegian Seismic Array) Teknisk-industrielle institutt norsar.no
Norsk Regnesentral Teknisk-industrielle institutt nr.no
NORUT Teknologi AS (NORUT Narvik) Teknisk-industrielle institutt norut.no
SINTEF Energi AS Teknisk-industrielle institutt sintef.no
SINTEF AS Teknisk-industrielle institutt sintef.no
NORCE Teknisk-industrielle institutt norceresearch.no/

Eksterne lenkerRediger