Miljøterapeut

Miljøterapeuter i Norge har som hovedregel en bachelorgrad fra høgskole eller universitet, det kan for eksempel være som ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom, barnehagelærer, bachelorgrad i psykologi eller vernepleier. Det som skiller en miljøterapeuter fra en miljøarbeider er at miljøterapeuten har en treårig høyere utdanning, mens miljøarbeideren i hovedsak er fagutdannet fra videregående skole.

Miljøterapeuter har oppgaver som å tilrettelegge for sosial samhandling, gi profesjonell veiledning til tjenestemottagere innen mange områder. Miljøterapeut gir tjenestemottagere opplæring og/eller opptrening, følger opp vedtak i henhold til individuell plan (IP), kvalitetsrutiner og aktuelt lovverk. Miljøterapeuter jobber innen mange områder, som skole, helsetjenesten / helsestasjon, barnevernsinstitusjoner, boliger for funksjonshemmede/utviklingshemmede, innen rustjenesten og psykiatrien.

Miljøterapeutenes kompetanseRediger

Ergoterapeutens kompetanseRediger

 • Ergoterapeuter er eksperter på meningsfull aktivitet og deltagelse, og arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig.
 • Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger aktiviteter og utvikler inkluderende omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltagelse og tilhørighet.
 • Ergoterapeuter ser samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.
 • Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger og ressurser enn av problemer.

Barnevernpedagogen har kompetanse til:

 • Å forstå viktige sammenhenger mellom enkeltindivider, familie og samfunn.
 • Å drive endrings skapende arbeid mot enkeltindivider, grupper.
 • Å gjennomføre utviklingsstøttene samtaler med barn, unge, voksne
 • Å drive samtalegrupper med barn og unge
 • Å drive samtalegrupper med voksne
 • Å følge opp barn og unge, voksne med spesielle behov
 • Å gi veiledning til foreldre, barn, ungdom
 • Å være samtalepartner for skolens personale ved behov
 • Bidra til et nært samarbeid med andre instanser/spesialisthelsetjenesten i forhold til barn og unges hjelpebehov
 • Kunnskap om barn og ungdom i krise og kompetanse knyttet til oppfølging av barn, ungdom og familier i krise.

Sosionomer har kompetanse tilRediger

 • Å forstå viktige sammenhenger mellom enkeltindivider, familie og samfunn.
 • Å drive endringsskapende arbeid mot enkeltindivider, grupper og sosiale forhold
 • Å gjennomføre utviklingsstøttene samtaler med barn og unge og voksne
 • Å drive samtalegrupper med barn og unge
 • Å drive samtalegrupper med voksne
 • Å følge opp barn og unge, og voksne med spesielle behov
 • Å gi veiledning til unge og voksne,og foreldre
 • Å være samtalepartner for skolens personale
 • Bidra til et nært samarbeid med andre instanser i forhold til barn, unge og voksnes hjelpebehov
 • Kunnskap om barn og ungdom i krise og kompetanse knyttet til oppfølging av barn, ungdom og familier i krise.

Miljøterapeuter i skolenRediger

Miljøterapeut er en operativ kompetanse i førstelinjetjenesten Miljøterapeutene ser elevene på en annen måte enn lærerne. De vet hva de skal se etter, hvem de skal spørre og hvordan de skal komme i posisjon til å få nødvendig informasjon. De har en kompetanse med det psykiske og sosiale i fokus. De kan observere lærere som er trengt opp mot veggen i en destruktiv samspillsprosess med elevene. I slike situasjoner har de vanskelig for å se grunnleggende mekanismer i dette samspillet, og kan få konstruktiv støtte til å bryte negative mekanismer fra en yrkesgruppe som har dette som sin kjernekompetanse. I tillegg viser erfaringene fra skolen at miljøterapeuter har bedre mulighet for å ha et godt samarbeid med barnevern, psykiatri, helsestasjon og andre fordi de delvis deler fagbakgrunn. Viktigst av alt – de er i miljøet og kan jobbe med elever som trenger det uten tilmelding, utredning og mange møter. Og de kan være gode samtalepartnere for foreldre som ønsker det. De kan representere en førstelinjetjeneste som er operativ fra dag 1.

