Norsk prosessrett er de prosessrettslige regler i norsk rett. Norsk prosessrett er delt inn i norsk sivilprosess og norsk straffeprosess, og er et rettsområde under norsk offentlig rett. I tillegg har man norsk tvangsprosess, der man kan kreve tvangsfullbyrdet et sivilt krav etter lov 25. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven), dersom man har tvangsgrunnlag for kravet.

Felles for både straffeprosessen og sivilprosessen er at rettergangen skal være «rettferdig» som foreskrevet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 6. EMK art. 6 foreskriver blant annet at enhver har «rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov».

Autoritetsdata