Et realregister er et offentlig rettighetsregister, der rettigheter til formuesgoder kan registreres slik at de oppnår rettsvern, det vil si rettsbeskyttelse overfor tredjemenn som gjør gjeldende konkurrerende rettigheter i gjenstanden. Det som særpreger et realregister er at rettighetene er ordnet etter den enkelte gjenstand, og ikke etter den fysiske eller juridiske personen som innehar rettighetene. Dette gjør det enkelt for potensielle erververe av rettigheter i tingen å skaffe seg oversikt over hvilke heftelser og andre forhold han må ta hensyn til, og forenkler dermed omsetningen av slike gjenstander. Et viktig prinsipp for omsetning av gjenstander som er registrert i et realregister, er at man ikke kan gjøre gjeldende rettigheter mot erververen som det ikke fantes opplysninger om i registeret (det gjelder unntak fra dette dersom erververen kjente eller burde kjenne til forholdet). Den andre siden av prinsippet er at erververen må godta alt registeret gir opplysninger om. Dette kalles hhv. for registerets negative og positive troverdighet.

Det mest praktiske realregisteret i Norge er grunnboka, som inneholder en oversikt over rettigheter til fast eiendom. Andre eksempler er skipsregisteret og skipsbyggingsregisteret for skip, Luftfartøyregisteret for luftfartøyer, Petroleumsregisteret for oljeinstallasjoner, samt Kraftledningsregisteret. Verdipapirsentralen og Løsøreregisteret er derimot ikke realregistre, ettersom det her er rettighetshaver og ikke de enkelte eiendeler som er utgangspunktet for registreringen.

Se også rediger