Læreplaner i Norge

læreplan i Norge

Læreplan for grunnskolen og den videregående skole er en forskrift som danner et forpliktende grunnlag for læreplanene for fagene på de enkelte skolene. Det ble laget nye læreplaner ved lanseringen av Kunnskapsløftet høsten 2006. Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

  • Generell del i læreplanen omhandler overordnete mål for skolen: Ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og løse utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sine liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. Skolen skal bygge på og ivareta mangfoldet i elevenes bakgrunn og forutsetninger. Opplæringen skal fremme elevenes allsidige utvikling og deres kunnskaper og ferdigheter. Fellesskolen skal ha ambisjoner på elevenes vegne, gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen og lærebedriften ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og å nå sine mål. Sammen med skolens og lærebedriftens ledelse skal lærer og instruktører fremme et godt læringsmiljø for alle.
  • Prinsipper for opplæringen: Sammenfatter og utdyper opplæringsloven, forskriften og læreplanverket. Den må leses i lys av det samla regelverket.
  • Læreplaner for fag: Det er laget en læreplan for hvert enkelt fag i grunnopplæringen som omhandler kompetansemål for fagene.
  • Fag og timefordelingen: Den viser hvilke fag elevene skal ha og hvor mange timer de skal ha i de enkelte fagene.

Nye læreplaner i skolen (fagfornyelsen). Utdanningsdirektoratet fornyer nå alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Siden 2006 har Utdanningsdirektoratet lagret tilbudsstruktur, fagkoder og læreplaner elektronisk i et datasystem kalt grep. Læreplanene lagres i dataformatet emnekart. Disse inneholder et stort antall relasjoner mellom ca. 300 fag, 13000 kompetansemål, kompetansemålsett og en mengde andre opplysninger av 40 forskjellige typer, som for eksempel eksamensform, timetall etc. Ettersom læreplanen er en forskrift, foreligger hvert fags læreplan bare i en målform, mens lærebøkene derimot skal omsettes til flere språkversjoner.

Grep-systemet har følgende formål:

  1. Være én offisiell kilde for gjeldende tilbudsstruktur, kode- og læreplanverk for Kunnskapsløftet
  2. Sikre at oppdateringer av informasjonselementene blir distribuert til alle systemer som anvender og presenterer informasjonen

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger