Hedgefond

investeringsfond med svak regulering

Hedgefond er et samlebegrep for en profesjonelt forvaltet fondsinvestering som har relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Den vesentligste forskjellen ligger i forvalterens frihet til å benytte seg av ulike finansielle instrumenter, herunder derivater, og muligheten til å selge seg short og belåne porteføljen. Hovedsakelig skjer investeringene i aksje-, rente- og valutamarkedet, eventuelt også i råvaremarkedet og i andre finansielle markeder. Formålet med investeringene er typisk å gi positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen, såkalt absolutt avkastning.

For den enkelte investor gir fondet muligheten til å redusere (ved risikospredning) eller øke risikoen (belåning), avhengig av hvilken form for hedgefond man er investert i og hvilke risikopreferanser man har.

For kapitalmarkedet bidrar hedgefond med å tilføre markedslikviditet. Samtidig bidrar muligheten for shortsalg at markedet reflekterer rett pris. Det vil si at «dyre» aktiva blir solgt og «billige» aktiva blir kjøpt inntil man oppnår en markedslikevekt hvor prisene reflekterer antatt virkelige verdier.

Hedgefond finnes i en rekke ulike varianter. Det er vanlig å klassifisere fondene etter aktivaklasse (aksje-, rente-, valuta- eller råvarefond), hvilken investeringsstrategi fondet har (Long/short, global macro, events, osv.) og hvilken juridisk struktur fondet har (onshore, offshore, AIF, UCITS, etc.). Fondets juridiske struktur spiller en stadig økende rolle, ettersom de ulike strukturene i ulik grad tilbyr beskyttelse av investoren.

Hedgefond i NorgeRediger

Finanstilsynet åpnet for hedgefond i Norge i 2010.[1][2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger