Dynamisk tingsrett

den juridiske læren om forholdet mellom konkurrerende rettighetshavere
Ekstinksjon omdirigerer hit. For det astronomiske begrepet, se Ekstinksjon (astronomi).

Dynamisk tingsrett, også kalt tredjemannsvern, er den juridiske læren om forholdet mellom konkurrerende rettighetshavere. Faget dreier seg om hvordan en rettighetshaver som har ervervet en rett fra (mest praktisk) en kontraktspart kan verne sine rettigheter i forhold til tredjemenn, som påberoper seg rettigheter som kan komme i konflikt med den første rettighetshaverens rett. For å avgjøre hvem som vinner rett i slike tilfeller er regler om rettsvern og ekstinksjon sentrale.

Tredjemann eller tredjepart er en juridisk betegnelse på en part som blir berørt i en avtale mellom to eller flere andre parter.

Se også rediger

Autoritetsdata