Fastmerke

Et fastmerke, trigonometrisk punkt, er et varig merket punkt i marken som er innmålt med landmålingsinstrumenter for bruk ved kartkonstruksjoner og til landmålingsoppdrag. Til punktet er det knyttet et sett koordinatverdier (X, Y, Z – eller N, Ø, H) i et koordinatsystem.

Norsk fastmerke i aluminium.

Tradisjonelt har fastmerker vært benyttet i to ulike sammenhenger:

  1. Fastmerker til geografisk kartlegging. Her er fastmerkene blitt markert i terrenget med et varig merke, og blitt markert med en varde, slik at de kan sees fra andre punkter på landjorden, eller med en hvit firkant på marken for å kunne gjenkjennes på flyfoto.
  2. Fastmerker for anleggsmåling. Her blir merkene varig merket i marken som referansepunkter for en plantegning.

Norge har siden 1950 – 60-årene hatt et overordnet fastmerkenett (triangelpunkter) som Statens kartverk har ansvar for. Dette nettet har de enkelte kommunene, samt Statens vegvesen og Norges Statsbaner, fortettet med et nett av polygonpunkter. Nettet ble opprinnelig beregnet i NGO1948-koordinatsystem, men dette koordinatsystemet ble i 2009 erstattet av EUREF89.

Høydegrunnlaget i det norske fastmerkenettet var NN1954, en forkortelse for «Normal Null 1954». Denne standarden blir fra 2011 fram til 2016/-17 erstattet med NN2000, «Normal Null 2000», hvor alle målinger som benyttes er korrigert til år 2000. NN2000 er et felles høydesystem for Norge, Sverige og Finland. Framtidig landheving blir i NN2000 korrigert med beregninger gjort utfra en landhevingsmodell.[1] [2]

Enkelte kommuner (f.eks. Bergen kommune), har hatt sitt eget lokale koordinatsystem.

Det er merket og målt ca. 2 millioner fastmerker i Norge.

Utplassering av fastmerker er hjemlet i §41 i «Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)» av 17. juni 2005. Det kan etableres fastmerker og plasseres landmålingsinstrumenter på all offentlig eller privat grunn. Det er også adgang til å fjerne vegetasjon for å lage siktelinjer unntatt i hager og parker. Straffen for å ødelegge et fastmerke er ifølge §49 i matrikkellova bøter eller fengsel inntil 6 måneder.[3]

Globale registreRediger

 
Et C&GS fastmerke i USA.

Offentlige byråer som plasserer ut og vedlikeholder registre over fastmerker:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

LitteraturRediger

  • H.Kahmen, Vermessungskunde. De Gruyter-Lehrbuch, Berlin 1997 (19. Aufl. 732p.).
  • W.Torge, Geodäsie. De Gruyter-Lehrbuch, Berlin 2003 (2. Aufl., 370 p.).