Åpne hovedmenyen

Kvenske stedsnavn (Lyngen)

geografiske navn i Lyngen kommune

Kvenske stedsnavn i Lyngen angir geografiske navn i Lyngen kommune (knr 1938) i Troms, som finnes på det kvenske språket. Ettersom stedsnavn kan referere til geografiske områder av videre utstrekning enn dagens kommunegrenser, kan noen navn være innom andre kommuner også. En oppføring kan ha flere parallelnavn både på kvensk og andre språk som er brukt i området, disse har ikke alltid samme betydning på de ulike språk, selv om de skulle være dekkende for det samme stedet.

Kvenske stedsnavnRediger

Tabellene under er utarbeidet på bakgrunn av informasjon som finnes i kvensk stedsnavndatabase og eventuelle andre kilder. De kvenske stedsnavna finnes i oppslagsform til venstre i tabellen under, og er plassert i alfabetisk rekkefølge.

ARediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Aaroninkivi aaroniŋkivi  Aronstein (no) 1633-4: 684/104 En stor stein ved veien til Fjellheim i Kvalvik/Kolsevuopio. Steinen er gravd ut fra vegen. kivi 'stein'  Aaronin/kivi En informant fortalte at det i gamle dager var det en finlender som døde ved sida av steinen, men det var lenge siden. Mannen het Aaroni, og iflg. gamle folk skulle han være gravlagt der. En annen informant sa at det hadde vært en gammel mann med langt skjegg
Ala-Kariniemi alakariniemi Karnes (no) 1634-3: 70/14-15 Den nedre, sjøvendte delen av bygda Karnes/Kariniemi ala 'nedre'; niemi 'nes'  Ala-/Kariniemi
Autelusniemi autelusniemi Kviteberg (no) 1634-3: 73/20 Gammel bosetning nordøst for Lyngseidet/Yykeänmuotka niemi 'nes' Autelus/niemi Qv.1935, 49: "Kviteberg, lp. Aw'do-luot-njar'ga ell. Aw'dulas(Aw'delas)-njar'ga, fn. Autelus-niemi"

ERediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Essanjänkkä essajjänkkä Essamyra (no) 1633-4: 68/09 Myr ved Kvalvik/Kolsevuopio jänkkä 'myr' Essan/jänkkä En informant sa navnet kom av mannsnavnet Esaias, dvs. Essa (Essan i genitiv)

FRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Finnansaari finnansaari Nimismiehensaari (kv), Finnholmen, Storskogholmen (no) 1634-3: 70-71/16-17 Større øy på nordsida av Karneset/Kariniemi i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono. Øya ligger i et naturreservat saari 'øy, holme' Finnan/saari En informant sa: "Se on se missä nimismies asui siinä finn…finnholmen … finnansaari - se on tämä riiversi, hänen asunto siin oli." (Det er der lensmannen bodde, der på finn ... finnholmen ... finnansaari - det er denne Riivers (?), boligen hans var der.

HRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Hakko hakko Hakko (no) 1633-4: 68/10 Sted der det ble hogd skog hakko 'sted der det foregår hogst'  Navnet er samla av Samuelsen (1985). Informanten var født i 1909
Hautamajoki hautamaajoki ~ hautamajoki 1634-3: 66-68/09-10 Lita elv som renner fra fjellet og ned i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono hautama 'grop, fordypning'; joki 'elv'  Hautama/joki 
Hautamakenttä hautamakenttä 1633-4: 67/10 Slåtte ved Hautamajoki hautama 'grop' fordypning'; kenttä 'eng, voll' Hautama/kenttä En informant sa: "Meilä on yksi kenttä sielä ylhäälä, sen nek kuttuvas sen hautama ... hautamakenttä ... Neh heinävät sielä ja ne lamphaat sielä ylhäälä … Ko minä muistan että ne muistelivat net vanhat että siel on ollus semmonen hauta … hautapaikka siel ylhäälä ja pirtti. " (Vi har en slåtte der oppe, den kaller de hautama .. hautamakenttä... De slår høy der oppe og sauene er der ... Jeg husker at de gamle fortalte at det har vært en sånn grav ... gravplass der oppe, og ei stue). Jf. ogås hautamaa og hautausmaa 'gravplass, kirkegård'.
Hautamakoski hautamakoski Havdamafoss (no) 1634-3: 673/105 Foss i Hautamajoki hautama 'grop, fordypning'; koski 'foss'  Hautama/koski
Hietalahti hietalahti Suenlahti (kv), Sandvika (no), Čuđeluokta (sa) 1633-4: 69/06 Lita grend/bebyggelse på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono lahti 'vik, bukt' Hieta/lahti Qv. 1935, 48: "Sandvik, lp. Čuđe-luok'ta (tsjudebukta), fn. Suenlahti. Til stedet er knyttet et tsjudesagn"
Hietalahti hietalahti 1633-4: 69/06 Lita vik ved Pollneset/Voinuononniemi i Lyngenfjorden/Yykeänvuono lahti 'vik, bukt' Hieta/lahti En informant sa: "Siin on tyhä valkeata hietaa." (Der er det bare kvit sand). Forleddet Hieta- betyr 'sand, sandfelt'
Hurrikota hurrikota 1634-3: 67/12 Navn på to store palshauger (pounu) ved foten av Kvalvikfjellet/Kolsevaara Hurri/kota En informant sa: "Se on…vissin lappalaiset jokka ova asunheet sielä ylhäälä, nek kuttuvas sen hurri…hurrikotaksi." (Det er ... sikkert samer som har bodd der oppe, de kaller det hurri ... hurrikota). Forleddet Hurri- kan trulig i dette tilfellet ha betydninga 'langhåret, bustete vesen eller gjenstand'. Ordet kota betyr 'gamme'
Härkävaara härkävaara Oksefjellet (no), Vuoksavárri (sa) 1634-3: 67-68/14-15 Bratt fjellside vest for bygda Karnes/Kariniemi vaara 'fjell' Härkä/vaara Forleddet Härkä- betyr her 'hannrein, reinokse'

IRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Isojoki isojoki Kolsevuopionjoki (kv), Kvalvikelva (no), Goalsejohka (sa) 1634-3:63-69/12-13 Elv som renner gjennom Kvalvikdalen/Kolsevuopionjoki og ut i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono joki 'elv' Iso/joki Forleddet Iso- betyr 'stor'
Itarivuono itarivuono Nord-Lenangen (no), Davit Ittarvuotna (sa) 1634-4: 68-69/50-59 Sidefjord i Ullsfjorden/Moskivuono vuono 'fjord' Itari/vuono Qv 1935, 7 og 49: "Iddarvuodna, n. Lenangen...Lenangen nordre, lp. Davet Iddarvuodna ...Lenangen søndre, lp. Sisket Iddarvuodna..."

JRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Järvenmukka järvenmukka Jægervatnet (no) Bygda Jægervatn/Järvenmukka ligger på østsida av Ullsfjorden, mellom fjorden og Jægervatnet. mukka 'bukt, vik' Järven/mukka Qv. 1935, 49: "Jægervatnet, lp. Jaw're-mok'ke (vatnbukta) (om gården og bukten), fn. Järvenmukka (vatnbukta)".
Jääjoki jääjoki Iselva (no), Iisajohka (sa) 1634-3: 66-69/11  Elv som komer fra fjellet og renner ut i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono nær Kvalvik/ Kolsevuopio joki 'elv' Jää/joki Forleddet Jää- betyr 'is'
Jääjovenjärvi jääjovenjärvi Iselvvatnet (no) 1634-3: 66/10-11 Lite vatn på fjellet nær Kvalvik/Kolsevuopio joki : joven (gen.) 'elv'; järvi 'vatn'  Jääjoven/järvi

KRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Kaijanjänkkä kaijanjänkkä 1634-3: 69/17-18 jänkkä 'myr' Kaijan/jänkkä På kartet er skrivemåten Kaijanjänkkä, altså med genitivform av kvinnenavnet Kaija. Skrivemåten Kaijajänkkä er etter Per Samuelsen (1985). I det materialet står det at navnet kan komme av at det var en som het Kaija som omkom her, og at myra kanskje var mer vannholdig før.
Kakkurijärvi kakkurijärvi Lomvatnet (no), Gáhkkorjávri (sa) 1634-3: 67/13-14 Lite vatn oppå Oksefjellet/Härkävaara järvi 'vatn'  Kakkuri/järvi Forleddet Kakkuri- betyr 'smålom' 
Kariniemenjänkkä kariniemijjänkkä Karnesmyra (no) 1634-3: 70/15 Myr nær Karnes/Kariniemi niemi : niemen (gen.) 'nes'; jänkkä 'myr'  Kariniemen/jänkkä En informant sa: "Siin om paljo vesiä sen jänkäm päälä… se om märkä, ei nes saata niittämän siinä. - - Ennev vanhan aikhan vissin otethin … heiniä … semmosia heiniä, ne pidethin kengissä, kenkäheiniä pruukathin ottaan näitten jänkiem päältä." (Det er mye vann på den myra ... den er våt, de kan ikke slå der -- Før i tida tok man sikkert gress her .. sånt gress, de hadde i skoene, sennagress brukte man å ta på myrene)
Kariniemi kariniemi Karneset (no) 1634-3: 69-71/14-15 Stort nes i sjøen på vestsida av Lyngenfjorden/ Yykeänvuono, fra Lyngseidet/Yykeänmuotka og sør niemi 'nes' Kari/niemi
Kariniemi kariniemi Karnes (no), Gárnjárga (sa) 1634-3: 71/15 Tettbebyggelse på Karneset/Kariniemi, som er sør for Lyngseidet/ Yykeänmuotka niemi 'nes' Kari/niemi

