Embetsverk

organisasjon av offentlig ansatte som er direkte underlagt regjeringen

Et embetsverk er en organisasjon av offentlig ansatte som er direkte underlagt regjeringen. Embetsverk iverksetter regjeringens politikk, og skal opptre lojalt overfor sine politiske foresatte, men samtidig politisk nøytralt. Embetsverk består derfor av fast ansatte, ikke politisk utnevnte. For å beskytte embetsverkenes nøytralitet, er de ansatte embetsmenn, som innebærer meget sterkt oppsigelsesvern.

Sverige og FinlandRediger

Embetsverkene hadde sitt opphav i de kollegier som oppsto i Sverige fra Gustav Vasas tid og fremover, særlig i og med vedtakelsen av regjeringsformen av 1634, og fikk sin moderne form gjennom departementalreformen av 1840. I gjeldende svenske forfatninger forekommer betegnelsen embetsverk nå bare i kapittel 40 § 8 i rättegångsbalken. Betegnelsen anvendes imidlertid stadig i finsk lovspråk og kan også forekomme i dagligtale og iblant i pressen. Det kan bemerkes at oppdelelsen av statlige forvaltningsorganer i sentrale, regionale og lokale organer e blitt mindre relevant gjennom de forandringer som er foretatt i forvaltningsstrukturen på 1990- og 2000-tallet.