Sodomi

kontroversiell seksuell aktivitet

Sodomi er et begrep som har sin opprinnelse i kirkelatin (sodomita) og som viser til byen Sodoma og det som kalles Sodomas synd. Begrepet brukes blant annet i religiøs, litterær og juridisk kontekst, og har forskjellige definisjoner avhengig av sammenhengen.

Sodomi med en geit av Éduard-Henri Avril

I norsk og dansk språk brukes det synonymt med bestialisme og zoofili, på fransk og spansk synonymt med analsex, i USA med homoseksualitet og i England med alle former for seksuelt samkvem utenom vaginalt samleie. På tysk refererer sodomi ikke til oral- eller analsex, men i første rekke til bestialitet, tilsvarende bruken på de skandinaviske språk. Persisk og arabisk refererer ikke til Sodomas synd eller sodomi, men til det Lots folk praktiserer, et uttrykk som har tilsvarende konnotasjoner som på engelsk, dvs. alle former for seksuelt samkvem som er forbudt ifølge Koranen.

Ofte brukes begrepet fordømmende og det kan i enkelte slike sammenhenger henvise til alle former for seksuell atferd som i samfunnet generelt eller av spesielle grupperinger oppfattes som uønskede, unormale, «naturstridige» og/eller perverse.

Uttrykket er hentet fra byen Sodoma (Bibelen: 1 Mos 19,5, jf. Dom 19,22 og Rom 1,27). I mange land er eller har sodomi vært straffbart, og reagert strengt mot. Uttrykkene sodomi og sodomitt har tidligere blitt benyttet primært i forbindelse med homoseksuelle menn. Sodomi er fortsatt brukt som juridisk uttrykk i en rekke land i verden, men definisjonen av begrepet varierer.

Det finnes forbud mot homofile handlinger i eldre norsk rett. Gulatingsloven hadde en bestemmelse i kristendomsbolken kapittel 32 som rammet homofile handlinger mellom menn, «Um to karmenn blandar seg med kvarandre».[1] Straffen var at de ble fredløse – ubotamenn.

Christian Vs Norske Lov av 15. april 1687 6-13-15 hadde en bestemmelse om dødsstraff for «Omgængelse, som er imod Naturen». Forbudet ble videreført i kriminalloven av 1842 kapittel 18 § 21, med unntak av at straffen ble endret til straffarbeid i femte grad, som var den mildeste form.

Forbudet ble foreslått opphevet i 1889,[2] men ble ikke fulgt opp. Derimot ble det adgang til å idømme fengsel og bestemmelsen ble omformulert: «Finder legemlig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de Skyldige med Strafarbeide i femte Grad eller Fængsel. Med samme Straf ansees den, der har legemlig Omgjængelse med Dyr.»

I straffeloven av 1902 ble forbudet videreført i § 213. Bestemmelsen ble opphevet i 1972.

Etter opphevelsen i 1972 var det ingen særskilt bestemmelse som rettet seg mot seksuell omgang med dyr. Dyrevernloven av 1974 hadde i § 2 en bestemmelse om at det «skal farast vel med dyr», og overtredelse av forbudet kunne straffes etter § 31. Videre kunne straffelovens bestemmelser om skadeverk tenkes anvendelig. Dyrevelferdsloven av 2010 har i § 14 et forbud mot å ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr.

USA har fra de tidligste år hatt forbud mot sodomi, men hva begrepet innebærer har aldri hatt noen konsistent juridisk definisjon som gjelder alle statene. Den første kjente juridiske artikkel som behandler spørsmål vedrørende sodomi ble publisert i 1905. Etter at USAs høyesterett i saken Lawrence v. Texas i 2003 underkjente delstaten Texas' forbud mot homoseksuell omgang som grunnlovsstridig, kan disse ikke håndheves.

Referanser

rediger
  1. ^ Asbjørn Strandbakken: Lov om registrert partnerskap i Jussens venner 1993 side 300 flg. på side 302
  2. ^ Dokument no. 65 (1889) s. 9–11.