Adjungert professor

Adjungert professor er en betegnelse på en professor som er knyttet til en institusjon i bistilling, og tilsvarer dermed stort sett den norske stillingstypen professor II.

I Danmark gis tittelen adjungeret professor i utgangspunktet nærmest som en æresbevisning, for en periode på fem år, og medfører ikke lønn for eventuelle forelesninger. Det kan likevel gis lønn for andre typer arbeidsoppgaver etter nærmere avtale, og en adjungert professor kan etter nærmere avtale også inngå i bedømmelsesutvalg m.v. og delta i institusjonens forskning eller samarbeide med denne om forskningsprosjekter. Det dreier seg derfor om en noe løsere tilknytningsform enn den norske professor II-stillingen.