Vegetasjon er samfunnet av alle plantearter, eller plantebestanden, innen et bestemt område.

Alle planter stiller krav til voksestedet. Noen vokser på tørre steder, andre på fuktige steder eller i vann. Derfor kan plantebestandene deles opp i ulike vegetasjonstyper.

Naturtyper rediger

Hver naturtype har sin spesielle eller særegne vegetasjon. Det finnes mange naturtyper, de viktigste er:

Norske vegetasjonsgrupper rediger

Vegetasjonstypene kan igjen deles i mindre enheter. Det vanlige er å dele de inn i tre nivåer, «grupper», «typer» og «utforminger».

Bokstavkoder er hentet fra boken, Vegetasjonstyper i Norge.[1]

 • Skogvegetasjon
  • A – Lav/mose- og lyngskogvegetasjon
  • B – Lavurtskogvegetasjon
  • C – Storbregne- og høystaudeskogvegetasjon
  • D – Edelløvskogvegetasjon
  • E – Sumpkratt- og sumpskogvegetasjon
 • Ikke tresatt vegetasjon pa fastmark
  • F – Rasmark- berg- og kantvegetasjon
  • G – Kulturbetinget engvegetasjon
  • H – Kystlyngheivegetasjon
  • I – Kulturmarksvegetasjon
 • Myr- og kildevegetasjon
  • J – Ombrotrof myrvegetasjon
  • K – Fattigmyrvegetasjon
  • L – Intermediær myrvegetasjon
  • M – Rikmyrvegetasjon
  • N – Kilde- og sigvegetasjon
 • Vannkant- vann- og flommarksvegetasjon
  • O – Vannkantvegetasjon
  • P – Vannvegetasjon
  • Q – Elveer-pionervegetasjon (flommarksvegetasjon)
 • Fjellvegetasjon
  • R – Rabbevegetasjon
  • S – Lesidevegetasjon
  • T – Snøleievegetasjon
 • Havstrandvegetasjon
  • U – Undervanns- strandeng- og strandsumpvegetasjon
  • V – Ustabil drift- og sandstrandvegetasjon
  • W – Etablert sanddynevegetasjon
  • X – Strandberg og kystnær fuglegjødslet vegetasjon

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Fremstad, Eli. 1997.

Kilder rediger

 • Fremstad, Eli. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12, Norsk institutt for naturforskning. ISBN 82-426-0784-2. 279 sider.