Lov om Den norske kirke (kirkeloven) er en norsk lov som ble sanksjonert i statsråd 7. juni 1996 og trådte i kraft 1. januar 1997. Den erstattet tolv eldre, til dels overlappende, lover.[1][2]

Kirkeloven
Typelov
VirkeområdeNorge
Vedtatt7. juni 1996 (lov nr. 31)
I kraft1. januar 1997 (enkelte bestemmelser trådte i kraft 1. juli 1996)
Opphevet1. januar 2021 (erstattet av trossamfunnsloven)
NettsideLov om Den norske kirke (kirkeloven) stortinget.no

Loven regulerer Den norske kirkes organisering, medlemskap i kirken og forvaltningen av kirkebyggene. Formålet er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.[3]

Da Stortinget i 2016 vedtok å omdanne Den norske kirke til eget rettssubjekt, skjedde dette gjennom en endring av kirkeloven.[4][5]

I juni 2019 ble det lagt frem et forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)[6][7], som vil erstatte denne loven, lov om trudomssamfunn og ymist anna (fra 1969) og lov om tilskott til livssynssamfunn (fra 1981).

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger