Statens petroleumsfond

Statens petroleumsfond var et norsk statlig fond som ble opprettet 22. juni 1990. Det endret navn til Statens pensjonsfond – Utland 1. januar 2006.

Statens petroleumsfond hadde som formål å forvalte de norske petroleumsinntektene. Fondet ble hvert år tilført inntekter tilsvarende statens netto kontantstrøm fra Norges petroleumsvirksomhet, samt avkastningen av fondets formue. Fra fondet ble det i tillegg trukket et beløp for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette beløpet skulle i henhold til handlingsregelen ikke være større enn fire prosent av fondets verdi, men denne regelen ble jevnlig overskredet siden den ble innført i 2001.

Finansdepartementet hadde det rettslige ansvaret for forvaltningen av fondet, mens Norges Bank hadde ansvaret for den operative forvaltningen, i samsvar med retningslinjer gitt av Finansdepartementet. Alle fondets midler ble investert i utlandet, både i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer.

I perioden 1990–95 ble statsbudsjettene gjort opp med underskudd, og det ble derfor ikke opparbeidet kapital i fondet. Det første innskuddet i fondet ble dermed gjort i 1996. Ved utgangen av tredje kvartal 2005 var den samlede verdien av fondet på 1281 milliarder kroner, etter en økning på 74 milliarder kroner i første kvartal, 53 milliarder i annet kvartal og 97 milliarder i tredje kvartal. Avkastningen i 2004 var på 8,9 prosent.