NNN1957 er et tidligere norsk høydedatum. Navnet er en forkortelse for Nord-norsk null 1957. Et høydedatum er et referansesystem for å angi nøyaktig hvor mange meter over havet et punkt ligger.

I Sør-Norge ble høydedatumet NN1954 innført i 1954. Høydesystemet ble realisert ved å lage et nett med høydefastmerker langs veger og jernbane der høydeforskjellen mellom fastmerkene ble bestemt med presisjonsnivellement. På strekningen mellom Fauske og Narvik var det mange brudd på vegsystemet med ferger, og det var ikke mulig å få til et sammenhengende nivellement for hele landet. En valgte derfor å definere et eget høydedatum for Nord-Norge.

I 1905 var det gått en nivellement mellom Narvik og Riksgrensen langs Ofotbanen. Datumet ble basert på en middelvannsberegning for årene 1905–1910 og ble sikret med to fastmerker på malmkaia i Narvik. I midten av 1950-årene lå det gamle utgangsnivået 154,5 mm over middelvannstand. NNN1957 ble basert på den nye middelvannstanden, og alle fastmerker nord for Tysfjorden ble regnet om til NNN1957. Det ble også utført et nivellement i Lofoten i NNN1957.

NN1954 og NNN1957 ble knyttet sammen med en utjevning langs strekningen Fauske–Narvik i 1974. Forskjellen på de to systemene var da 28 mm, noe som er mindre enn antatt måleunøyaktighet på den ca. 200 km lange strekningen. Betegnelsen NNN1957 gikk ut av bruk fra 1. januar 1996 uten at man endret på høydene.

KilderRediger