Eksempler på ulike arbeidsoppgaver miljøterapeut i skolen kan utføre alene og i samarbeid med lærere. Både Fellesorganisasjonen og Utdanningsforbundet stiller seg bak denne eksempelsamlingen

Barnevernpedagogens kompetansebidrag i skolenRediger

 • Bidra til et godt læringsmiljø i skolen
 • Bidra til et nært samarbeid mellom skole og hjem. Hjelp til å løse opp i konflikter mellom elev, foreldre og skole.
 • Tilby lærerne rom for etiske refleksjoner og drøftinger knyttet til skolenes dagligliv inkludert lærerrollen opp mot elevenes trivsel og læring
 • Tilby avklarende samtaler med elever som har bekymringer som bidrar til mangelfull konsentrasjon og/eller læring
 • Tilby utviklingsstøttene samtaler med elever som sliter med psykiske plager
 • Bidra til at utsatte barn får tilstrekkelig støtte og hjelp i skolen
 • Bidra til at barn og unge henvises til spesialisthelsetjenesten eller andre hjelpetjeneste
 • Barnevernpedagogens kunnskap om barn og ungdom i krise og kompetanseknyttet til oppfølging av barn, ungdom og familier i krise kan være et viktigbidrag for at barn/ungdommens faglige og sosiale utvikling ikke skal lide unødvendig overlast.

Barnevernpedagoger i skolen har bla. som oppgaver:

 • Å bidra til et godt psykososialt og læringsfremmende miljø blant elever og lærere.
 • Være bindeledd til øvrige hjelpetjenester
 • Å bistå i kontakten mellom hjem og skole
 • Å fange opp barn og unge med psykiske plager og/eller andre typer problemer
 • Arbeide med elever med atferdproblematikk
 • Bidra til å bygge opp et positivt selvbilde
 • Veilede elever med spesielle psykiske, fysiske, sosiale utfordringer.

Barnevernpedagogen kan være også et viktig supplement til lærere i deres daglige arbeid med barnas/ungdommenes faglige og sosiale utvikling. Dette kan frigjøre læreres/kontaktlæreres ressurser til det pedagogiske undervisningsarbeidet. Barnevernpedagogen kan benyttes i ulike posisjoner / på ulike nivåer i et barnehage- og skolesystem. Gjennom sin virksomhet kan de sammen med lærere og andre ansatte i skolen skape en god skole. God faglig og sosial utvikling for elevene,mulighet for at elever opplever seg selv positivt, sett og hørt og utvikling av gode fellesskap og en inkluderende skole er felles mål.

Barnevernpedagogens kompetanse bidrar til at disse målene oppnås.

(For ytterligere beskrivelse av barnevernpedagogen i skolen, se FO sin egen beskrivelse av dette i heftet "Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere i skole, barnehage og SFO, 2008.)

Sosionomen kan, i samarbeid med skolens personaleRediger

 • Bidra til et godt læringsmiljø i skolen
 • Bidra til et nært samarbeid mellom skole og hjem
 • Tilby lærerne rom for etiske refleksjoner og drøftinger knyttet til skolenes dagligliv inkludert lærerrollen opp mot elevenes trivsel og læring
 • Tilby avklarende samtaler med elever som har bekymringer som bidrar til mangelfull konsentrasjon og/eller læring
 • Tilby utviklingsstøttene samtaler med elever som sliter med psykiske plager
 • Bidra til at utsatte barn får tilstrekkelig støtte og hjelp i skolen
 • Bidra til at barn og unge henvises til spesialisthelsetjenesten eller andre hjelpetjenester

Sosionomer i skolen har som oppgaverRediger

 • Å bidra til et godt psykososialt og læringsfremmende miljø blant elever og lærere Være bindeledd til øvrige hjelpetjenester
 • Å bistå i kontakten mellom hjem og skole
 • Å fange opp barn og unge med psykiske plager og/eller andre typer problemer

Vernepleierens kompetansebidrag i skolenRediger

 • ha et helhetlig ansvar for opplæringstilbudet til enkelte elever med utviklingshemning.
 • ha en oversetterfunksjon som tilrettelegger for gjensidig samhandling mellom elev og omverden.
 • følge opp elever med ulike helsefaglige utfordringer, inkludert håndtering av legemidler
 • bistå med og ha ansvar for trening i sosial kompetanse, atferdsendring, endring i miljøbetingelser og andre tiltak knyttet til elever med atferdsproblemer
 • veilede lærere i ulike emner
 • undervise elever som tar videregående helse- og sosialfaglig utdanning

Mange miljøterapeuter er organisert i Fellesorganisasjonen som er et fag- og profesjonsforbund i LO. Andre er bla. organisert i Akademikerforbundet (UNIO)

Eksterne lenker/referanserRediger

Det finnes en rekke artikler som beskriver hva som gjør miljøterapi til terapi, de gir gode definisjoner på miljøterapi og omhandler dette som tema.

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. På deres nettside www.fo.no finnes mange relevante artikler.

FOere i skole, barnehage og SFO. Link til hefte fra 2008 [1]

Her ligger en oversikt over flere aktuelle utdanninger som man kan ha for å arbeide som miljøterapeut https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/miljoterapeut