Qv. 1935, 49: "Karnes indre, lp. Gar-njar'ga, fn. Kari-niemi"

Kivikku kivikku Kivikk (no) 1634-3: 68/11 Eng/voll i Kvalvik/Kolsevuopio kivikku 'sted med mye stein; ur' 
Kolsevaara kolsevaara Kvalvikfjellet (no), Goalsevárri (sa) 1634-3: 63-66/13-15 Fjell på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono sørvest for Lyngseidet/ Yykeänmuotka vaara 'fjell' Kolse/vaara
Kolsevuopio kolsevuopio Vuopio (kv), Kvalvika (no), Goalsevuohppi (sa) 1634-3: 70/10-11; 1633-4: 69-70/10 Vik i sjøen på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono vuopio 'smal vik' Kolse/vuopio
Kolsevuopio kolsevuopio Kvalvik (no),

Hoammaluokta (sa)

1634-3: 68-69/10

Bygd på vestsida av Lyngenfjorden/Yykekänvuono

vuopio 'smal vik' Kolse/vuopio En informant sa: "Ne täälä kolsevuopiossa ne enitä … puhuthin suomen kielen, mistä ne tulivat ne suomalaiset areavaarasta, norttoruottista sieltä tulivat tänne." (Her i Kvalvik de for det meste ... prata finsk, hvor de kom fra de finlenderne, fra Areavaara [i Tornedalen], fra Nord-Sverige kom de hit). Jf. Qv.1935, 49: "Kvalvik, lp. Hoamma-luok'ta. Der skal i gamle dager ha bodd en hoam'ma, n. håmann (fullmektig for en foged eller sorenskriver)."
Kolsevuopionjoki Isojoki (kv), Kvalvikelva (no), Goalsejohka (sa) 1634-3: 63-69/12-13 Elv som renner gjennom Kvalvikdalen/Kolsevuopionvankka vuopio : vuopion (gen.) 'smal vik'; joki 'elv' Kolsevuopion/joki
Kolsevuopionvankka kolsevuopionvankka ~ kolsevuopiavvankka Kvalvikdalen (no), Goalsevággi (sa) 1634-3: 63-67/12-13  Djup dal som elva Kolsevuopionjoki renner gjennom mot Lyngenfjorden/Yykeänvuono vuopio : vuopion (gen.) 'smal vik'; vankka '(elve)dal'  Kolsevuopion/vankka
Kooripeltu kooripeltu 1634-3: 69/10. Ikke presis stedfesting Åker i bygda Kvalvik/Kolsevuopio peltu ~ pelto 'åker, jorde'  Koori/peltu På åkeren har bygdefolk hatt sine egne stykker eller kår = koori. "Jos mie saattasim muistelemham mikä se koori oon, se oli vanhasta aikhan sillä että ko ne, ko net niin ku net otethin ja jakaathin yhen maan, se aina jätti minuun… mie sain yhem pikku kappalhen niin ku se oli niin ku koori mulle, ja sielä mie sain ottaa kylvämhän puteettia perunaa elikä jyvät elikä naurhit, se oli minun koori." (Om jeg nå kan huske hva det der koori er, i gamle dager var det slik at når de tok og delte ei jord, så fikk jeg alltid ... jeg fikk et lite stykke som liksom var en koori, og der fikk jeg begynne å dyrke poteter eller korn eller neper. Det var mitt kår)
Korkeus korkeus 1633-4: 73/09-10 Fiskegrunne i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono utafor Kvalvik/ Kolesvuopio, midt i fjorden korkeus 'høyde'  "Fiskegrunn. Høgste humpen på innesida av Forhamna på Pollfjellaksla. Fiske mellom inner og ytter Boristein (steinen mot elva). Auer mot yttersid" (Kilde: Samuelsen 1985)
Koutusmati koutusmati Guoddesmađđi (sa) 1633-4: 72/09 Fiskegrunne midt i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono, utafor Kvalvikneset En informant forklarte: "Se om matalampi joo, ja siinä missä ny ihmisep pruukathim pyytämhän." (Det er grunnere ja, og der hvor folk brukte å fiske)
Kristanlaassa kristanlaassa Kristoskjæret (no) 1633-4: 694/103 Lavt, holmaktig nes i fjorden som bare er synlig ved fjære sjø, ikke ved flo sjø. laassa 'skjær i sjøen' Kristan/laassa En informant forklarte: "Ko meri sokkuu ni se jääpi kuivile." (Når sjøen feller (dvs. ved fjære sjø), så blir det [skjæret] på tørt [land].)
Kuotsavuopio kuotsavuopio Mätälahti (kv), Rottenvik (no) 1634-3: 71-72/20 Bygd nordøst for Lyngseidet/Yykeänmuotka vuopio 'smal vik' Kuotsa/vuopio En informant sa: "Se on varmasti lapin sana se kuotsa se on mätä… ja se on norjaksi on råtten, sehän on mätä, mätälahti, mutta se on suomeksi ollu kuotsavuopio. " (Det er sikkert et samisk ord, kuotsa, det er råtten på norsk, det er jo råtten, Råttenvik, men på finsk har det vært Kuotsavuopio)

LRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Lahdenperä lahdenperä Årøybukt (no) perä '(fjord)botn' Qv. 1935, 49: "Årebukta, lp. Luok'ta-batta (buktbotn), fn. Lahdenperä"
Larspahanniemi larspahanniemi Larsbergneset (no) 1633-4: 728/049 Lavt nes på østsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono pahta : pahan (gen.) 'berg, fjellside'; niemi 'nes'  Larspahan/niemi
Leppätaras leppätaras 1633-4: 68/10 Tørt landområde i Kvalvik/Kolsevuopio opp mot fjellet ("vaara vasthan") ved Myllyjoki taras 'innhengning' Leppä/taras Det vokser leppä = older/or her.
Liikavaara liikavaara Rundfjellet (no), Jorbaoaivi (sa) 1633-4: 63-64/09 Rund fjelltopp (ymmyräinen vaara) i fjellområde på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono vaara 'fjell' Liika/vaara Jf. også Liikavaara som grendenavn i Gällivare kommune i Nord-Sverige.

MRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Marjatieva marjatieva ØK FJ-268-5-4; 1634-3: 687/109 Tørt markområde i bygda Kvalvik/Kolsevuopio tieva 'bakke' Marja/tieva Forleddet Marja- betyr 'bær'
Mettäsaari mettäsaari Nimismiehensaari ~ Finnansaari (kv), Storskogholmen (no) 1634-3: 70-71/16-17 Større øy på nordsida av Karneset/Kariniemi i Lyngenfjorden/Yykeänvuono. Øya ligger i et naturreservat saari 'øy, holme'  Mettä/saari Forleddet Mettä- betyr 'skog' 
Molttivuono molttivuono Ytre Forhamna (no) 1633-4: 70/07 Lita vik på østsida av Pollneset/Voivuononniemi. Moltti/vuono Qv. 1935, 48: "Forhamn, lp. Mu(o)l'to-vuodna, fn. Molttivuono"
Muotka muotka Yykeänmuotka (kv), Lyngseidet (no) 1634-3: 69/18-19 Tettsted og kommunesenter i Lyngen/Yykeä muotka 'eid, landstripe med vatn på begge sider'' En informant sa dette om språksituasjonen: "Naa, se on vähän ne puhuthin sen suomen kielen vielä muotkassaki." (Nå, det er lite de prata det finske språket lenger på Lyngseidet også). Qv. 1935, 49: "Lyngseidet, lp. Muoŧ'ke, n. Eidet, fn. Muotka". Inntil 1930 var Lyngseidet ~ Eidet/Yykeänmuotka ~ Muotka kommunesenter i storkommunen Lyngen.
Muotkalahti muotkalahti Kjosen (no) 1634-3: 54-66/19-23 Lang, smal fjordarm som går fra Ullsfjorden/Moskivuono til Lyngseidet/Yykeänmuotka muotka 'eid'; lahti 'vik' Muotka/lahti Innsamler var ikke sikker på om det var snakk om navn på hele fjorden, eller bare navn på fjordbotnen
Muotkalahti muotkalahti Kjosen (no) 1634-3: 66-67/19-20 Bygd i botnen av Kjosen/Muotkalahti muotka 'eid'; lahti 'vik' Muotka/lahti
Mustapahta mustapahta 1634-3: 67/11 Bratt fjellside, pahta, nær bygda Kvalvik/Kolsevuopio pahta 'berg, fjellside' Musta/pahta Forleddet Musta- betyr 'svart'
Mustapää  mustapää  Svarthaug (no) 1633-4: 73-74/09-10 Fiskegrunne i Lyngenfjorden/Yykeänvuono, rett ut av Kvalvikneset pää 'ende, det innerste'  Musta/pää  "Mea i Borristein mot elva. Ovenfor Revdalen en haug som kommer fram kalles for Svarthaugen. Moustabæ på finsk."(Kilde: Samuelsen 1985). Jf. også Svarthaug på sjøkart 90. Forleddet Musta- betyr 'svart'
Myllyjoki myllyjoki 1634-3: 68>69/11 Nedre del av Hautamajoki (= Iselva?), før den renner ut i Lyngenfjorden/Yykeänvuono ved Kvalvik/Kolsevuopio joki 'elv' Mylly/joki "Siel on ollum mylly kerran vanhasta aikaa." (Det har vært ei mølle en gang der i gamle dager.). Informanten fortalte videre: "Sillon ko minä lapsena ... meil oli paljoj jyviä, kylvi paljoj jyviä." (Da jeg var barn ... vi hadde mye korn, dyrka mye korn). Forleddet Mylly- betyr 'mølle'. Jf. SSR: Navnet [Myllyjoki] brukes om nedre del av Kvalvikelva.
Myllyjovenniska myllyjovenniska Møllenakken (no) 1634-3: 68/10 Sted i elva Myllyjoki der fossen begynner joki : joven (gen.) 'elv'; niska 'sted i elva der fossen begynner' Myllyjoven/niska Sielä on seisonu yksi mylly, vesimylly sielä siesonu sen… niskam päälä ne sanothin et se oli … myllyjovenniska." (Det har stått ei mølle der, ei vannmølle ... ovenfor fossen, de sa det var Myllyjovenniska). Det har stått ei vannmølle på stedet.
Mätälahti mätälahti Kuotsavuopio (kv), Rottenvik (no) 1634-3: 71-72/20 Bygd nordøst for Lyngseidet/Yykeänmuotka lahti 'vik' Mätä/lahti Forleddet Mätä- betyr 'råtten'.

NRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Nallivaara nallivaara Jellivaara (kv), Njallavárri (sa) 1633-4: 60-63/01-02 Fjell på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänmuotka. Deler av fjellet er i Storfjord kommune. vaara 'fjell' Nalli/vaara Nallivaara er på kartblad 1633-4
Naustiniemi naustiniemi Naustnes (no) 1634-3: 70/13 Lite nes i sjøen sør for Karneset/Kariniemi, på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono + navn på en gård ytterst på Naustnes/Naustiniemi niemi 'nes' Nausti/niemi  Naustiniemi er på kart. Forleddet Nausti- er fra norsk naust 'lite hus el. skur til å oppbevare båter og fiskeredskaper i'
Nimismiehensaari nimismiehensaari Mettäsaari ~ Finnansaari (kv), Storskogholmen, Lennsmannsholmen (no) 1634-3: 70-71/16-17 Større øy på nordsida av Karneset/Kariniemi i Lyngenfjorden/Yykeänvuono. Øya ligger i et naturreservat. saari 'øy, holme'  Nimismiehen/saari En informant sa: "Se on ollu nimismiehen saari, ja se on nimismiehensaari vielä, mutta ei sielä olek - - nimismies, ne on kuolhee molemat jok olivat nimismiehet, riivers, joo net on kuolheet molemat... Ei ole asuttu, mutta nep pruukathin … viemhän elläimiä lehmiä sinne ... Aamula ja illala ne menthin souvethin sinne ja lypsämhän." (Det har vært lensmannen si øy ... og det er ennå lensmannsøya ...men der er ingen lensmann, de er begge døde som var lensmenn, Riivers (?), jo, de er døde begge. Det bodde ikke folk der, men de brukte å ... føre dyra, kyrne dit. Om morgenen og kvelden dro de, rodde de, dit og melka [kyrne]). Forleddet Nimismiehen- er genitiv av nimismies 'lensmann'.
Norttoniemi norttoniemi Nordnesodden (no), Nuortanjárgeahči (sa) 1634-2: 77-78/20 Stort nes i fjorden; på vestsida av neset er Lyngenfjorden/ Yykeänvuono, på østsida Kåfjorden/Kaivuono   niemi 'nes' Nortto/niemi "Sanoima nyt lähemä nortniemheen." (Vi sa nå drar vi til Nortniemi)

ORediger

Oppslagsform Uttale Paralellnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Onkivuono onkivuono Strupen (no) vuono 'fjord' Onki/vuono Qv. 1935, 49: "Strupen, lp. Oag'go-vuodna (fiskerfjorden), fn. Onkivuono (angelfjorden)". Strupen ligger på østsida av Lyngenhalvøya, nord for Koppangen. Du runder bare Koppangsfjellet på veg nordover, så er du der.

PRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Parakka parakka Parakneset (no) 1634-3: 699/180 Gammel bebyggelse sør for Lyngseidet/Yykeänmuotka Qv. 1935, 49: "Parakjorden, sam. Bārat (g. -aha), fn. Parakka, opkalt efter Parakka, en landsby ved Kalixelv i Sverige; skyldsatt 1787, var da bebodd av lappene Michel Parrach og Joseph Andersen"
Petinsaari petinsaari Bettiholmen 1634-3: 695/108 Gammel boplass ved Myllyjoki saari 'øy, holme' Petin/saari Petti, gen. Petin, er navnet til en tidligere beboer. En informant forklarte: "Se on asunu yksi mies ja hänev vaimo ja lapset ne asuthin sen, ja sen nimi oli, mie uskon että se oli iisak petti" (Det har bodd en mann [der] og kona hans og barna, og han het, jeg trur han het Iisak Petti.)
Pikku Mettäsaari pikku mettäsaari Litle Skogholmen (no) 1634-3: 70/16 Liten holme i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono, sør for Mettäsaari ~ Nimismiehensaari. Naturreservat.  saari 'øy, holme' Pikku Mettä/saari  Forleddet Pikku betyr 'liten' lille'. Mettä- betyr 'skog'.
Pirttikenttä pirttikenttä Pertvollen (no) 1633-4: 679/104 Tidligere slåttemark nordvest for Polleidet/Taipale kenttä 'eng, voll'   Pirtti/kenttä En informant forklarte: "Siel on olhee niityt tietenki ...mutta ne muistelethin vanhat että siel oli ollu ... pirtti ja ne … hauta … missä hauathin vanhat ihmiset." (Der har det naturligvis vært slåttemarker ... men de fortalte, de gamle, at de hadde vært ...ei stue (= pirtti) der ... og de ... gravla gamle mennesker.) 
Pitkäpahta pitkäpahta 1634-3: 66-67/11-12 Lang, høg og bratt fjellside sør for Kvalvikdalen/Kolsevuopionvankka  pahta 'berg, bratt fjellside' Pitkä/pahta Forleddet Pitkä- betyr 'lang'.
Poikkijoki poikkijoki Elvebakken (no) 1634-3: 69/11 Lita grend på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono, nord for Kvalvik/Kolsevuopio joki 'elv'  Poikki/joki Forleddet Poikki- betyr '(tvers) over'.
Polakenttä polakenttä Pålsplassen (no) 1634-3: 689/111 Hustuft i bygda Kvalvik/Kolsevuopio kenttä 'eng' voll' Pola/kenttä På stedet har det bodd en som het Rikas-Pooli, dvs. Rike-Pål. En informant sa: "Ennen vanhan asu sielä yksi vanha rikas mies… rikaspooli, asuthin ja sillä oli paljon rahhaa. ja se pani sitte rahat yhtheen kattilhaan. ja se kaivu sem maahan. Eikä yksikhään ole löytänyn niitä rahoja. se oli niinku semmonen kaffikattila." (I gamle dager bodde det en gammel, rik mann der ... rikaspooli... og han hadde mye penger, og han samla pengene i en kjele og grov den ned i jorda, men ingen har funnet de der pengene. Det var en sånn kaffekjele.) Folk har leita etter kjelen, men den er ikke funnet.
Pori pori Borri (no) Fiskeplass i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono for "kolsevuopiolaiset"/kvalvikværingene. Jf. Samuelsen 1985: Borristein: "to stein på neset som blir brukt til fiskemee". Borristein er på sørsida av Kvalneset.
Punkki puŋkki Bonken (no) 1634-3: 74-75/27-28 Mindre øy i Lyngenfjorden, på vestsida av Årøya/Saari Landskapsvernområde

RRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Reikäpahta reikäpahta 1634-3: 65/12-13 Berg på sørsida av Kvalvikelva/Kolsevuopionjoki ~ Isojoki. pahta 'berg, bratt fjellside' Reikä/pahta En informant (f. 1911) sa: "Siin on reikä, mutta kuinka syvä se on reikä, sitä mie en tii'äk kyllä. " (Det er et hol der, men hvor djupt det er holet, det vet jeg ikke). Forleddet Reikä- betyr 'hol/hull'

SRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Saari saari Årøya (no), Vuorri (sa) 1634-3: 74-75/27-30 Stor øy i Lyngenfjorden/ Yykeänvuono saari 'øy, holme' Qv. 1935, 49: "Årøy, lp. Vuor(re)-suolo, n. Åreholmen, også lp. Suolo (holmen), fn. Saari =."
Sakinriiti sakinriiti Sakkilia (no) 1633-4: 67/09-10 Skråning/li ovenfor Essanjänkkä riiti 'slak gressli' Sakin/riiti
Savikuru savikuru 1634-3: 68/11 Leirete sted nær Iselva/Jääjoki  kuru 'skar dal' Savi/kuru En informant forklarte: "Se juovattaa tämän tien [Sedolfin kohdalta] ylös, kaksi sattaa meetriä ylös, sielä on sitte se savikuru." (Han/hun følger denne vegen [fra Sedolf sin plass] opp, to hundre meter, der er så den der Savikuru). Forleddet Savi- betyr 'leire'
Sisämukka sisämukka Innerbukta (no) 1633-4: 73/05-06 Bukt på østsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono mukka 'bukt' Sisä/mukka Forleddet Sisä- betyr 'indre'.
Sorra sorra 1634-3: 72/12 Fiskegrunn midt i Lyngenfjorden/Yykeänvuono Sorra er på Sjøkart 90
Suenlahti suenlahti Hietalahti (kv), Sandvika (no), Čuđeluokta (sa) 1633-4: 69/06 Lita grend/bebyggelse på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono lahti 'vik, bukt' Suen/lahti Qv. 1935, 48: "Sandvik, lp. Čuđe-luok'ta (tsjudebukta), fn. Suenlahti. Til stedet er knyttet et tsjudesagn"

TRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Taipale taipale Polleidet (no) 1633-4: 68/ 08-09 Smalt landstykke eller eid mellom Kvalvik/Kolsevuopio og Pollen/Voivuono   taipale (jf. også taival) 'vegstykke, strekning' En informant sa: "Riksveien… ja se mennee ylitte taipalhen tässä. Taipalheem päälä ei olek koskhan ollun niittyä." (Riksveien ... og den går over eidet (= taipale) her. På Taipale har det aldr vært slåttemarker.)
Tanelikenttä tanelikenttä 1634-3: 68/11 Gammel hustuft nedenfor Kivikku kenttä 'eng, voll' Taneli/kenttä En informant forklarte navnets opprinnelse slik: "Ja se on vissin yksi asunu joka hänen nimi oli taaniel." (Det har sikkert bodd en der som het taaniel). Taneli er finsk og kvensk form av Daniel.
Tupajovenhaara tupajovenhaara 1634-3: 67/103 Et skar der det renner ei lita elv som renner ut i Hautamajoki joki : joven (gen.) 'elv'; haara '(elve)grein'  Tupajoven/haara En informant forklarte: "Se on sitte ollut tupa sielä … likelä sen kosken [Hautamakosken] vieressä." (Det har vært ei stue der ... nær fossen [Hautamakoski]. Tupa- betyr 'stue' lite hus'
Tuulimylly tuulimylly Dollimulli (no) 1634-3: 694/107 Berg ved stranda av Lyngenfjorden/Yykeänvuono. Jf. nærmere stedfesting av innsamler: Sedolfilta katsoen oikella puolella "jovensuun"/ Sett fra Sedolf er berget på høyre handa av elvemunninga. (Kilde: Söderholm).   Tuuli/mylly "Se on yksi pahta sielä meren vasthan, se kuttuvas sen tuulimyllyksi. Mutta onko sem paham päällä ollum mylly, sitä mie en tii'ä." (Det er et berg der mot sjøen, de kaller det Tuulimylly, men om det har vært ei mølle oppå der, det vet jeg ikke). Forleddet Tuuli- betyr 'vind'.

URediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Unkkajärvi unkkajärvi Onkavatnan (no) 1633-4: 65-66/08-09 Vatn på fjellet mellom Pollfjellet/Voivuononvaara og Liikavaara järvi 'vatn'  Unkka/järvi Unkkajärvi er det største av vatna i området, jf. no. Onkavatnan i flertallsform. 

VRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Valkeapahta valkeapahta Autelusniemi (kv), Kviteberg (no) 1634-3: 73/20 Gammel bosetning og grend nordøst for Lyngseidet/Yykeänmuotka pahta 'berg, bratt fjellside' Valkea/pahta På stranda er det et kvitt berg = valkea pahta
Voivuono voivuonu Pollen (no),

Vuoivuotna (sa)

