Sosial- og helsedirektoratet

norsk direktorat (2002–2008)

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) var i perioden fra 2002 til 2008 et norsk statlig direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Som del av en prosess med flytting av oppgaver til Arbeids- og velferdsdirektoratet ble SHdir omdannet til Helsedirektoratet 1. april 2008.

Sosial- og helsedirektoratet
SHdir
SHdir hadde lokaler i Universitetsgata
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert2002
Opphørt2008
Org.nummer983544622
HovedkontorOslo
UnderlagtHelse- og omsorgsdepartementet
Opphørt2008
Erstattet avHelsedirektoratet

SHdir hadde som overordnet mål å sikre «Sosial trygghet og god helse» i Norge. Direktoratets oppgaver ble delt i tre ulike roller:

 • Rådgiver i sosial- og helsespørsmål overfor myndigheter, organisasjoner og befolkningen for øvrig
 • Forvalter av (administrerer og fortolker) sosial- og helselovgivingen på vegne av departementene, og utøver av myndighet slik det er bestemt i regelverket.
 • Sikre at politiske vedtak på helse- og sosialområdet blir iverksatt.

Direktoratet ble etablert 1. januar 2002[1] ved å slå sammen ressurser fra Statens helsetilsyn, Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser, Sosial- og helsedepartementet, Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater, Sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering og Rikstrygdeverket.

Sosial- og helsedirektoratet hadde lokaler i Universitetsgata 2 i Oslo, med unntak av Giftinformasjonen som holdt til på Ullevål universitetssykehus.

Organisering rediger

Direktoratet hadde flere omorganiseringer, og var i 2007 organisert med syv divisjoner og 32 avdelinger. Divisjonene var:

 • Folkehelse – levekår
 • Helseøkonomi og finansiering
 • Spesialisthelsetjenester
 • Primærhelsetjenester
 • Psykisk helse og rus
 • Sosiale tjenester
 • Administrasjon

Direktoratet ble i hele perioden ledet av direktør Bjørn-Inge Larsen, direktør siden opprettelsen og beskikket i juni 2007 som sosial- og helsedirektør for sin andre seksårs åremålsperiode. I tillegg besto ledelsen av assisterende direktør, syv divisjonsdirektører og kommunikasjonsdirektør.

Referanser rediger

 1. ^ polsys.sikt.no https://polsys.sikt.no/data/forvaltning/enhet/7674/endringshistorie. Besøkt 19. mai 2022.