Kompleksitet er et begrep innenfor vitenskap og filosofi. Man sier et system er komplekst dersom helheten har andre egenskaper enn det man skulle tro ved å se på enkeltaktørene. Aktørene må ha følgende fire egenskaper for å kunne danne komplekse systemer: 1. Diversitet, 2. Sammenkobling, 3. Gjensidig avhengighet og 4. Tilpassingsevne

Finansmarkeder består av individer, bedrifter og andre organisasjoner som alle er koblet sammen i et stort system. Alle partene er avhengige av hva de andre foretar seg, og alle har anledning til å tilpasse seg sin oppførsel dertil. Finansmarkeder er derfor et godt eksempel på komplekse systemer. Innen biologi er celler, organismer og økosystem andre eksempler på kompleksitet. Innen informatikk betegner kompleksitetsteori den delen som omhandler ressursene som trengs for å løse et bestemt problem.

Kompleksitet vokser fram fra bunnen og opp ved at hver aktør handler ut ifra egne mål. Dette skjer med svært liten grad av sentralstyring eller innflytelse utenfra. Denne prosessen kalles emergens.