Tilrettelagt opplæring

Den gamle rektorboligen ved Vahl skole huset en tilrettelagt avdeling fra 2013 til 2015, administrert første året fra Kuben videregående skole og andre året fra Ullern videregående skole.

Tilrettelagt opplæring (TO) er en fellesbetegnelse for spesialpedagogiske videregående skoletilbud for elever med ulike typer funksjonshemminger eller lettere psykisk utviklingshemming. Elevene søkes til skolene med fortrinnsrett til skoleplass. Elevene som får tilbudet er diagnostisert med generelle lærevansker. Disse står gjerne i sammenheng med andre diagnoser som ADHD, autismespekterforstyrrelser eller Downs syndrom.

APL og APORediger

APL er et akronym for Allmennpraktisk linje, et begrep tidligere brukt for tilbud rettet mot arbeidslivstrening, men inbefatter også opplæring rettet mot elevenes fremtidige boligsituasjon. Det trenes også på sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. For et utvalg elever kan opplæringen bestå av hospitering ved egnet arbeidssted.

APO er et akronym for arbeid, produksjon og opplæring, et begrep tidligere brukt for opplæring som i stor grad kombinerer skole og utplassering i arbeidslivet, også omtalt som APO-kurs. Kursene har spesiell vekt på arbeids- og botrening innenfor forskjellige utdanningsprogram og innføringskurs som er satt sammen som kombinasjoner av flere utdanningsprogrammer. APO-kurs er laget over lokale varianter av de ordinære læreplanene.

KilderRediger