Statsamt eller stiftamt var tidligere et ekspedisjonskontor for den danske statadministrasjonen som tilsvarte det geografiske området for amtskommunen. Statsamtet ble ledet av en amtmann utpekt av den danske innenriksministeren. I København ble oppgavene ivaretatt av Københavns Overpræsidium, mens Frederiksberg hørte under Statsamtet København, som også dekket Københavns amt.

Som ledd i strukturreformen ble statsamtene per 1. januar 2007 samlet i regionale statsforvaltninger med fem enheter som avløste de 14 statsamtene samt Københavns Overpræsidium, og som dessuten overtok en del av amtenes oppgaver.

OppgaverRediger

Statsamtene hadde blant annet oppgaver med: