Etter n
halveringstider
Gjenværende
mengde
0 100 %
1 50 %
2 25 %
3 12,5 %
4 6,25 %
5 3,125 %
6 1,5625 %
7 0,78125 %
... ...
N
... ...

Halveringstiden til en størrelse som nedbrytes eksponentielt, er tiden det tar for størrelsen å falle til halvparten av den opprinnelige verdien. Begrepet stammer fra studier på radioaktiv nedbrytning, men brukes nå innen mange andre områder, blant annet farmakokinetikk.

Tabellen til høyre viser reduksjon i mengden uttrykt i antall forløpte halveringstider.

Utledning rediger

Størrelser som gjennomgår eksponensiell nedbrytning (f.eks. 1. orden) angis vanligvis som N (dette antyder et minkende antall. Dette gjelder mange, men ikke alle tilfeller eksponensiell eliminasjon. Størrelsen N etter tiden t er gitt ved formelen:

 

hvor

  •   er den opprinnelige verdien av N (ved t=0)
  • λ er en positiv konstant (eliminasjonskonstanten).

Når t=0, er eksponenten lik 1 og N(t) lik  . Når t går mot uendelig, går eksponenten mot null.

Det er en tid   slik at:

 

Setter man inn i formelen over får man:

 
 
 
 

Dermed er halveringstiden 69,3 % av gjennomsnittlig levetid.

Nedbrytning ved mer enn to prosesser rediger

Enkelte størrelser degraderer med to prosesser samtidig. På tilsvarende måte som over, kan vi beregne den nye totale halveringstiden   som blir:

 

eller uttrykt som to halveringstider

 

hvor   er halveringstiden til den første prosessen og   er halveringstiden til den andre prosessen.

Fysikk rediger

I fysikk er halveringstid den tiden som medgår før mengden av den radioaktive isotopen i et stoff, og dermed intensiteten fra strålingen denne sender ut, er halvert. Dette kalles også fysisk eller fysikalsk halveringstid.[1]

Grunnstoff Isotop Halveringstid
Vismut 209Bi ca. 1,9·1019 år
Uran 238U 4,5 Mrd. år
Plutonium 239Pu 24000 år
Karbon 14C 5730 år
Tritium 3H 12,36 år
Cesium 137Cs 30 år
Radium 236Ra 1622 år
Radon 222Rn 3,8 dager
Francium 223Fr 22 Minutter
Thorium 223Th 0,9 Sekunder
Polonium 212Po 0,3 µs

Farmakokinetikk rediger

Legemiddel Halveringstid[trenger referanse]
Heroin 3 minutter
Acetylsalisylsyre 15 minutter
Melatonin 50 minutter
Paracetamol 2 timer
Metadon 10-25 timer
Warfarin 37 timer
Diazepam 43 timer
Klorokin ca. 2 uker
Amiodaron 1–3 måneder

I medisin og biologi er halveringstid tiden det tar før konsentrasjonen av en substans, særlig et legemiddel eller et giftstoff, er halvert i blodet eller i kroppen. Dette kalles også biologisk halveringstid. Man skiller gjerne mellom distribusjonshalveringstid, som er tiden det tar før konsentrasjonen i blodet halveres mens stoffet fordeles i kroppen etter en intravenøs injeksjon, og eliminasjonshalveringstid, som er halveringstiden under nedbrytning og utskillelse av stoffet.[2]

Halveringstiden for et legemiddel er gitt ved formelen

 

Hvor   er distribusjonsvolumet til legemiddelet og   er clearance.

Legemidler med høyt distribusjonsvolum har dermed lang halveringstid.

Referanser rediger

  1. ^ Brøgger, Anton & Haraldsen, Haakon. (2018, 17. juni). Halveringstid. I Store norske leksikon. Hentet 30. desember 2018 fra https://snl.no/halveringstid.
  2. ^ Nordeng, Hedvig & Øye, Ivar. (2018, 19. februar). Halveringstid. I Store medisinske leksikon. Hentet 30. desember 2018 fra https://sml.snl.no/halveringstid.