Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved ethvert ansettelsesforhold. Avtalen skal inngås straks, dersom arbeidsforholdet gjelder for mindre enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft. Ved lengre tilsettinger skal avtalen inngås snarest råd, og seinest innen en måned etter forholdets begynnelse.

§ 14-6 i loven inneholder minstekrav til hva en skriftlig arbeidsavtale skal inneholde:

 • a) partenes identitet
 • b) arbeidsplassen
 • c) beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • d) når arbeidsforholdet begynner
 • e) forventa varighet dersom forholdet er midlertidig
 • f) eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • g) om retten til ferie og feriepenger
 • h) oppsigelsesfrister
 • i) om lønn og lønnsforhold
 • j) om arbeidstid
 • k) om pauser
 • l) om muligheten til særlige arbeidstidsordninger
 • m) om tariffavtaler som måtte gjelde
 • og andre vesentlige opplysninger om tilsettingsforholdet

Ifølge loven skal arbeidsgiver framlegge et utkast til arbeidsavtale, og de fleste større bedrifter har standardformularer.

Dersom arbeidstakeren skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, skal det inngås skriftlig arbeidsavtale før avreise. Denne skal i tillegg til det ovenfornevnte inneholde opplysninger om varigheten av utenlandsoppholdet, valutaen lønn skal utbetales i, eventuell tilleggsytelser (eks fri bolig) og vilkåra for hjemreise.

Ved endringer i arbeidsforholdet skal arbeidsavtalen ajourføres innen en måned. Dette er likevel ikke nødvendig dersom endringa skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler som er omtalt i avtalen.

Det som avtales, må være innafor det som er tillatt etter lover og generelle avtaler. For eksempel gjelder dette arbeidstid.

Enda om arbeidsavtaler er særskilt regulert i arbeidsmiljøloven, gjelder også avtaleloven. Av dette følger at en arbeidsavtale ikke må være urimelig, et krav som i praksis gjerne vil måtte prøves for retten. Av forhold som har vært nevnt å kunne være urimelige, er såkalte konkurranseklausuler, dvs. avtalte regler om at en ansatt ikke kan gå direkte over til stilling hos en konkurrent.

Eksterne lenker rediger