1633-4: 68/06-08 Vik i sjøen mellom Pollneset/ Voivuononniemi og fastlandet. vuono 'fjord'  Voi/vuono Vrt. Qv. 1935, 49: "Pollen, lp. Vuoi-vuodna (smørfjorden), fn. Voivuono"
Voivuono voivuonu Lyngspollen, Pollen (no), Vuoivuotna (sa) 1633-4: 68/08 Bygd i botnen av Pollen/Voivuono, på vestsida av Lyngenfjorden/ Yykeänvuono vuono 'fjord' Voi/vuono En informant sa: "Voivuonussa kyllä asuvat vielä ihmiset." (Visst bor det ennå folk i Voivuono). I Lyngen-dialekten er formen vuonu 'fjord' vanlig, jf. ellers vuono.
Voivuononjoki voivuonujjoki Pollelva (no) 1633-4: 66 > 68/08-09 Elv/bekk som renner fra Pollfjellet/Voivuononvaara og ut i Pollen/Voivuono. vuono : vuonon (gen.) 'fjord'; joki 'elv' Voivuonon/joki Voi- betyr 'smør'.
Voivuononniemi Voivuonunniemi Pollneset (no), Vuoivuonnjárga (sa) 1633-4: 69/ 05-10 Stort nes på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono, mellom Kvalvik/Kolsevuopio og Pollen/Voivuono vuono : vuonon (gen.) 'fjord', niemi 'nes' Voivuonon/niemi Voi- betyr 'smør'.
Voivuononvaara voivuonunvvaara Pollfjellet (no), Vuošvárri (sa) 1633-4: 65-67/05-07 Stort fjell på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono vuono : vuonon (gen.) 'fjord'; vaara 'fjell' Voivuonon/vaara Voi- betyr 'smør'
Vuopio vuopio Kvalvika (no), Goalsevuohppi (sa) 1634-3: 70/10-11; 1633-4: 69-70/10 Vik på vestsida av Lyngenfjorden/ Yykeänvuono vuopio 'smal vik' En informant forklarte: "Se om mukka joka mennee sisäle." (Det er ei bukt som går innover.)
Vuosvaara vuosvaara Voivuononvaara (kv), Pollfjellet (no), Vuošvárri (sa) 1633-4: 65-67/05-07 Stort fjell på vestsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono vaara 'fjell' Vuos/vaara
Vuosvankka vuosvankka Lyngsdalen (no), Vuošvággi (sa) 1633-4: 61-66/04-07 Dal på vestsida av Lyngenfjorden. Gjennom dalen renner Lyngsdalselva vankka '(elve)dal' Vuos/vankka
Vyölinenkoski vyölinenkoski Dalfossen (no) 1634-3: 66/13 Foss i Kvalvikelva/ Kolsevuopionjoki koski 'foss' Vyölinen/koski En informant forklarte navnet slik: "Em mie tiiäm mikä se vyöline on… forkle... Ja se onki niin ko vyöline, se on… ylhälä on niin ku on nii … smaal… ja se mennee ko se leviämpi tullee alas" (Jeg vet ikke hva "vyöline" er ... forkle... Og det er også som et forkle, det er ...oppe liksom ... smalt ... og det blir bredere nede). Jf. vyöliinä 'forkle'
Välisaari välisaari 1634-3: 684/106 Tørr plass i myrområde i Kvalvik/ Kolsevuopio saari 'øy, holme' Väli/saari En informant sa: "Molemila puolila oj jänkkää." (Det er myr på begge sider). Forleddet Väli- betyr 'midt, mellom'
Vöhöggäjoki Oksvikelva, Henrikelva (no) Liten elv som kommer fra fjellet og renner ut i sjøen i Oksvik, ei bygd omtrent midt mellom Karnes/Kariniemi og Kvalvika/Kolsevuopio. joki 'elv' Vöhöggä/joki Qv. 1935, 54: "Oksvikelva, K. Henrikelva, fn. Vöhöggäjoki (efter gnr. 81-7 Vedhugga)".

YRediger

Oppslagsform Uttale Parallelnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Yli-Kariniemi ylikariniemi 1634-3: 69/16-17 Del av bygda/tettstedet Karnes/ Kariniemi Yli-/Kariniemi "Se on niin ko meren vasthaan tuoi tuoi alakariniemi, ja tämä [Yli-Kariniemi] on vaarhaan vasthan. Se on tuola puolen tuon tien." (Den er liksom mot sjøen, den der Ala-Kariniemi, mens denne [Yli-Kariniemi] er mot fjellet. Den er på den andre sida av vegen). Forleddet Yli- betyr 'øvre'
Ylitalo ylitalo Øvergård (no) 1634-3: 687/116 Gammel eiendom i Kvalvik/ Kolsevuopio, på nordsida av Iselva/Jääjoki talo 'hus, gård'   Yli/talo

Forleddet Yli- betyr 'øvre'

Yykeä yykiä ~ jyykeä Lyngen (no) 1634-3; 1633-4 Kommune i Nord-Troms/Pohjais-Tromssa Kommunen var tidligere større; også deler av nåværende Storfjord/Isovuono og Kåfjord/Kaivuono har hørt til Lyngen
Yykeä yykiä ~ jyykeä Yykeänvuono (kv), Lyngen, Lyngenfjord (no), Ivguvuotna (sa) 1634-3; 1633-4 Stor fjord i Nord-Troms/Pohjais-Tromssa
Yykeänmuotka yykiämmuotka ~ yykeämmuotka Muotka (kv), Lyngseidet (no) 1634-3: 69/18-19 Tettsted og kommunesenter i Lyngen/Yykeä muotka ' eid, landstripe med vatn på begge sider' Yykeän/muotka "Lyngseidet se on se vanha suomalainen nimi muotka … se on se eid, kahen … eikös se olek ku se on kahen vuonon välillä se…" (Lyngseidet, det er det gamle finske navnet Muotka ... det er et det som er eid, ... er det ikke slik når det er mellom to fjorder ...) 
Yykeänvuono  yykiävvuono ~ yykeävvuono Yykeä (kv), Lyngen, Lyngenfjord (no), Ivguvuotna (sa) 1634-3; 1633-4 Stor fjord i Nord-Troms/Pohjais-Tromssa

Eksterne lenkerRediger