Småart (agamospecies) er et begrep som brukes innen biologi, særlig botanikk, for de linjene av genetisk ganske like individer som oppstår når arter formerer seg apomiktisk (en form for ukjønnet formering). Siden avkommet kun har genetisk materiale fra morplanta, er de kloner. Dette betyr at mutasjoner som skjer vil samles opp i ulike linjer siden det ikke skjer noen blanding av gener som seksuell reproduksjon innebærer. Når slike planter av og til har normal kjønnet formering gir de opphav til artskomplekser med uklare artsgrenser.

Resultatet vil bli at man får en rekke linjer som er reproduktivt atskilt fra hverandre og som over tid vil bli litt forskjellige fra hverandre etterhvert som linjene samler opp ulike mutasjoner. Det vil derfor kunne skilles ut mange småarter innen slike taksa.

Eksempler på norske planteslekter som har apomiktiske taksa er: bjørnebær (Rubus), Løvetann (Taraxacum) og sveve (Hieracium). Innen de siste to slektene er det skilt ut fler hundre eller tusen småarter.