Preken (fra latin praedicare, «å utrope») eller forkynnelse, betegner de taler som prester og religiøse lærere holder for en menighet eller gruppe mennesker hvor de legger ut om sin tro og forsøker å vinne tilslutning for denne, samt oppmuntre til et liv i henhold til eller i enighet med denne. Det ligger i praksisen ved å holde prekener at det er et element av overtalelser, om å få de som tviler eller ikke er enig, om å akseptere dennes syn og selv tro på det samme.

Jesus Kristus som forkynner, maleri av Carl Heinrich Bloch.

Preken skjer som regel og tradisjonelt som en del av gudstjenesten, men kan i prinsippet skje hvor som helst, eksempelvis på gaten og torg.

I kristen språkbruk er homiletikk læren om prekekunsten.

Se ogsåRediger