Elstad landskapsvernområde

Elstad landskapsvernområde ved E6 i Ullensaker, Akershus, har såkalte grytehullsjøer. Etableringen av Elstad landskapsområde skjedde den 17. desember 1999 og omfatter et areal på 7 605 dekar, men allerede i 1991 ble mulighetene for uttak av masse stoppet.

Elstad landskapsvernområde
VerneformLandskapsvernområde
VernetemaKvartærgeologi og limnologi
Areal7,605 daa
KommuneUllensaker
Opprettet27. juli 2008

Elstad landskapsvernområde
60°12′25″N 11°09′00″Ø

Grytehullsjøene på Romerike har trekk både fra kalksjøer og rike kulturlandskapssjøer, men skiller seg ut ved spesielle fysisk-kjemiske forhold. De er bl.a. karakterisert ved (i) beliggenhet i moreneområder med sand/silt, (ii) stor grunnvannspåvirkning, endel har (iii) stor vannstandsvariasjon, og endel har (iv) jern- og fosforrikt, stagnerende bunnvann som ikke blandes. Enkelte synes også å være naturlig relativt næringsrike med naturlige algeoppblomstringer som kan gjøre det vanskelig å vurdere grad av menneskelig påvirkning.

Området omfatter også følgende vann:

Se ogsåRediger