Ordets liturgi er i katolsk liturgi betegnelsen på den midterste delen av en messe, etter de Innledende riter og før Nattverdens liturgi. Navnet kommer av at det sentrale er lesningene fra Bibelen, som i kristen forståelse er Guds ord.

De vanlige elementer i denne delen av messen er:

Etter forbønnene begynner Nattverdens liturgi. I oldkirken måtte de som ikke var døpt gå ut av kirken på dette tidspunkt.

Autoritetsdata