Eng er et jordbruksareal med forvekster, oftest gras, som skal høstes og brukes til fór og/eller beite for husdyr.

Jordbrukslandskap med eng, Puis de Dome i Frankrike
Eng er også en romanisering av en dialektuttale av det alminnelige kinesiske slektsnavnet Huang.

Eng kan inndeles i to hovedtyper, natureng og eng på dyrket mark.

Natureng er eng på mark som ikke er dyrket, det vil si at en ikke har foretatt noen form for jordbearbeiding, såing eller gjødsling. Natureng var fram til 1900-tallet den vanligste form for eng i Norge. Natureng har et større spekter av ulike urter enn dyrket eng, som vanligvis er basert på monokulturer.

Eng på dyrket mark er basert på jordbearbeiding og såing av forvekster.

Åker og eng er et fast uttrykk i beskrivelse i jordbruksarealer. Åkerarealer brukes til dyrking av korn og rotvekster (poteter), og må bearbeides hvert år, mens dyrket eng vanligvis bearbeides med noen års mellomrom.

Det var tidligere vanlig å bruke arealene i rotasjon mellom åker og eng, dette kalles vekselbruk.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger