Vandelskontroll er et kriminalitetsforebyggende virkemiddel hvor opplysninger om enkeltpersoners vandel (adferd, livsførsel) brukes til å utestenge dem fra bestemte stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til.[1]

Sveitsisk vandelsattest

Vandelskontroll skal skape økt trygghet for arbeidsgivere, tjenestemottakere og allmennheten. Ved å stille særlige krav til søkere, for eksempel ved ansettelse i politiet, skolevesenet og lignende, skal arbeidsgiveren vite at søkerne ikke er dømt for straffbare handlinger som viser at de ikke er egnet for stillingen.

Vandelsattester

rediger

Vandelsattester, i blant også kalt politiattester, er attester fra myndighetene, eksempelvis politiet, med opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Hvilke typer oppføringer som eventuelt anføres i en attest er avhengig av formålet med attesten.

Politiattest utstedes av politiet etter skriftlig søknad. Den kan kun utstedes til visse formål, og ikke på generelt grunnlag.

Krav om politiattest

rediger

I en rekke yrker kreves det politiattest for å få ansettelse: politi, fengselsvesenet (Kriminalomsorgen), luftfart, advokatbevilling og FN-tjeneste.

Det er ikke anledning for arbeidsgivere til å kreve politiattest dersom stillingen ikke omfattes av gjeldende lovhjemmel, per 2009 lov om strafferegistrering av 11. juni 1971 §6 første og annet ledd.

Fra 1. desember 2006 fikk frivillige organisasjoner mulighet til å innhente politiattest fra frivillige som jobber med barn og unge etter Forskrift om strafferegistrering. Denne attesten viser dommer eller forelegg for voldtekt eller seksuelt misbruk av barn (herunder kjøp av seksuelle tjenester fra barn under 18 år og befatning med barnepornografi). – I august 2009 fremmet Regjeringen forslag om ny politiregisterlov.

Opplysninger i attesten

rediger

Opplysningene i politiattesten hentes fra det sentrale strafferegisteret, bøteregisteret og straffesaksregisteret. For enkelte stillinger, f.eks. innen politiet, vil attesten kunne omfatte alle straffereaksjoner; for andre bare overtredelser av en begrenset gruppe bestemmelser i straffeloven.

I uttømmende politiattest tas alt med uansett alder. Unntaket er saker som er sendt til behandling i konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a, når vedkommende ikke har begått nye straffbare handlinger to år etter at konfliktrådsbehandlingen er avsluttet med avtale.

Barneomsorgsattest

rediger

Barneomsorgsattest er en mer omfattende politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Attesten kan bidra til å sikre at en person som skal adoptere eller over tid eller jevnlig skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige, er egnet for oppgaven. På Barneomsorgsattest skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av flere straffelover.[2] Regjeringen utreder (november 2010) nå om alle ansatte i barnevernet skal ha barneomsorgsattest.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata